Na Jukićevom putu

Mile BABIĆ


Ove se godine 2011. navršava če­trdeset godina od kako je po­krenut zbornik Jukić. Zato se valja prisjetiti ozračja u kojemu je na­stao zbornik Jukić, koji je izrastao iz plodnog kulturnog djelovanja Zbora franjevačkih bogoslova Jukić. U Fra­njevačkoj klasičnoj gimnaziji u Vi­sokom bili smo đaci otprilike kada je održavan Drugi vatikanski sabor (1962-1965), što je bio za nas u Gi­mnaziji - i u Crkvi - toliko velik do­gađaj da ni danas ne možemo izraziti sve utjecaje i domete toga Sabora. To je bio toliki obrat da je teško naći za to usporedbu. Ranije su nas učili da spasenje tražimo bježanjem od svi­jeta (in fuga salus), a sada nas Drugi vatikanski sabor poziva da spasenje tražimo u ovom svijetu, da je Crkva ovdje radi spasenja ovog svijeta i radi spasenja cijelog svijeta. Crkva se sada otvara cijelom svijetu, želi biti suvre­mena i na suvremen način naviještati ljudima Isusovo evanđelje, na talijan­skom smo to nazivali aggiornamento (podanašnjenje). U Zagrebu je nakon Sabora osnovana izdavačka kuća Krš­ćanska sadašnjost koja objavljuje te­meljna kršćanska djela i suvremena kršćanska djela. Izlazi Glas Koncila u Zagrebu.

U nama gimnazijalcima rasla je težnja za slobodom. Sjećam se kad smo bili u četvrtom razredu Gimna­zije, kako smo se pobunili protiv tadašnjeg drugog prefekta i nismo htjeli na šetnji prema Banjeru s njime uopće razgovarati. Kada nas je prvi prefekt fra Šimo Šimić pozvao da mu vratimo karte kojima smo se kartali za vrijeme šutnje, odnijeli smo mu karte poderane u sitne djeliće. Pre­fekt je razumio naš mladalački bunt i preko toga prešao sa smiješkom. Počeli smo pratiti sve što se događa u svijetu sporta i glazbe, a osobito u svijetu narodne glazbe, pa smo s oduševljenjem pjevali pjesmu Safeta Isovića Jablani se povijaju. Rado smo sudjelovali u vanjskim aktivnostima naše Gimnazije, osobito smo se rado natjecali s đacima iz tadašnje visoč­ke državne Gimnazije. Bili smo željni slobode i znanja. To su bile promjene koje su se događale u Crkvi i u našoj Gimnaziji.

U tadašnjem društvu i državi, u kojima je glavnu vlast imala Komunistička partija Jugoslavije, koja je 1952. na svom VI. kongresu promijenila ime u Savez komunista Jugoslavije, događale su se također velike pro­mjene. Za nas je ostao najznačajniji Brijunski plenum 1966. godine, kada je smijenjen Aleksandar Ranković, tadašnji šef svemoćne Službe državne sigurnosti. Govorilo se o radničkom samoupravljanju i o samoupravnom socijalizmu, o ravnopravnosti naro­da i slično. Te su promjene jačale u ljudima težnju za slobodom i tako je došlo 1967. godine do objavljivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvat­skog jezika. Ta težnja za slobodom će dovesti 1971. do Hrvatskog proljeća.


Na svjetskoj se razini govorilo o nesvrstanosti, o potrebi nuklearnog razoružanja, o nadilaženju blokov­ske politike, o miru u svijetu, o drža­vi koja će služiti čovjeku, čovjekovu samoostvarenju, što je došlo do izra­žaja u Studentskoj revoluciji 1968. i u njezinoj paroli: Budimo realni, tra­žimo nemoguće! Značajni izrazi su tada: akcija, nekonvencionalan, an­tikonvencionalan, narcizam, u glazbi su to: folk, pop, rock, blues i drugi glazbeni stilovi. Magične riječi u dis­kusiji o kulturi su: kreativnost, samo­ostvarenje, autonomija, identitet, sam činiti nešto, aktiviranje, animacija. U središtu svega su autonomno "ja" i lokalna grupa. Time je potrošačko društvo podvrgnuto kritici. Čuli smo tada za vođe Studentske revolucije:


Daniela Cohn-Bendita i Rudija Du­tschkea. Odjeci Studentske revolucije su se pojavili i kod nas u Jugoslaviji, u glavnim gradovima. Da i kod nas u Sarajevu studenti žele nešto novo, bilo je pravo osvježenje i potvrda na­ših vlastitih težnji i želja.

Na predavanjima koje je svake ne­djelje organizirao Zbor franjevačkih bogoslova Jukić i u kojima su nastu­pali članovi zbora Jukić, a koja su odr­žavana od 1968. pa do izlaženja prvog broja zbornika Jukić 1971, osjećala se želja za promjenom na svim područ­jima života. Sjećam se da je jedan ko­lega imao referat o Psihologiji prija­teljstva Ignacea Leppa, zatim su drugi referirali o teologiji Rudolfa Bultma­nna, Hansa Künga i slično. Čitali smo tada poznate svjetske teologe i pisce. S velikom smo znatiželjom kupovali knjige značajnih teologa koji su pisali na njemačkom jeziku i s užitkom ih čitali pa onda davali jedni drugima na čitanje.


Imali smo svakog tjedna radne sa­stanke s prvim meštrom fra Slavkom Kovačićem, na kojima se raspravlja­lo o reformi u našem studentskom životu i o reformi u našem Redu, tako što bi određeni student odre­đenu temu pripremio i izložio. Ra­sprava nakon izlaganja je uvijek bila žustra i nabijena emocijama, u čemu je jasno dolazila do izražaja naša že­lja za slobodom, da kućni red bude u skladu s našim željama i potreba­ma, a ne da pošto-poto opslužujemo Dnevni red, koji smo osjećali kao teret koji ometa naš razvoj u slobo­di i odgovornosti. Te naše moderno obrazložene težnje i želje iznio je fra Mirko Tomas na Provincijskom ka­pitulu 1969. godine.

To je dovelo do praktičnih pro­mjena u našoj zajednici u Nedžari­ćima, do razgovora s tadašnjim pro­vincijalom fra Vladom Karlovićem i do imenovanja novog meštra (kojega smo mi željeli) i do novog Dnevnog reda. Tada je osnovan VIS Jukić, koji je počeo nastupati diljem naše Pro­vincije. Otvorenost novim idejama na svim područjima kulture i ljud­skog života došla je do punog izražaja u prvom broju Jukića za 1971. godi­nu. Uredništvo Jukića je sebi postavi­lo visoke i značajne ciljeve: "Pokreta­njem zbornika Jukić želimo očitovati svoju odgovornost za pitanja našeg prostora i vremena; želimo odgova­rati na suvremena pitanja i pripre­mati bolje mogućnosti za potpunije odgovore na njih. Crkva je posebno odgovorna za današnji svijet; danas je, više nego ikada, potrebno da ona postane osloboditeljskom instituci­jom - institucijom koja omogućuje razvoj cjelovitih osoba - i proročkom sastavnicom svijeta. Na taj će način ona moći stvarati i prihvaćati sve što je plemenito, i odbacivati sve što sprečava očovječenje čovjeka. Da bi Crkva ostala vjerodostojnom i da bi prebrodila sadašnju krizu, treba pri­znati stvarnost onakvom kakva ona jest, tj. priznati duboke promjene u ljudskom životu i kulturi, te u svjetlu objave na njih odgovarati. Ona je radi svijeta, radi svijeta treba opstojati, tr­pjeti i umirati. Svjesni ove kršćanske zadaće, koja izvire iz vjere, odlučili smo se iz iskrenog nagnuća boriti za vjerodostojnost kršćanskog života, a time za ljudsko dostojanstvo i slobo­du" [iz programa zbornika Jukić].

Franjevački studenti su smjelo ustali u obranu ljudskog dostojan­stva i slobode jer su čitajući filozofe njemačkog idealizma - od Kanta pa preko Fichtea do Hegela i Schellinga - znali i osjećali da je sloboda bit ljud­skog bića, da nam nitko nema pravo oduzeti slobodu i da se ne smijemo odreći svoje slobode. Odreći se svo­je slobode znači odreći se svoje biti, onoga što te čini čovjekom. Zahtijevaju od Crkve kao institucije da slu­ži vjernicima, da bude radi ljudi, da djeluje u ovom svijetu osloboditeljski i proročki, da postane proročkom sastavnicom ovoga svijeta. Crkva je radi čovjekova spasenja i ona svoje poslanje u ovom svijetu može ispu­niti samo ukoliko postane oslobodi­teljskom i proročkom sastavnicom svijeta u kojemu svi zajedno živimo.


Zbornik Jukić za svoje suradnike postavlja tri znakovita uvjeta: (1) pisati u skladu sa svojom savješću; (2) biti intelektualno pošten; (3) biti krajnje otvoren prema svemu što je drugo i drukčije. Na ovim na­šim prostorima rijetko se govorilo - a tako je i danas - o slobodi savje­sti kao temeljnoj čovjekovoj slobo­di. Negirati slobodu savjesti znači negirati ljudsko dostojanstvo i po­činiti duhovno ubojstvo čovjeka, tj. pretvoriti ga u puko sredstvo tuđe sile. Moderne ideologije su upra­vo to uradile. One upravo negira­ju slobodu savjesti i time razaraju pretpostavku za moralno djelova­nje. Zbornik Jukić daje hvalevrije­dan doprinos oslobađanju od svake ideologije i ideologiziranog načina mišljenja. U prvom broju Jukića su franjevački studenti i profesori iz svoje slobode otvoreni novim tema­ma u teologiji, filozofiji, povijesti i književnosti. To se vidi na svakoj stranici prvog broja - a i svih na­rednih brojeva do danas - Jukića.

 


Srpanj 2011.