Drugi svjetski rat i suvremeni četnici

Philip J. CHOEN

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija podu­pirale su četnike Draže Mihailovića od ljeta 1941. do je­seni 1943. godine, kad je saveznička potpora prebačena Titovim partizanima. Odonda se raspravlja je li prebaci­vanje potpore od Mihailovića Titu bila vojno-politički mudra odluka. Branitelji Mihailovićeva monarhističko­ga pokreta tvrde kako su četnici bili vjeran antinacistički pokret otpora, čvrsto privržen zapadnim demokracija­ma. Neki dapače tvrde kako je obustavljanje potpore četnicima i njezino pružanje partizanima bilo uzrokova­no komunističkom urotom te, prema tome, promašena strateška odluka i moralna pogreška.1

Za čitavog rata četnici i partizani natjecali su se tko će poslije rata zadobiti vlast u Jugoslaviji. Prvenstveni je četnički cilj bio zadržati vlast srpskoga kralja i nametnuti srpsku prevlast. Titovi su partizani htjeli uspostaviti ko­munističku državu s ravnopravnim sudjelovanjem pri­znatih naroda u vlasti. Pokušavajući pridobiti saveznič­ku potporu, obje su se strane trudile proizvesti negativ­nu promidžbu jedna o drugoj. Četnici su optuživali par­tizane da su komunisti te da su produžena ruka strane sile - Sovjetskoga Saveza (što je bilo uglavnom istinito glede vodstva, a marginalno točno što se tiče običnih pripadnika partizanskoga pokreta). Partizani su optuži­vali četnike da surađuju sa silama Osovine (što je u biti bilo točno).

U novije su vrijeme (u vezi s beogradskim ratnim na­stojanjima) srpska javnost, političari, intelektualci, a ta­kođer i dužnosnici Srpske pravoslavne crkve, široko pri­hvatili slavljenički, povijesno revidiranjportret Mihailo­vića i četnika.2 Godine 1989. Vojislav Šešelj promaknut je u čin četničkoga vojvode. Promaknuo ga je pop Mom­čilo Đujić, četnički vojvoda i nekažnjeni ratni zločinac iz Drugoga svjetskog rata.3 Đujić je poučio Sešelja neka »izagna sve Hrvate, Albance i ostale strane elemente sa svetoga srpskog tla« te se obećao vratiti iz izbjeglištva u Sjedinjenim Američkim Državama u otadžbinu, samo ukoliko Sešelj uspije »očistiti Srbiju sve do posljednjeg Židova, Albanca i Hrvata«.4 Sešelj je odgovoran za mno­ga zlodjela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Krajem 1992. godine vlada Sjedinjenih Država označila ga je osobom koju treba optužiti kao ratnog zločinca.5 Samo nekoliko tjedana nakon toga Sešelj (vođa Srpske radikal­ne stranke) izabran je u srbijansku Skupštinu s 27% gla­sova (usporedbe radi, Milošević je dobio 40%).6 Danas Sešelj nadzire znatan broj mjesta (12%) u Skupštini Ju­goslavije (Srbije i Crne Gore).


Vodeći promicatelj Draže Mihailovića u Srbiji jest Vuk Drašković, omiljeni romanopisac i voda Srpskoga pokreta obnove, koji sam za sebe kaže kako je Mihailovićev duhovni nasljednik. U svojim spisima i govorima Drašković dosljedno niječe da su četnici u Drugom svjet­skom ratu počinili ikakve ratne zločine - unatoč opsež­nim povijesnim dokazima koji pokazuju suprotno.7 Drašković je 1993. godine uz veliku svečanost otkrio spomenik Mihailoviću na Ravnoj Gori, sjedištu Mihailovićeva glavnoga stana u Srbiji. Za zapadnu je uporabu Drašković objavio kako se »najodlučnije protivi ratu u Bosni i Hercegovini«, no kad se obraća publici sastavlje­noj od svojih sunarodnjaka Srba, zauzima se da čitava Bosna i Hercegovina, područje Krajine u Hrvatskoj, Makedonija i Crna Gora budu podvrgnute srpskoj vlasti i uđu u sastav Srbije.8 Drašković je utemeljio Srpsku gar­du, paravojnu skupinu za koju se zna da je počinila zlo­djela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.9

Makar ga u zapadnim javnim glasilima katkad prika­zuju kao »demokratsku« alternativu Miloševiću, Draš­ković je po nekim crtama zastrašujuće nalik dr. Radova­nu Karadžiću, vođi bosanskih Srba i proglašenom rat­nom zločincu.10 Obojica se zauzimaju za Veliku Srbiju izravnim poticanjem nasilja; obojica su proizvela književnost koja uznosi i nadahnjuje nasilje. Draškovićev dobro prodavani roman Nož prvi je put objavljen 80-ih godina. Radnja se romana događa u Bosni i Hercegovini za Drugoga svjetskog rata. Roman plastično opisuje kako Muslimani sadistički kolju Srbe te tako kod srpskih čitatelja potpaljuje strast za osvetom:

Jednim zamahom, kao da (Kemal) siječe braveći but, otkide joj (Ljubici) lijevu dojku, ona vrisnu, krv ga poštrca po čelu i obrazima. Otkide joj nos, izvuče je­zik iz usta, i njega prereza. Zabode vrh noža u oko, podvuče nekoliko puta u krug, podvuče čelik oko kr­vave kuglice koja mu je migoljila među prstima... Odjednom, zastade, obrisa suze rukavom od šinjela, pljunu na Ljubicu, uze odsječenu dojku i stavi je na usijano kolo od šporeta. Zacvrča krvavo i sirovo meso, a on se, nasmijan, zaputi Bratomiru. Bez cilja­nja i pripreme, žabi mu nož u grlo, zgrabi čašu sa sto­la, napuni je do vrha krvlju, ispusti glavu Bratomirovu... Iskapi, u jednom dušku, čašu krvi, obliza usne i uskliknu: »Hristos se rodi, kumašine!«11

Drugi četnički voda, Mirko Jović, predvodi Bele or­love, paravojsku odgovornu za mnogobrojne ratne zlo­čine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Znakovito je da je Vuk Drašković zacrtao program Jovićeva političkoga krila, Srpske narodne obnove.12 Jović je svoje političke ciljeve jasno odredio: »Nas ne interesuje samo država Sr­bija već i hrišćanska, pravoslavna Srbija, bez džamija i nevernika«.13 Slabo obrađen vid obnove četničkog ultranacionalizma jest ponovna pojava antisemitizma, u skla­du s četničkim stajalištem za Drugoga svjetskog rata.14Primjerice, Jovićeva je politička organizacija 1994. go­dine izdala pamflet pod naslovom »Jevrejski bal vampi­ra«, u kojemu se Židovi opisuju kao »sinovi i služitelji đavola« te kao »ubice, lopovi, prevaranti, lutalice i žgadija«. Obnovivši staru krvavu klevetu da Židovi »otima­ju i kolju malu djecu prinoseći ih na ritualni žrtvenik«, pisac je dodao i nešto svoje, kreativno: da su oni odgo­vorni za pronalazak AIDS-a »u svojim laboratorijama čudovišnim«.15 U istom je stilu četnički predvodnik Srp­skih sokolova, Siniša Vučinić, javno tražio oduzimanje imovine od »bogatih Jevreja«.16 Godine 1992. Vučinić je utemeljio Zbor, obnovljenu pronacističku srpsku faši­stičku stranku iz vremena prije Drugoga svjetskog rata.17


U današnjoj Srbiji postoji pokret sa širokom potpo­rom za rehabilitaciju Draže Mihailovića i četnika iz Dru­goga svjetskog rata. Srbijanski su političari osnovali vla­stite četničke paravojne postrojbe i stranke. Osobe po­put Vuka Draškovića, Vojislava Šešelja, različitih voda bosanskih Srba, mnogih srpskih intelektualaca i dosto­janstvenika Srpske pravoslavne crkve - svi oni predstav­ljaju Mihailovića kao nepogrešiva duhovnog vodu srp­skoga naroda. Draškovićev zamjenik opisuje Mihailovi­ća kvazireligijskim nazivom »sveti ratnik«.18 Episkop Srpske pravoslavne crkve uspoređuje pak Dražu Mihai­lovića sa svetim Savom, utemeljiteljem Srpske pravo­slavne crkve.19 Takav »obnovljeni« Mihailović- idealizi­ran kao demokrat, prijatelj Saveznika, antikomunist, mučenik, junak i domoljub - potreban je radi legitimiziranja četnika, dok se istodobno zanemaruje puna, prava slika o njemu.

Ovaj tekst istražuje do sada zanemarene aspekte od­nosa četnika iz Drugoga svjetskog rata prema silama Osovine i Saveznicima te ideološki temelj njihova postu­panja u doba rata. Pisac tvrdi kako je četnička ideologija, čiji je konačni cilj stvaranje Velike Srbije, opstala među Srbima u poslijeratnoj komunističkoj Jugoslaviji - una­toč vojnom porazu četnika 1945. godine. Rat devedese­tih godina protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine dra­matično dokazuje posljedice ponovnog oživljavanja ek­spanzionističke četničke ideologije, koja je bila i ostaje glavni destabilizirajući čimbenik u ovom dijelu svijeta.


Philip J. Cohen, rođen 1953. godine, diplomirao je društvene znanosti na New Collegeu (Sarasota, Florida), završio medicinu na University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Newark, New Jersey) i vršio istraživanja na Nacionalnom institutu za rak (Bethesda, Maryland). Obavlja medicinsku praksu te piše i drži predavanja o bivšoj Jugoslaviji.

BILJEŠKE

 

1. Vidi David Martin, Ally Betrajed - The Uncensored Story of Tito and Mihailovich (Izdani saveznik: necenzu­rirana priča o Titu i Mihailoviću), New York: Prentice— Hali, 1946.; Michael Lees, The Rape of Serbia: The British Role in Tito's Grab for Poiver, 1943-1944 (Silovanje Srbije: britanska uloga u Titovoj borbi za vlast 1943-1944), NewYork: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.

2. Glede potpore Srpske pravoslavne crkve četnicima i nje­zine uloge u rehabilitaciji Draže Mihailovića, vidi: Vla­dimir Paunović, »Čekajući novog Čiču (tj. Dražu Miha­ilovića)«, Šumadija, Kragujevac, 20. svibnja 1992., str. 5; Z.T. Mirković, »Pogubno izjednačavanje«, Evropske novosti, 5. svibnja 1993., str. 10; Ružica Ranitović-Jović, »Morali smo malo plakati«, Srpska reč (službeno glasilo Srpskoga pokreta obnove Vuka Draškovića), 22. svibnja 1995., str. 18; J.T, »Patrijarh Pavle služio para-stos Draži Mihailoviću«, Naša borba, Beograd, 15. srp­nja 1996; vidi također raščlambu Bernarda Kaplana, »Church's štand spurred by nationalism« (Nacionalizam podjario crkveno stajalište), The Globe andMail, Toron­to, 7. siječnja 1997., str. 13. Vidi također Chris Hedges, »Student Foes of Belgrade Leader Embrace Fierce Nati­onalism« (Studenti protivnici beogradskoga vođe pri­hvaćaju žestoki nacionalizam), The New York Times, 10. prosinca 1996., str. Al.

3. Vidi Mare Champion, »Duke of the Chetniks Opts for 'Amputation'« (Četnički vojvoda odlučio se za »ampu­taciju«), The Independent, London, 30. srpnja 1991., str. 9; Milan Radović, »Vojvoda Šešelj, ujedinitelj vasko-likog Srpstva«, Naša reć, Middlesex, Engleska, br. 411, siječanj 1990., str. 22.

4. Roland Hofvviler, »Tudjman und seine 'Irrwege' in Ric-htung 'Auschwitzliige',« Die Presse, Beč, 28. siječnja 1992., str. 4. Također navedeno u: Mirko Grmek, MareGjidara i Neven Simac, Le nettoyage ethnique: documents historiques sur une ideologie serbe (Etničko čišće­nje: povijesni dokumenti o srpskoj ideologiji), Pariš: Fayard, 1993., str. 307.

5.    Elaine Sciolino, »U.S. Names Figures to Be Prosecuted Over War Crimes. Serbia's Chief Tops List. Eagleburger Argues for Tribunal Similar to Nuremberg for Those on U.S. Roster« (Sjedinjene Američke Države imenuju oso­be koje treba sudski goniti zbog ratnih zločina. Srbijan­ski vođa je na vrhu popisa. Eagleburger se zauzima za sud nalik nurnberškom za osobe s američkoga popisa), The New York Times, 17. prosinca 1992., str. Al; Tom Masland i Margaret Garrard Warner, »Will There Be 'a Second Nuremberg'?« (Hoće li biti »drugoga Niirnber-
ga«?),Newsweek, 11. siječnja 1993., str. 30; Michael R.Gordon, »U.S. savs 3,000 May Have Died in Serbian-Run Detention Camps« (Sjedinjene Američke Države tvrde kako je vjerojatno 3000 ljudi umrlo u srpskim za­točeničkim logorima), The New York Times, 26. rujna
1992., str. 1.

6.    Dusko Doder, »The 'Chetnik duke' stakes his claim to Greater Serbia« (»Četnički vojvda« stavlja na kocku svoj zahtjev za Velikom Srbijom), The European, Lon­don, 7.-10. siječnja 1993., str. 8.

7.    »Srbi moraju živeti«, Srpska reč, 24. svibnja 1993., str.46; »Đeneral pred Belom kućom!«, Srpska reč, 22. svib­nja 1994., str. 31.

8.    Valja samo usporediti mirotvornu retoriku brošure na engleskom jeziku Draškovićeva Srpskog pokreta obno­ve iz 1992. godine s njegovim zauzimanjem za nasilno pripajanje područja četiriju susjednih republika Srbiji u govoru navedenu u članku »Srbi moraju živeti«, Srpska
reč,
24. svibnja 1993., str. 46.

9.    Norman Cigar, Genocide in Bosnia: The Policj of »Ethnic Cleansing« (Genocid u Bosni: politika »etničkoga čišćenja«),  College  Station:   Texas A&M  Universitv Press, 1995., str. 50, 54, 104-106.

10.    Dr. Karadžić je sin proglašenoga ratnog zločinca, odgo­vornog za pokolje Muslimana u Drugom svjetskom ratu. Dok se bavio psihijatrijskom praksom u Sarajevu, pisao je poeziju čiji su motivi bili nasilje, rat, krv, smrt i razaranje. Vidi: Radovan V Karadžić, Slovenski gost,


Beograd: Srpska književna zadruga, 1992., str. 70,104-105,126-127.

11.    Vuk Drašković, Nož, Beograd: Zapis, 1983., drugo iz­danje, str. 34-35; vidi također Branimir Anzulović, Heavenlj Serbia: From Myth to Genocide (Nebeska Srbija: od mita do genocida), u tisku.

12.   Cigar (1995.), str. 35.

13.   Intervju Mirka Jovića »Novoosnovani, a ne opozicija«,Danas, Zagreb, 19. lipnja 1990., str. 16; navedeno tako­đer u: Cigar (1995.), str. 35.

14.   Vidi Philip J. Cohen, Serbia's Secret War: Propagandaand the Deceit ofHistory, College Station, Texas: Texas A&M Universitv Press, 1996., str. 76-77. Hrvatski pri­jevod Cohenove knjige pod naslovom Tajni rat Srbije: propaganda i manipulacija poviješću uskoro će bitiovjavljen u nakladi Ceres.

15.   Navedeno prema: Duško Vuković, »Delo Luke Sarkotića«, NIN, Beograd, 2. rujna 1994., str. 19. (Srpski je izvornik na ijekavici.)

16.   Prema tvrdnji Živana Haravana, tajnika Saveza civilnih žrtava rata, koji se žali na sve gore antisemitsko ozračjeu Srbiji, u: Ljubiša Stvarić, »Koga čeka kazna?«, NIN, 24. veljače 1995., str. 29; Miloš Vasić i Filip Švarm, »Sve srpske pretnje«, Vreme, Beograd, 24. svibnja 1993., str.16.

17.   Za iscrpan rad o pokretu Zbor vidi: Mladen Stefanović, Zbor Dimitrija Ljotića, 1934-1945, Beograd: Narodna knjiga, 1984.

18.   Vidi Milan Komnenić  (predsjednik Izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića), »Slovo o Draži Mihailoviću«, Srpska reč, 24. svibnja 1993., str. 44-45.

19.    Vasilije, episkop srijemski, naveden u: Mirković, »Po­gubno izjednačavanje«, Evropske novosti, 5. svibnja 1993., str. 10.

20.  Jozo Tomasevich, War and Revolution in Vugoslavia, 1941-1945: The Chetniks (Rat i revolucija u Jugoslaviji od 1941. do 1945.: četnici), Stanford: Stanford University Press, 1975., str. 108.

21.   Slavko Odić i Slavko Komarica, Noć i magla: Gestapo u Jugoslaviji, Zagreb: Centar za informacije i publicitet, 1977., svezak 2, str. 40-47.

Veljača 2011.