Dijagnoza


Miljenko JERGOVIĆ

 

nigdje takvih prijetnjii kletvi kao u Bosni. Smišljaju ih od duga vremena, ne da neko­ga povrijede i uplaše, prije da pokažu svoju maštu koja treba pobijediti maštu onoga drugog. Najbolje prijetnje i kletve su one koje prate razvoj kulture i civilizacije. Tako je, recimo, s mehanizacijom sela došla i ova kletva: »Dabogda ti dijete izrezali motorkom i složili u podrum za zimu!«

Salihu F. četnici su pred njegovim očima motornom pilom izrezali ženu i dvije kćeri. Njega su strpali na Manjaču da tamo crkne, ali nije crknuo, nego je dočekao neku razmjenu. Prebacili su ga u Gradišku, pa u Karlovac, pa u Češku. Tamo je završio u nekom izbjegličkom logo­ru, među nepoznatim, mahom bosanskim svijetom. Ne­pismen i spor na mislima, postao je idealnim predmetom opće zajebancije. Danima je Salih F. pokušavao doskoči­ti provokacijama, ispaliti efektan odgovor, smisliti nešto originalno. No uvijek je ispadao još gluplji. Upao je u stroj za mljevenje živaca iz kojega se možeš izvući samo na dva načina - ili da uvališ nekoga drugog ili da šakama središ stvari.

Salih F. se toga dana tukao protiv pola logora. Dobio je neviđene batine, najprije od Bosanaca, a potom od kor­dona češke policije. Poslije svega mu je, svezanom i krva­vom, uručena službena odluka o protjerivanju iz svih logo­ra na teritoriju države. Spakirao je stvari (kojih nije niimao), opsovao i Čehe i Bosance i 'ko ih izmisli pa se za­putio u Prag. Nakon pedesetak kilometara pješačenja tri­jumfalno je ušao u grad i odmah bio uhićen. U džepu nije imao nikakvih dokumenata osim odluke o protjerivanju.


Saliha F. policija je odvela u zatvor, ali nakon preležane noći više nije znala što bi s njim. Trebalo ga je neg­dje protjerati, a nijedna zemlja ga kao Bosanca sklonog tuči ne bi primila. Najjednostavnije bi bilo vratiti Saliha F. na Manjaču, ali to nije tehnički izvedivo, a kršilo bi i ljudska prava.

Stvar je riješio neki domišljati tip iz bosanskog ureda u Pragu. Predložio je policiji da Saliha F. sprovede u psi­hijatrijsku bolnicu gdje bi se utvrdilo da je lud, a kao tak­voga nitko ga ne smije protjerati. Opet zbog ljudskih pra­va. Policajci su, kada im je ispričana životna priča Saliha F., zaključili kako je to sasvim dobra ideja.

U bolnici je dočekan kao car. Dobio je jednokrevet­nu sobu s televizorom, kazetofonom i foteljom. Liječnici su bili oduševljeni jer im je u ruke dospio ljudski primje­rak koji je svojim očima gledao kako njegovim najbližima odsijecaju noge, pa ruke, pa glave. Svako malo zavirili bi kroz špijunku u sobu. On je mirno sjedio u fotelji, gledao televiziju, mijenjao programe i lijeno zobao grožđe. Izgle­dao je kao bilo koji čovjek na svijetu dok je prilično ne­zainteresirano pratio najnovije snimke iz Bosne.

Liječnici su vjerovali da se Salih F. upravo nalazi u sta­nju šoka, pisali su o tome duge i temeljite izvještaje, pripre­mali temate za stručne časopise, predviđali razvoj događaja i čekali da se duša Saliha F., izranjavljena i izubijana, na­pokon ohladi. No stanje se mjesecima nije mijenjalo. Sa­lih F. je mirno i uljudno živio svoj život, uvijek jednako odgovarao na postavljena pitanja, ništa nije tražio niti je išta pitao.


Liječnici su Saliha F. iz stanja šoka pokušali izvući ho­bijem. Ponudili su mu pjevanje, crtanje ili fotografiranje. Pa da izabere. On se zahvalio i odgovorio da mu ništa od svega toga ne treba i ne predstavlja zadovoljstvo. Liječnici su inzistirali, a Salih F. je pristao baviti se crtanjem. Pje­vati nije znao, a fotografija se plašio.

Poslušno je crtao kada bi došlo vrijeme crtanja, a onda bi opet gledao televiziju i zobao grožđe. Liječnici su do u kasnu noć analizirali njegove crteže. Smeđom drvenom bojicom nacrtao je baraku, zelenom bojicom travu, a žu­tom sunce. Suncu je nacrtao oči i usta. Salih F. je negdje vidio da se sunce tako crta. Ponekad bi nakon crtanja liječ­nicima morao objašnjavati što je nacrtao. Oni su se ne­prestano smješkali i postavljali pitanja koja prevoditelj kat­kad nije znao prevesti.

Konačno je došao dan kada je trebalo odlučiti o sud­bini Saliha F. Liječnici su pripremili samo jedno pitanje: »Što bi učinio kada bi ti u ruke došli oni koji su pobili tvoju ženu i djecu?« Salih F. je ustvrdio kako to nije mo­guće jer su oni negdje daleko, iza državnih granica, bod­ljikavih žica i topova. No liječnici su opet inzistirali, uv­jeravajući ga kako je moguće i ono što na prvi pogled ne izgleda moguće. Shvativši da su ti ljudi k'o djeca i da im je dovoljno nešto zamisliti, e da odmah povjeruju kako je to stvarno, Salih F. je odgovorio: »Pobio bi i ja njih... Ili bi im dao papir i olovku i rek'o  k'o  vi meni - crtaj!«

Liječnicima su se ozarila lica, uzeli su papire i olovke te su Saliha F. proglasili nenormalnim.

 


Prosinac 2013.