Odijelo i zdravlje

Mnogi tumači poezije ne će da razumiju što je to oblik. Ja oblik sebi objašnjavam lako: razlikom između prosjaka i boles­nika. Prosjaka posramljuje njegovo odijelo, bolesniku se ne vidi uvijek bolest na licu - niti on od nje moralno pati. Bolesnik je nesretan, prosjak je prezren; prema tome, nije prezir jedina ša­la tlačenja. U prirodi ima drugih, i nekoga tlači njegovo umno nesavršenstvo ... Ali i bolesniku više nego lijekovi pomažu nje­ga, čistoća, red, obrijanost, pun džep i uljuđenje: konverzacija, lektira. Otuda važnost sanatorija i lijepih bolničarka, zdrav­stvene muzike. Bolesniku je najvažniji krevet, u kojem leži. Pro­sjaka žalimo, a ne bolesnika. Težište se okreće oko ideje kriv­nje. Ljudi koji traže zdravlje dosta brzo se zadovolje konforom. Kod prosjaka je sve izlječivo, i njegovo odijelo; ali nije njegova manija prosjačenja, za koju mu to odijelo treba. Tu je važnost oblika.

Govorniku malo smeta, ako nije okupan; ali mnogo više, ako mu je tur poderan ili lakti izglodani. Tu istu patnju osjeća­ju i ljubavnici. I ljubavnici i govornici uvijek loše odijelo osjeća­ju kao smetnju. Ima duhova koji ne mogu naprijed zbog loše obuće. I siromaštvo je bolest; ali bolest onda naročito i izričito boli, ako je vezana sa siromaštvom. Siromaštvo je bono, jer sve­mu daje taj vrlo nepovoljan oblik.

Tin Ujević "Savremenik", XXVII., br. 7. - 8., str. 616.; Zagreb, srpanj - kolovoz 1938.

Veljača 2011.

••• NEKE STVARI I OSTALO

••• ČITAONA

••• NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46

... Ne pozivam se ni na kakvo pokajanje, ali ura ispaštanja putem istine će doći, mora doći. Kao pjesnik, koji je upozo­rio svoju draganu: „Jedne večeri, kada ostarite, uz svijeću ... " Ura istine i kazne će doći. Sve će biti golo, sve će biti jasno, ali kasno.

 

Tin Ujević

 

Strategija vučjeg čopora - Specijalni rat
Strategija vučjeg čopora - Specijalni rat