U početku bijaše prijevod

 

Piše: Sead MUHAMEDAGIĆ

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODITELJA FRA BONAVENTURI DUDI (2003.)

 

Dodjelom Nagrade željelo se ukazati na činjenicu da je Sveto pismo na hrvatskom jeziku u svojoj monumentalnoj prijevodnoj pojavnosti nezaobilazna temeljna sastavnica hrvatske nacionalne kulture

Umirovljeni profesor katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Bonaventura Duda čitav je svoj radni vijek posvetio tumačenju svetopisamskih (novozavjetnih) perikopa. Na taj su način njegovim egzegetskim posredstvom mnogobrojni naraštaji studenata bogoslovlja osim nužnih znanja stjecali i onu osebujnu senzibilnost za riječ Božiju bez koje nema ni dobrog propovijedanja, niti predana pastoralnog rada.

Paraleleno sa znanstveno utemeljenom i u svakodnevnim homilijama u vjerničkoj praksi provje­renom egzegezom, ovaj je hrvats­ki franjevac u skrovitosti samo­stanske izbe tijekom puna tri de­setljeća filigranskom pomnjivošću obavljao ponajteži posao tumače­nja, što se blistavo zrcali u krajnje zahtjevnoj težnji za ostvarivanjem kongenijalnog, današnjem čitate­lju razvidnog, na zub vremena otpor­nog prijevoda Novog zavjeta na su­vremeni hrvatski književni jezik.

Djelujući kao jedan od glavnih urednika integralnog izdanja Bib­lije (Stvarnost, Zagreb 1968.) te napose kao suprevoditelj Novog zavjeta koji se danas smatra stan­dardnim prijevodom ne samo u Ka­toličkoj crkvi nego i u mnogim drugim kršćanskim sljedbama i denominacijama, o. Bonaventura Duda je u traganju za adekvatnim rješenjima na morfološkoj, lek­sičko-semantičkoj i nadasve na stil­skoj razini prepoznatljivo obogatio hrvatski jezik novotvorenicama kao što su primjerice pridjev bogoduh (duhom Božjim prožet), glagol is­tin ova ti (govoriti istinu) te osebu­jnim pjesničkim slikama među kojima neponovljivom poetičnoš­ću plijeni Mlado sunce s visine. Ima unutar ovog prijevoda koji se jednim dijelom pojavio još 1962. čitav niz prevoditeljski posebno uspjelih perikopa, a neke od njih kao što su Hvalospjev Marijin i Hva­lospjev Zaharijin iz 1. poglavlja Lukina evanđelja i posebice kris­tološka kvintesencija cjelokupne novozavjetne izričajnosti iz Pavlove poslanice Filipljanima (2,6-11) prava su remek djela književnog prevoditeljstva u kojima je uz Du­du teologa znalački na djelu Bona­ventura književni prevoditelj i Bo­naventura Duda u samozatajnu svojstvu suptilna pjesnika.


Dodjeljujući ovogodišnju Nagra­du za životno djelo jednom od pre­voditelja Novog zavjeta, naše se Društvo ovom prigodom s osobitim poštovanjem i zahvalnošću prisjeća dragocjenog doprinosa što su ga na planu prevođenja i publiciranja Bi­blije ostvarili mnogi vrsni hrvatski prevoditelji, književnici, teolozi i ini znanstveni i stručni suradnici, me­đu kojima u ovom kontekstu poseb­no priznanje zaslužuje naš pokojni član i drugi suprevoditelj Novog za­vjeta dr. Jerko Fućak. Dodjelom spo­menute Nagrade također želimo ukazati na činjenicu da je Sveto pismo na hrvatskom jeziku u svojoj monumentalnoj prijevodnoj pojav­nosti nezaobilazna temeljna sastav­nica hrvatske nacionalne kulture, kojom se uslijed nasušne potrebe za korjenitim obnavljanjem sveop­će uljudbe i iskonske individualne ljudskosti ovdašnji pozemljari sved­nevice nadahnjuju u svim segmen­tima životnog svakodnevIja. Želimo stoga našem ovogodišnjem laureatu da ga i dalje živodajnom snagom, misaonom puninom i propovjed­ničkom iskričavošću uz obilje Bož­jeg blagoslova svednevice obasjava i krijepi Mlado sunce s visine!

PV


Veljača 2010.