U početku bijaše prijevod

 

Piše: Sead MUHAMEDAGIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODITELJA FRA BONAVENTURI DUDI (2003.)

 

Dodjelom Nagrade željelo se ukazati na činjenicu da je Sveto pismo na hrvatskom jeziku u svojoj monumentalnoj prijevodnoj pojavnosti nezaobilazna temeljna sastavnica hrvatske nacionalne kulture

Umirovljeni profesor katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Bonaventura Duda čitav je svoj radni vijek posvetio tumačenju svetopisamskih (novozavjetnih) perikopa. Na taj su način njegovim egzegetskim posredstvom mnogobrojni naraštaji studenata bogoslovlja osim nužnih znanja stjecali i onu osebujnu senzibilnost za riječ Božiju bez koje nema ni dobrog propovijedanja, niti predana pastoralnog rada.

Paraleleno sa znanstveno utemeljenom i u svakodnevnim homilijama u vjerničkoj praksi provje­renom egzegezom, ovaj je hrvats­ki franjevac u skrovitosti samo­stanske izbe tijekom puna tri de­setljeća filigranskom pomnjivošću obavljao ponajteži posao tumače­nja, što se blistavo zrcali u krajnje zahtjevnoj težnji za ostvarivanjem kongenijalnog, današnjem čitate­lju razvidnog, na zub vremena otpor­nog prijevoda Novog zavjeta na su­vremeni hrvatski književni jezik.

Djelujući kao jedan od glavnih urednika integralnog izdanja Bib­lije (Stvarnost, Zagreb 1968.) te napose kao suprevoditelj Novog zavjeta koji se danas smatra stan­dardnim prijevodom ne samo u Ka­toličkoj crkvi nego i u mnogim drugim kršćanskim sljedbama i denominacijama, o. Bonaventura Duda je u traganju za adekvatnim rješenjima na morfološkoj, lek­sičko-semantičkoj i nadasve na stil­skoj razini prepoznatljivo obogatio hrvatski jezik novotvorenicama kao što su primjerice pridjev bogoduh (duhom Božjim prožet), glagol is­tin ova ti (govoriti istinu) te osebu­jnim pjesničkim slikama među kojima neponovljivom poetičnoš­ću plijeni Mlado sunce s visine. Ima unutar ovog prijevoda koji se jednim dijelom pojavio još 1962. čitav niz prevoditeljski posebno uspjelih perikopa, a neke od njih kao što su Hvalospjev Marijin i Hva­lospjev Zaharijin iz 1. poglavlja Lukina evanđelja i posebice kris­tološka kvintesencija cjelokupne novozavjetne izričajnosti iz Pavlove poslanice Filipljanima (2,6-11) prava su remek djela književnog prevoditeljstva u kojima je uz Du­du teologa znalački na djelu Bona­ventura književni prevoditelj i Bo­naventura Duda u samozatajnu svojstvu suptilna pjesnika.


Dodjeljujući ovogodišnju Nagra­du za životno djelo jednom od pre­voditelja Novog zavjeta, naše se Društvo ovom prigodom s osobitim poštovanjem i zahvalnošću prisjeća dragocjenog doprinosa što su ga na planu prevođenja i publiciranja Bi­blije ostvarili mnogi vrsni hrvatski prevoditelji, književnici, teolozi i ini znanstveni i stručni suradnici, me­đu kojima u ovom kontekstu poseb­no priznanje zaslužuje naš pokojni član i drugi suprevoditelj Novog za­vjeta dr. Jerko Fućak. Dodjelom spo­menute Nagrade također želimo ukazati na činjenicu da je Sveto pismo na hrvatskom jeziku u svojoj monumentalnoj prijevodnoj pojav­nosti nezaobilazna temeljna sastav­nica hrvatske nacionalne kulture, kojom se uslijed nasušne potrebe za korjenitim obnavljanjem sveop­će uljudbe i iskonske individualne ljudskosti ovdašnji pozemljari sved­nevice nadahnjuju u svim segmen­tima životnog svakodnevIja. Želimo stoga našem ovogodišnjem laureatu da ga i dalje živodajnom snagom, misaonom puninom i propovjed­ničkom iskričavošću uz obilje Bož­jeg blagoslova svednevice obasjava i krijepi Mlado sunce s visine!

PV

Veljača 2010.

••• NEKE STVARI I OSTALO

••• ČITAONA

••• NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46

... Ne pozivam se ni na kakvo pokajanje, ali ura ispaštanja putem istine će doći, mora doći. Kao pjesnik, koji je upozo­rio svoju draganu: „Jedne večeri, kada ostarite, uz svijeću ... " Ura istine i kazne će doći. Sve će biti golo, sve će biti jasno, ali kasno.

 

Tin Ujević

 

Strategija vučjeg čopora - Specijalni rat
Strategija vučjeg čopora - Specijalni rat