Spol kompjutora

I.S.
I.S.

Profesorica španjolskog je objaš­njavala svojim studentima da španjolski, za razliku od engles­kog, razlikuje rod za zajedničke imenice, te da sve postoji kao žen­ski i muški rod.

Na primjer, kuća je ženskog roda: la casa', a 'olovka' je zato muškog roda: 'el lapiz'.

 

Studenti su pitali kojeg je roda kompjutor.

Umjesto da im odgovori, profe­sorica ih je podijelila u dvije grupe, mušku i žensku i zatražila od njih da se opredijele pripada li 'compjuter' ženskom ili muškom rodu. Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri ra­zloga obrazloži svoje opredjeljenje.

Muškarci su odlučili da 'compju­ter' mora definitivno biti ženskog roda ('la computadora'), jer:

1.  Nitko osim njihovog tvorca ne ra­zumije njihovu unutarnju logiku;

2.  Originalni jezik koji koristi za ko­munikaciju s drugim kompjutorima je potpuno nekompatibilan za sve ostale;

3. Najmanje pogreške pohranjuju se daleko u memoriju za eventualno kasnije prisjećanje;

4. Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nađeš se u situaciji da tro­šiš pola svojih prihoda za njihove potrebe i dodatke.

(A OVO JE JOŠ BOLJE!) Ženska grupa je zato zaključila da kompjutor mora biti muškog roda ('el computador'), jer:

1.  Da bi bilo ikakve koristi od njega, moraš ga startati;

2.   Raspolažu s  ogromnim brojem podataka ali ne mogu samostalno razmišljati;

3.   Osmišljeni su da rješavaju pro­bleme, ali polovinu vremena oni sami predstavljaju problem;

4.    Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila nov, napredniji model da si samo malo duže pričekala.

Rujan 2010.