Rat poslije rata - Bitka za Odžak


Kapitulacijom Trećeg Reicha (službeno) za­vršeno je ratno stanje u Europi. Bezuvjetna predaja potpisana je 7. svibnja, odnosno 8. svibnja 1945., od strane generala Alfreda Jodla i generala Keitela. Unatoč naredbi generala o polaganju oruž­ja, manji dio postrojbi Wehrmachta nastavio se boriti, točnije dijelovi postrojbe pod zapovjedništvom feldmaršala Ferdinanda Schörnea - do 11. i 12. svibnja. Preostale njemačke postrojbe u Čehoslovačkoj predale su se idućeg dana, dok se garnizon na otoku Alderney u kanalu La Manche predao 16. svibnja. Jedna manja skupina njemačkih vojnika izgubi­la je radio vezu te je ostala izolirana na norveškom otoku Svalbard sve do rujna 1945. godine. Predaja Hrvatskih oružanih snaga u Austriji dogodila se 15. svibnja 1945., oko 16 -17 sati na Bleiburškom polju, i uopće u trokutu Dravograd - Ble­iburg - Slovengradec. Milan Basta, tadašnji politički komesar 51. vojvo­đanske divizije u sastavu Treće armi­je, koji je sudjelovao u pregovorima s Britancima oko izručenja zarobljeni­ka jugoslavenskim oružanim snaga­ma, piše da je sam rat završio sedam dana kasnije od same predaje zaro­bljenika.

Posljednja bitka Drugoga svjetskog rata u Europi odigrala se, međutim, na prostoru Bosanske Posavine u trokutu između rijeke Save i Bosne te planine Vučjak i u povijesti je ušla pod nazivom - „Bitka za Odžak". O ovoj se temi jako malo pisalo jer je jugoslavenska historiografija temati­ku Drugoga svjetskog rata obrađiva­la izrazito jednostrano i pristrano te je detaljno naglašavala samo one do­gađaje kojima su nastojali dati legiti­mitet novom uspostavljenom poret­ku. Završetkom Drugoga svjetskog rata vlast na području obnovljene ju­goslavenske države preuzela je Ko­munistička partija Jugoslavije (KPJ). Za KPJ/SKJ interpretacija Drugoga svjetskog rata predstavljala je ujed­no temeljnu ishodišnu točku koja je služila ne samo kao točan opis ključ­nog događaja iz prošlosti, nego i kao osnova legitimiteta postojećeg druš­tvenog poretka.

Drugi svjetski rat, a svrsishodno tome i Nezavisna Država Hrvatska kao tema, a uz to i mnoge druge kroz povijest, doživjela je više svojih izda­nja, a dva glavna izdanja posljedica su režima te vremenskih i političkih, a pogotovo nacionalnih prilika u ko­jima nastaju. Dakle, prva verzija po­vijesti NDH nastajala je u razdoblju trajanja druge Jugoslavije, odnosno Titove Jugoslavije, a druga verzija, naravno, počinje osnutkom države Republike Hrvatske.


Stvaranje „novog" državnog poret­ka u Titovoj Jugoslaviji, ideološki pri­stup te političko obmanjivanje najši­re populacije bilo je neophodno za stvaranje postojećeg legitimiteta u državi. Službena interpretacija Dru­goga svjetskog rata temeljila se na medijskim natpisima, znanstvenoj (historiografskoj) publikaciji, me­moarima, alii objavljenoj dokumen­taciji Vojnoistorijskog instituta Jugo­slavenske narodne armije. Unatoč brojnim radovima koji su objavljeni na spomenutu tematiku, manji broj njih je bio usmjeren, ne­ovisno o kojoj je verziji riječ, na poje­dine bitke Drugoga svjetskog rata na prostoru Titove Jugoslavije, izuzev tzv. sedam neprijateljskih ofenziva o kojima ima podosta materijala. Po­sebno bitka za Odžak prošla je rela­tivno nezamijećeno u historiografiji, uz to je i manjak znanstvenih i objek­tivnih pristupa, odnosno publikaci­ja. Mikro povijest je segment povije­sti NDH kojim se uistinu bavilo malo povjesničara.

U ovom kratkom radu pokušat će se na temelju trenutno dostupne lite­rature prikazati događaje i tijek zbi­vanja na što objektivniji i precizni­ji način te ustanoviti značaj pisanja povijesti od strane pobjednika, a uz sve to pobjednika koji upravlja u to­talitarnom režimu. Pobjedničkim prekrajanjem povije­sti tzv. dan oslobođenja Odžaka sla­vio se 15. travnja, a partizani u grad ulaze praktički 40 dana kasnije. Su­stavna, znanstvena i sveobuhvatna istraživanja za ovu temu su vrlo rijet­ka, a istraživanje poput onoga Marka Babića, gdje on primjenjuje oralnu historiju, su samo iznimka, iako takva svjedočanstva treba uzeti s velikom rezervom.


Stoga je u široj javnosti navedeni do­gađaj bio velika nepoznanica te je je­dini pisani trag zabilježen u periodu Titove Jugoslavije - tekst beograd­skog časopisa NIN. Časopis navodi od 1. lipnja 1975. da je:

 ,,u trenuci­ma kada je u Berlinu Hitler već potegao pištolj da ubije Evu Braun, u času kada su naše trupe ulazile u oslobo­đeni Zagreb, a bataljoni Korpusa na­rodne odbrane Jugoslavije energično se obračunavali sa ostacima četnič­kih i ustaških snaga širom zemlje, na ušću Bosne u Savu tek su počele da se rasplamsavaju prave bitke. Ovde je tek počinjao rat, s mnogo po­ginulih na obema stranama. Trajat će sve do 25. maja 1945. godine - či­tavih šesnaest dana posle završetka Drugog svetskog rata. Borbe vođe­ne od 16. do 18. aprila bile su žestoke, uz stalne juriše na ustaška utvrdenja. Iako su u njima s partizanske strane sudelovale jedinice navikle samo na pobede - 25. srpska divizija i 27. divi­zija, očajnički otpor ustaša bio je ve­oma uporan".

 

Baja Petar sjedi naprijed a pored njega vozač Donoslav. Dva pratioca pozadi neidentificirani. Čovjek u šeširu je Anto Nujić (Barića) iz Pruda. Fotografija je nastala krajem 1944. ili početkom 1945. godine
Baja Petar sjedi naprijed a pored njega vozač Donoslav. Dva pratioca pozadi neidentificirani. Čovjek u šeširu je Anto Nujić (Barića) iz Pruda. Fotografija je nastala krajem 1944. ili početkom 1945. godine

Odžak u vremenu prije i za vrijeme bitke - geografske i demografske kakteristike

 

Gradić smješten na sjeveru Bosne i Hercegovine ujedno je danas i op­ćinsko središte. Odžak se nalazi na li­jevoj obali ušća rijeke Bosne u Savu, u središtu sjeverno panonsko-peripanonskog dijela BiH. Kao što je već bilo spomenuto, cjelokupna bitka se odigrala na prostoru Bosanske Posa­vine na prostoru između rijeka Save i Bosne, te planine Vučjak. Uz termin Vučjak koristi se i termin Podvučjak, upravo iz razloga što je navedeni ni­zinski prostor u obliku trokuta. Prema popisu stanovništva Kraljevi­ne Jugoslavije iz 1931. ovaj se prostor nalazio u Vrbaskoj banovini, u kota­ru Gradačac s općinama: Donja Dubica, Dugo Polje, Novi Grad, Odžak i Vlaška Mahala. Uspostavljanjem Ba­novine Hrvatske Odžak ulazi u sastav kotara Gradačac. Župe s područja Od­žaka su Gornja Dubica, Odžak, Potočani i Svilaj.


U sastav Nezavisne Države Hrvatske ulazi i područje Odžaka, koji je pri­padao Velikoj župi Posavlje, a kasni­je je dobio i kotarsku ispostavu. Uoči Drugoga svjetskog rata na ovom pro­storu od 205 km2 živjelo je 13 277 Hr­vata, koji su ujedno činili apsolutnu većinu.

Prije Drugoga svjetskog rata cijeli prostor bio je jedna općina - Odžak. Danas tom prostoru pripadaju ka­toličke župe: Brusnica, Pećnik, Do­nji Svilaj, Potočani, Odžak, Posavska Mahala, Balegovac, Gornja Dubica i Prud.

Balegovački branitelji. Baja Petar predaje raport Rudiki Šnjuru, krajem 1943., u Balegovcu na glavnoj cesti ispred kuće Marka Pavlovića.
Balegovački branitelji. Baja Petar predaje raport Rudiki Šnjuru, krajem 1943., u Balegovcu na glavnoj cesti ispred kuće Marka Pavlovića.

Razvoj situacije do bitke za Odžak

 

Dr. Zdenko Odić, odvjetnik i zemljo­posjednik iz Odžaka, formirao je prvu organiziranu obranu odžačkog kraja i okolice, odnosno Podvučjaka. Inače, Odić se rodio u Odžaku 27, ožujka 1913. godine. Gimnaziju je završio u Zagrebu, a pravo je studi­rao u Beču i Zagrebu, gdje je dokto­rirao 1935. godine. Otac Tadija je stu­dirao pravo na Sveučilištu u Beču, gdje je bio najbolji student genera­cije, a kasnije je ondje doktorirao međunarodno pravo. Majka Berta, rođena Duić, bila je kći jedinica veletrgovca Ante Duića i Jele, rođene Vrdoljak. Njezini roditelji doselili su sredinom 19. st. u Odžak iz okolice Travnika. 15. kolovoza 1935. Zden­ko Odić sudjelovao je u pobuni na­roda protiv nasilja i zlostavljanja od žandara. U sukobu njegova konjič­koga puka s njemačkim tenkovima kod Koprivnice stradao je veliki broj jugoslavenskih vojnika, a Zdenko se spasio zahvaljujući dobroj vještini jahanja. Od oca je preuzeo odvjet­nički ured u Odžaku, a otvorio je i vlastiti u Zagrebu, no rat gaje sprije­čio u obavljanju posla. Izabran je za glavnog zapovjedni­ka vojske, redarstva i oružništva, ponajviše radi ugleda među Hrva­tima, kako katolicima tako i musli­manima, ali i Srbima odžačkoga kraja. Formiranju obrane prethodili su četnički napadi, pustošenja hrvat­skih sela, komunistički proglasi na oružani otpor protiv NDH te sma­knuće Jakova Barišića, rimokatolič­kog župnika u Gradačcu u svibnju 1942. godine. Dr. Odić je organizirao tzv. seoske straže od četničkih upa­da. Odićev angažman oko obrane (svoga) kraja je u tom trenutku bio neprikosnoven, gdje je organizirao tzv. Pripremnu bojnu. Bila je sastavljena od domaćih ljudi, čiji je zapo­vjednik bio sam Odić, koji su izvrsno poznavali teren.


Kao zapovjednik bojne, uspostavio je sustav seoskih straža i pokretnih jedinica, čija je u biti svrha bila - štiti napadnuta sela od neprijateljskih upada. Uz zapo­vjednika bojne, obavljao je zadaću povjerenika hrvatske vlade u Gradačcu. Prema nekim indicijama te tvrdnjama svjedoka, dr. Odić je ubi­jen najvjerojatnije iz zasjede 8. ožuj­ka 1943. godine na predjelu zvanom Crvena zemlja kod Dobre Vode. Uz njega je stradao i zapovjednik nje­mačke satnije, Bauer. Zasjedu je po­stavio njegov suradnik Mato Belić, koji je prešao na stranu partizana. Odićevo ubojstvo je uvuklo paniku u redove hrvatskog pučanstva na tom prostoru te je nedugo potom rasfor­mirana Pripremna bojna. U idućem razdoblju svako selo će organizira­ti zasebnu obranu. Tim potezom će biti najviše ugrožena rubna naselja - Botajice, Dobra Voda, Klakar i Bru­snice, gdje će se zatim stanovništvo iz tih sela povlačiti prema unutraš­njosti. Odmah nakon toga slijede četnički upadi te potom partizansko pljačkanje katoličke crkve i župne kuće u Odžaku. U tim prepadima i teroru sudjelovali su i muslimani predvođeni Abdurahmanom Abdurahmanovićem, dotadašnjim šefom kotarske ispostave u Odžaku. Krajem 1943. godine na mjesto dr. Odića dolazi Petar Rajkovačić, koji ponovno uspostavlja integritet obrane odžačkog kraja. Petar Raj­kovačić odžačku obranu preuzima s 23 godine, a posljednju bitku vodi u dane kada puni 26 godina. Treba spomenuti da se u različitoj litera­turi prezime zapovjednika odžačke obrane Petra Rajkovačića različi­to navodi: Rajkovac, Rajkovčić...; u crkvenim knjigama odžačke rimo­katoličke župe, bračni par Franjo i Mara te sva njihova djeca su upisa­na prezimenom Rajkovačić. Inače, Petar je bio drugo po redu dijete oca Franje i majke Mare, rođene Kikić, koja je rodila desetero djece i njih petoro (dva sina i tri kćeri) doživje­lo je Drugi svjetski rat. Otac Franjo je umro 1943., a majka Mara 1958. go­dine. Petar je služio vojsku Kraljevi­ne Jugoslavije u Mariboru u artilje­rijskom puku. Bio je otpušten kao nesposoban iz razloga što mu je jed­na noga bila kraća. S prvom ženom je živio nevjenčano te se rastao, dok je s drugom ženom, Ljubicom Jurendić iz Pećnika, živio od 1944. godine. Zapovjednik Rajkovačić već je kra­jem 1943. uspio organizirati obra­nu hrvatskih sela oko Odžaka. Iako tek 23-godišnjak, Petar Rajkovačić je vrlo brzo stekao autoritet te po­stao uvaženi vojni zapovjednik Podvučjaka. Prvotno ustrojava dva za­povjedništva, jedno u Vlaškoj Maloj na čije je čelo stao osobno, dok je na čelu drugog zapovjedništva bio Ivan Čalušić, čije je sjedište bilo u Potočanima. Podaci o broju vojnika iznose sveukupno 1850 vojnika, odnosno Petar je pod zapovjedništvom imao 850 ratnika, a Ivan Čalušić 1000 voj­nika.

Nakon nekoliko uspješno odrađe­nih akcija zapovjednika Petra Rajkovačića, kao što je bilo u kolovozu 1943. zaustavljanje partizana u Bi­jelim Barama i uništavanje četnika u Balegovcu, donijele su mu ugled medu vojnicima, stanovništvom ši­rom Posavine, ali i među neprijate­ljima. Njegova vojska oslovljava ga riječju „baja", te se kasnije uvriježio naziv - Baja Petar Rajkovačić. Treba spomenuti da se nakon rata oslov­ljavanje s „baja" oštro kažnjavalo od strane nove (komunističko-partizanske) vlasti.


Od sredine 1943. godine branite­lji Podvučjaka postupno jačaju svo­ju obranu, a povremeno će ići izvan svog područja u cilju pomaganja drugih hrvatskih postrojbi. Uvidom u situaciju krenuli su u organizaci­ju i utvrđivanje obrane, koja je bila zasnovana na sustavu rovova, tu­nela, bunkera i zemunica pokrive­nim drvetom i zemljom. Obrana je bila organizirana na način daje bila po grupnom sastavu i to s otpornim točkama i čvorovima obrane. Vanj­ska crta obrane pružala se pravcem Novi Grad - Donji Brezik - Vlaška Mala-Odžak-Mrka Ada.


Međupro­stor je bilo svako selo dodatno utvr­đeno, s izgrađenim posebnim stre­ljačkim zaklonom s profilima i sa zasebnim mitraljeskim rovovima i bunkerima. Vlaška Mala je bila naj­bolje utvrđena, a potom sela Dubica i Prud. Obrambena crta organizira­na je fleksibilno i pojedine otporne točke utvrđivale bi se ili napušta­le shodno borbenim djelovanjima. Obrana se neprestano nadograđiva­la i usavršavala, a braniteljisu bili od­lučni na odsutnu obranu. Zapovjedno područje Petra Rajkovačića išlo je linijom od Gornjeg Svilaja do ušća rijeke Bosne u Savu. Zapovijedao je bojnom, a u svom sastavu je imao brze, pokretne spe­cijalne postrojbe za intervenciju na najugroženijim dijelovima. Između Kadra i Kočijaša obranom je zapo­vijedao Juro Ravnjak iz Donjeg Svi­laja, a kotama Smrekovac, Filipovića Vinograd i lipa, bojnik Ivan Čalušić. Južno krilo odžačkog kraja Petar je povjerio svom starijem bratu Ivi Rajkovačiću.


Njegovo zapovjedništvo nalazilo se u Pećniku, a nadzirao je obranu na liniji rijeka Bosna - Jakeš - Pećnik - Gnionica - Srnava. Svo­jim bojovnicima povjerio je značaj­na uporišta: Peji Ilaku sa sjedištem u Gornjoj Dubici, dok je Ivanu Ivanko-viću i Petru Kovačeviću sjedište bilo u Balegovcu. U Mrkoj Adi zapovije­dao je Ante Baličić, Prudom Anton Mihajlić, Donjom Dubicom Šime Karlović. Petar je sa specijalnim i po­kretnim jedinicama pokrivao sjever­no krilo obrane od Svilaja uz rijeku Savu pa sve do rijeke Bosne. Odžačku Posavinu su (isključivo) branili domaći ljudi. Prema navodima ju­goslavenske literature i izvora, ali i dosadašnjih radova hrvatskih istra­živača i svjedoka, branitelja je u po­četnoj fazi bilo između 3500 - 4000, dok broj branitelja u obrani u travnju 1945. nije sigurno prelazio 4000, a najvjerojatniji broj se čini onaj od oko 3000 branitelja. Nejasno je spominjanje viteza Ibrahima Pjanića, legendardnog brani­telja Gračanice i utvrde Sokol, da je sudjelovao u obrani Odžaka, što na­vodi više autora, a medu ostalima i Marjan Đorđić u svomtekstu „Berlin pao, Odžak nije". Božo Vukoja tvr­di daje Pjanić bio u Odžaku, no to je bilo prije napada na odžačku Posa­vinu jer se samo nakratko zaustavio s 1000 svojih vojnika te je prvi obavi­jestio Petra Rajkovačića da su oboji­ca proglašeni hrvatskim vitezovima. Pjanić je popunio zalihe, odmorio se i sa svojom vojskom otišao dalje pre­ma sjeveru, Njemačkoj te se odatle javljao s potpisom „vitez". U povlačenju vojske Pjanić se kao viši časnik nije povlačio sa svojim vojni­cima, s kojima su išli i dočasnici i niži časnici. Vitez Pjanić se najvjerojatni­je kretao u skupini oficira iz stožera svog zdruga i 12. hrvatske divizije. Iz hrvatskih emigrantskih publikacija, prema kasnijim navodima, Ibrahim Pjanić se zajedno s Avdagom Hasićem, bivšim zapovjednikom poča­sne viteške bojne iz Kladnja, a po­tom zamjenikom zapovjednika 12. ustaškog zdruga, neko vrijeme zadr­žao na području Odžaka, pa navod­no uzeo učešća i u borbama koje su na tom prostoru otpočele u zadnjoj trećini travnja, a koje će se razviti u čuvenu „Bitku za Odžak". Tvrdnja je izašla nekoliko puta u emigrant­skoj literaturi, no većina literature je pisana u nacionalnom zanosu s naglaskom na memoarska ili publi­cistička djela te ih ne možemo sma­trati posve vjerodostojnima. Inače, ustaške snage su pripadale 12. zdru­gu, tako da postoji mogućnost da su se Pjanić i Hasić zaista zadržali neko vrijeme na tom prostoru, sa stožer­nom satnijom zdruga, ali to svakako nije bilo više od nekoliko dana. Uz sve to, Pjanić nije zanijekao tvrdnju da je sudjelovao u bici za Odžak, no njemu zasigurno nije smetalo da se spominje u kontekstu sudjelovanja herojskog odupiranja. Ibrahim Pjanić se tek negdje oko Siska ponovno sreo sa svojim vojnicima, dok Abaz Gazibegović navodi da se to zbilo u Popovači, nekih 22 km sjeveroistoč­no od Siska i to oko 27. ili 28. travnja, dok je bitka za Odžak još bila u punom jeku.


Na području srednje i sjeveroistočne Bosne intenzitet borbenih djelova­nja smanjuje se tijekom 1944. godi­ne, a zatim ponovno pojačava 1945. godine. Narodnooslobodilačka voj­ska se reorganizira formirajući najvi­ši organizacijski oblik vojske - armi­ju. Točnije, 1. siječnja 1945. godine preustrojava se i dobivanaziv-Jugo­slavenska armija. Područje sjeveroi­stočne i srednje Bosne nalazilo se u prvoj fazi (travanj 1945.) pod opera­tivnim djelovanjem XIV korpusa, au drugoj fazi (svibanj 1945.) III. korpu­sa, odnosno bivšeg I. bosanskog kor­pusa, oba u sastavu 2. armije JA.

Neospjeli pokušaji Jugoslovenske armije

Padom Sarajeva, 6. travnja 1945., te njemačkog povlačenja prema sjeve­ru, preko Zenice i Doboja, u središ­njoj dolini oko rijeke Bosne spoji­li su se partizanski odredi te krenuli u spajanje s jedinicama srijemskog fronta, a onda nastavak progona njemačke vojske.

Odžačko područje u Bosanskoj Po­savini bila je velika prepreka, što je nagnalo promjenu pravca kretanja Jugoslavenske armije prema sjeve­rozapadu. U međuvremenu je pao Berlin, a 12. travnja 1945. godine 27 divizija 3. korpusa Jugoslavenske ar­mije uz pomoć II. armije i 53. divizije dobila je naređenje da presiječe od­stupanje neprijateljskih snaga u do­lini Bosne. Sve je to bilo u svrhu da 2. armija nesmetano može krenuti ka nadiranju na zapad, čime bi osi­gurala prometne pravce. Petar Rajkovačić je, 4. travnja, dobio naredbu od zapovjedništva vojske NDH da se krene s vojskom povlačiti prema Za­grebu, o čemu je izvijestio okolne za­povjednike. Prema svjedočanstvu preživjelog svjedoka Marka Marića, zapovijed je glasila otprilike ovako: „Ministar oružanih snaga NDH na­ređuje da se sva vojska povlači pre­ma Zagrebu i dalje prema austrijskoj granici, gdje će se predati Amerikan­cima, a dalje će se vidjeti što će biti." Nakon te zapovijedi Rajkovačić je naredio da se vojska pripremi za po­kret, a civili vrate u svoja sela. Navod­no su u noći 4. travnja krenuli prema Zagrebu, a 5. travnja kolona se naš­la u Svilaju. Literatura i izvori se ne slažu oko datuma povlačenja Hrvat­skih oružanih snaga gdje Marko Babić navodi upravo datum 4. travnja 1945. kada se povlači stanovništvo iz Garevca. U to se vrijeme nikako ne može govoriti o povlačenju stanov­ništva i postrojbi iz područja s desne obale rijeke Bosne, već o povlačenju stanovništva i „Rajkovačićevih snaga" može se govoriti tek poslije 10. travnja. Prvenstveno zbog razloga što tada Jugoslavenska armija zau­zima desnu obalu rijeke Bosne, dok istovremeno zauzima i područje uz tok rijeke Ukrine, između Magla­ja i Dervente, gdje je pored prijelaza preko Save bio jedini mogući izlaz za povlačenje. Zauzimanjem Derven­te 19. i Bosanskog Broda 21. travnja 1945. presječena je glavna odstu­pnica i povlačenje je bilo neprove­divo. Na desnoj obali Save 20. travnja zauzet je Slavonski Brod, pa je i povlačenje preko Save bilo onemo­gućeno. Stoga pokušaj povlačenja i proboja Rajkovačića s braniteljima i stanovništvom iz Podvučjaka može­mo datirati upravo u to vrijeme, od­nosno između 19. i 22. travnja 1945. godine.

 

Zapovjednik Rajkovačić šalje gru­pu ljudi, njih 30 u izviđanje terena do Bosanskog Broda i uvida u stanje mosta na Savi. Most je bio znatno oštećen bombardiranjem savezničkih zrakoplova, 19. siječnja 1945., te je prelazak njima bio nemoguć.


Na­kon dobivene informacije o stanju mosta, Rajkovačić donosi odluku o povratku vojske nazad te brzopote­znom zauzimanju velikog bunke­ra u Vlaškoj Maloj. Ovu konstataciju negira fra Grga Vilić, koji tvrdi da se u biti vojska iz Gornjeg Svilaja vratila zbog toga što je proboj bio nemoguć jer se na suprotnoj strani nalazila go­lema količina vojske koja je u biti če­kala povlačenje vojske. Fra Vilić kao nadnevak za navedeni događaj stav­lja na 22. travnja. Ostatak vojske kre­nuo je pravcem Vlaška Mala - Prud, gdje su se ukopali. Do 21. travnja 25. partizanska divizija je ovladala seli­ma Vrbovac, Vinska, Jakeš, Pećnik, te Odžakom, ali je zaustavljena ispred Vlaške Male i Potočana. Tvrdnja se može smatrati točnom, s obzirom da se organizirana obrana usmjeri­la na Vlašku Malu i na sela Mrka Ada, Balegovac, Prnjavor, Potočani. A na­kon primitka vijesti da su se snage Petra Rajkovačića krenule povlači­ti prema Zagrebu, JA nije išla za tim da žurno osvoji sve njihove utvrde, odnosno položaje te je određena ve­ćina ostala u onom stanju kakvo je i bilo prije napuštanja. Pouzdano se ne zna za povlačenje te zatim proboj zapovjednika Rajkova­čića s braniteljima i stanovništvom iz Podvučjaka. Vjerojatno se može uzeti da se to dogodilo između 19. i 22. travnja, iako su po Marku Babiću partizanski napadi počeli 6. travnja, a nastavljeni su 23. travnja. U prvoj fazi napada na Podvučjak zapovjed­ništvo nad operacijama opkoljavanja i osvajanja preuzela je 25. srpska divizija u čijem su sastavu tri brigade: 16., 18. i 19 brigada. 16. srpska briga­da 25. srpske divizije u svom prvom naletu je lako i praktički bez borbe zauzela Podnovlje, Dugo Polje, Do­bre Vode, Klakar, Vinsku i izbila kod Liješća na Savi gdje je napravila ma­nevar niz tok rijeke Save i došla bli­zu Donjeg Svilaja i dominantne toč­ke na tom području - brda Kadar. 19. srpska brigada prešla je rijeku Bosnu sjevernije i na isti način zauzela Dobor, Jakeš, Pećnik, Gnionicu i Lipu te došla pred Srnavu, Potočane i za­uzela Odžak. Zbog sužavanja pro­stora obrane branitelji su se odlučili na protuudar i uspjeli su vratiti pod kontrolu - Odžak, Gnionicu i lipu. U idućim danima slijedi ofenziva JA, a naročito 25. divizije koja je pokuša­vala osvojiti što veći dio prostora, ali njeni napori nisu postigli očekivani uspjeh. Njima će se 23. travnja pri­ključiti 16. muslimanska brigada 27. istočnobosanske divizije. Međutim ni to nije dovelo odmah do pomaka na bojištu, a u ovim borbenim dje­lovanjima snage JA pretrpjele su oz­biljne gubitke koji su ih primorali na ubacivanje 16. muslimanske briga­de u borbu. Vjerojatna ofenziva bra­nitelja primorala je na uključivanje još jedne brigade u operaciju. Iako su branitelji u protuudaru uspjeli vratiti neka pojedina uporišta i da­lje je obrambeni prostor bio sužen te sveden na liniju Potočani - Ražljevi - Odžak - Mrka Ada, a to je vjerojat­no došlo nakon upada jedinica spo­menute 25. srpske divizije na lijevu obalu rijeke Bosne. Nakon 25. trav­nja 1945. povuklo se i civilno stanov­ništvo iz sela Gornji i Donji Svilaj, Vr-bovac, Duge Njive, Jošava, Potočani i Srnava i to iza obrambenih linija. Podvučjak je bio prepušten 16. mu­slimanskoj brigadi i štabu 27. istočnobosanske divizije koji od 28. trav­nja preuzima zapovjedništvo nad svim postrojbama na tom prosto­ru. I dok 25. divizija odlazi prema za­padu, na prostor Podvučjaka dolaze prvo 19. birčanska brigada, a potom 20 romanijska brigada koja zauzima položaje na desnoj obali rijeke Bo­sne.


Da se stanje na bojištu nije razvija­lo u željenom smjeru, potvrđuje i Ahmed Donlagić koji tvrdi:

„Poslije kraće minobacačke pripreme taj bataljon (misli na 1. bataljon 25. divizi­je, 16. muslimanske brigade) je oko 12 časova krenuo u napad. Ustaše su ga pustile na blisko odstojanje i do­čekale jakom vatrom automatskog oruđa. Našavši se na brisanom pro­storu, bataljon je brzo odstupio. U povlačenju neprijatelj ga je pratio vatrom minobacača i topova koje je zaplijenio... Tokom noći 23/24. apri­la borbe su nastavljene na cijelom frontu. Ni u noćnim napadima nije bilo moguće savladati žilavog ne­prijatelja koji je dobro poznavao ze­mljište i vješto se branio, vršeći česte protivnapade i ispade."

 

Tijekom 25. travnja 1945. godine partizanske su jedinice s jakim sna­gama krenule u prodor. Od sela Svilaja preko Novog Grada ka Prudu kre­nule su 25. divizija, 18. divizija i dijelovi 16. srpske brigade, dok je na Vlašku Malu krenula 19. srpska i di­jelovi 16. muslimanske brigade. Za­datak 16. muslimanske brigade bio je da izvrši što jači pritisak na brani­telje te im na taj način onemogući da pošalju pomoć u obrani položaja što je napadala jedinica 25. divizije. Došlo je do žestokih borbi, gdje su pojedini položaji prelazili iz ruke u ruku po šest puta.

Navodno je iz Generalštaba i Štaba 2. armije upućena zapovijed da se prostor mora što prije zauzeti, pr­venstveno što se bližila proslava ro­đendana Josipa Broza Tita 7. svibnja, a obrana branitelja još nije bila (ni približno) slomljena. Odžaki kraj je pao znatno kasnije od nave­denih spisa, koji navode datum 14. travnja, što je praktički 40 dana od stvarnog pada.

Branitelji su se posebice pokazali učinkovitima u izvršavanju iznenad­nih protunapada, poput onog od 25. travnja. Zbog odličnog poznavanja terena i hrabrosti uspjeli su upravo navedenog datuma izbaciti iz stroja zapovjednika 16. muslimanske bri­gade, kapetana Spasu Mičića, a ka­snije i komesara 4. bataljuna 16. bri­gade Manju Tunjića. Beogradski NIN, od l. i 8. lipnja 1975. godine piše:


 „Borbe vođene od 19-do 28. aprila 1945. bile su žestoke, uz stalne juriše na ustaška utvrđenja. (...)Ustaše su ovoj brigadi uništile cijeli jedan bataljon. Partizanske su snage od naoružanja izgubile bate­riju topova, tri bacača i jednu protu­tenkovsku pušku. Borilo se samo ju­rišima i protujurišima, prsa u prsa, ogorčeno."

 

Ovaj navod o zapljeni oružja potvr­đuje i Đonlagić koji kaže da su usta­še zaplijenile, pored ostalog, bateriju topova, tri minobacača i drugu opre­mu. Broj žrtava partizanskihjedinica jako je teško (preciznije) procijeni­ti, jer brojke podosta variraju. U do­kumentima se broj žrtava ne spomi­nje, dok Đonlagić navodi brojku od preko 200 izbačenih iz stroja samo u borbama od 23. do 27. travnja, beo­gradski NIN barata brojkom oko 630 te se odnosi na period od 19. do 28. travnja. Problematičnost se, tako­đer, javlja oko termina „izbačeni iz stroja" te se ne zna da li se misli na poginule ili na ranjene i poginule. Maršal Tito donosi 30. travnja zapo­vijed da glavni štabovi Srbije i Ma­kedonije, operativni štab Kosova i Metohije te štab 3. korpusa prije u potpunosti ovladaju u svojini ope­rativnim područjima. Štab 3. korpu­sa bio je nadređen 25., 27. i 16. mu­slimanskoj diviziji. Zbog navedene zapovijedi dolazi do smjene divizija na terenu, što je u biti značilo puno iskusnije, odgovornije, ali i agresiv­nije postrojbe. Iz borbi se isključila 25. (srpska) divizija, najvjerojatnije 27. ili 28. travnja 1945. te je krenu­la prema donjem toku rijeke Une, a njen odsjek preuzela je 27. istočno-bosanska divizija.

 

Podvučjak u svibnju 1945

U svibnju su se nastavile borbe s pro­mjenjivim uspjehom na obje strane. Dolaskom 27. istočnobosanske divi­zije sa 16. udarnom muslimanskom brigadom, stanje na terenu polako se okreće u korist Jugoslavenske ar­mije. Intenzivne borbe nastavljene su 3. svibnja, a braniteljima Podvučjaka snage su sve više slabile zbog pretrpljenih gubitaka. Za razliku od borbi tijekom travnja, u borbama u svibnju povećat će se pritisak s juga bojišnice iz smjera Modriče i Jakeša, a pojačani su i napadi s desne strane rijeke Bosne. O tijeku samih borbi izvori su manje-više obostrano podudarani, pr­venstveno navodi Marka Marića i Ahmeda Đonlagića, no uočljive su razlike u broju poginulih i ranjenihte u kronologiji. Početak djelovanja zrakoplovstva JA u borbi se ne podu­daraju. Uključivanje avijacije u bit­ku je ključno iz više razloga. Prvo inajvažnije zbog goleme napadačke prednosti nad braniteljima, a uz to i krajnje demoraliziranje protivnika. Zatim, uključivanjem avijacije, naj­češće se staje s ratovanjem na zemlji, budući da borbene linije nisu bile ni stalne ni jasne, te jedna od druge stra­ne nisu bile previše udaljene, bile su obje strane ugrožene.


Prema Zoranu Dujaku:

„Budući da dotične partizanske jedinice nisu mogle osvojiti Vlašku Malu ni okol­na mjesta, nego su se morale povući i iz onih mjesta, koja su privremeno bile i osvojile, partizani su, nerado, uz puno okolišanja i obilaženja uputili molbu u Beograd da generalnoštabni oficiri odluče kako krenuti dalje. U izuzetno brzo donesenoj odluci ge­nerali četiriju armija Jugoslavenske vojske: Koča Popović, Ivan Gošnjak, Peko Dapčević i Košta Nađ odlučili su da na Odžak pošalju i zrakoplove. Te su od engleskih karavela i njemačkih zarobljenih Messerschmidta sastav­ljene dvije eskadrile koje su iz Beo­grada upućene u Odžak. Ti su zrako­plovi bojovno djelovali na prostoru Odžačke doline 23. i 24. svibnja 1945. Bombardirali su: Odžak, Adu, Balegovac, Dubim, Prud, Vojskovu i Osiječak, ali glavni cilj napada bila je Vlaška Mala. U tom zračnom napadu uništenje vlaškomalski bunker kao i vlaškomalska škola gdje je bilo smje­šteno i zapovjedništvo Petra Rajkovačića. Sinkroniziranom napadu tih dana priključila se i dalekometna partizanska artiljerija koja je bila lo­cirana na lijevoj strani Save u: Svilaju, Jarugama, Sl. Šamcu i drugdje. Sama pojava zrakoplova imala je strahovi­te psihološke posljedice. Iznenađene i ne naviknute, nespremne na zračne napade, postrojbe jednostavno nisu znale što bi trebalo poduzeti."

 

Marko Marić, svjedok događaja, tvr­di da su se već 5. ili 6. svibnja uključili iz pravca Broda te navodi da su trajali 11 dana, odnosno do 16. ili 17. svib­nja, i da tada nije bilo partizanskih juriša. Upravo Donlagić u to vrijeme smješta najveće pješačke borbene okršaje, gdje navodi: „(...) 6. maja pojačali pritisak na neprijatelja u Odža­ku, a uveče je brigada (19. birčanska) prešla u napad sa težištem između Odžaka i Vlaške Male. Njen zada­tak je bio da privuče na sebe što jače ustaške snage i da prodorom premaselu Dubici olakša napad 16. briga­de iz pozadine i razdvajanje ustaške grupe na dva dijela. U teškoj borbi su 2.13. bataljon prodrli na svom pravcu nastupanja i s prednjim dijelovima izbili u selo Dubicu. Ali, pred svanuće neprijatelj je izvršio snažan protivnapad i potisnuo oba ta bataljona na polazne položaje; čak se 3. bataljon povukao i iz Prnjavora ka Potočanima... U toj borbi 19. birčanska brigada je pretrpjela teške gubitke: 21 pogi­nulog, (među njima komadant Miloš Trišić) 22 nestala i 32 ranjena... Kako je u toku 7. maja 27. divizija ojačana s 14. brigadom 53. divizije i s dijelom artiljerije te divizije, štab 27. divizi­je riješio je da se u toku 8. maja izvr­še temeljite pripreme i naredne noći u 3 časa izvrši opšti napad na ustašku grupaciju.... Neprijatelj se vješto ko­ristio svojim rezervama i dobro izve­denim protivnapadima potisnuo je sve tri brigade na polazne položa­je. Kakvog su intenziteta i upornosti bili okršaji te noći i 9. maja, kada je i zvanično kapitulirala nacistička Nje­mačka, djelomično se može vidjeli i po tome što je, na primjer, samo iz 16. muslimanske brigade na žicanim preprekama ostalo 10 boraca, mrtvih i ranjenih, koje nije bilo moguće izni­jeli. Poslije tog neuspjeha, štab 27. di­vizije zaključio je da bez angažovanja avijacije i tenkovskih jedinica ...ova grupa ustaša i njihova uporišta neće moći dugo vremena biti likvidirana. ... Sa tom ocjenom upoznao je štab 3. korpusa i zatražio da se na područ­ju dejstva divizije angažuju avijacija i tenkovske jedinice."

Iz ovoga je jasno vidljivo koliko je ne­vjerojatno da se tolika vojna snaga morala uključiti u slamanje otpora branitelja. Partizanske jedinice sredinom svibnja su podzapovjedništvom štaba 27. divizije raspoređene na idu­ći način:

„20. romanijska brigada dr­žala je mostobran i skelski prilaz kod Modriče i bila u ulozi divizijske rezer­ve; 19. birčanska brigada, ojačana ba-taljanom Posavskotrebavskog NOP odreda, na liniji k.101. (južno od Od­žaka) -selo Srnava; 16. muslimanska - na liniji od Srnave (isključno) - Potočani- do zaključno Duge Njive; 14. srednjobosankska brigada od sela lipika, preko Vrbovca do Svilaja. Na lijevoj oblali Save, od Svilaja do u vi­sinu ušća Bosne, nalazio se jedan bataljon KNOJ-a, a na desnoj obali Bo­sne, od Šamca do u visinu Mrke Ade, Posavsko-trebavski NOP odred (bez bataljona). Neposredno pred poče­tak opšteg napada, na mjesta gdje su postojali gazovi na Bosni, u raspored Posavsko-trebavskog odreda ubače­ne su dvije čete 2. bataljona20. romanijske brigade da spriječe eventualno izvlačenje ustaša na tim mjestima. Osim ovdje navedenih partizanskih jedinicaca 19. svibnja je na lijevo kri­lo partizanskog napada prema Svilaju upućena i 18. brigada 53. divizije a za njom stiže i štab 53. divizije kao lo­gistička potpora."


Navodi se da ,,u razdoblju 15. - 24. svibnja partizanske snage (četiri bri­gade, jedan partizanski odred i boj­na KNOJ-a) koje su opkoljavale ovu grupaciju, vršile (su) demonstrativne napade radi slabljenja ove grupe." Nakon uključivanja avijacije u bitku, izgledi za duži otpor bili su svedeni na minimum. Uz uključenje zrako­plovstva, taktike iscrpljivanja te do­lazak 18. srednjobosanske brigade 19. svibnja, odnosno novog ljudstva, uvelo se u bitku oklopno mehanizi­rane snage. Postrojbe Jugoslavenske armije u razdoblju od 15. svibnja do 21. svibnja izvode napade demon­strativne naravi te izviđaju teren za završni napad.

 

Odluka o prodoru prema vučjačkim šumama, koju je donio Petar Rajkovačić, bila je logična. Plan je bio da se izvrši forsiranje rijeke Bosne te da se pripremi jedna skupina od 30 lju­di, koji će prvi prijeći rijeku i zauzeti položaje za obranu, dok ostala voj­ska bude prelazila. Nakon toga bi se rasporedili u manje skupine koje bi se povlačile po šumi te čekale daljnji razvoj situacije. Najvjerojatnije da je odluka pala 22. svibnja. Iz Vlaške Male se okupio najveći broj branitelja te je odlučeno da probi­janje ide iz dva smjera - jedno pre­ma brdovitom dijelu općine, a dru­go prema Prudu. Nekoliko desetina branitelja je ostalo u Vlaškoj Maloj, točnije oko Nuića štale, koje je u biti bilo posljednje uporište obrane. Sve do 25. svibnja 1945. trajat će orga­niziran otpor branitelja u Odžaku. Mate Marčinko navodi daje riječ od sedam stotina ljudi pod oružjem, koji su se probijali iz Vlaške Male u smjeru Potočana i Lipa, dok je druga skupina uspjela probiti prvi obruč, a drugi partizanski obruč je bio koban. Partizanska strana potvrđuje gore navedene podatke. Kako na­vodi Đonlagić:

„Prema utvrđenom! planu, 20. romanijska i 19. birčanska brigada krenule su u 23 časa 24 maja u napad na ustaše u Odžaku. Izložen koncentričnom udaru, već demora-lisani neprijatelj branio se oko 2 sata. a onda u neredu odstupio ka Vlaškoj Maloj i Balegovcu. Zauzimanjem Odžaka izvršen je bliži zadatak 27 divizije i stvoreni su uslovi za slama­nje ustaške grupe koja se branila u Vlaškoj Mahali, najjačem neprijateljevom uporištu. Bilo je planirano da se taj opšti napad izvrši u 4 časa 25. maja. Međutim, glavnina ustaša koja se našla u Vlaškoj Mahali, uklju­čujući i one koji su se izvukli iz Odžaka, riješilaje da se probije iz obruča, i to preko odsjeka na kome se 16. mu­slimanska brigada nalazila razvijena za predviđeni napad." Opcija previše nije ni bilo, a sama predaja se isključivala zbog lako mo­guće likvidacije, koja se i dogodila onima koji su očekivali pomilovanje. Otpor branitelja se vodio do posljed­njeg vojnika, posebno u dva najjača ustaška uporišta - Odžaku i Vlaškoj Maloj.


Dana 22. svibnja 1945. krenula je operacija za konačni udarac bra­nitelja Podvučjaka, pod nazivom „Operacija Vlaška Mala". Daljnji ti­jek operacije išao je na taj način da:
„Prvi udar toga dana poduzela je 18. brigada srednjobosanske divizije zauzimajući Svilaj nakon čega zapo­sjeda i Novi grad zarobivši pri tome 64 branitelja. 14. brigada iste divizije napadala je na sektoru Točak - Brezik - Duge Njive - Krčevine prema Vlaškoj Maloj koja je bila glavni cilj svih napada."

 

         Tijekom 23. svibnja 1945. pripadnici JA. vrše či­šćenja prostora osvojenoga pret­hodnoga dana. (...) U kasnim večer­njim satima 24. svibnja postrojbe 19. birčanske brigade 27. divizije pot­pomognute 20, romanijskom divi­zijom odlučno su napale najjužni­je uporište Odžak kojeg su zauzele nakon dva sata borbe. To je pomo­glo 16. muslimanskoj brigadi da za­obiđe Vlašku Malu s južne strane i zauzme znatno povoljniji položaj te suzi manevarski prostor branitelji­ma. Iste su noći vojnici JA, vjerojat­no brigada KNOJ-a, prešli rijeku Bo­snu kod Bosanskog Šamca, udarili na jednu od glavnih utvrda branite­lja Prud i zauzeli je, a 72 ranjenika i 4 bolničara zatečena u tamošnjoj bol­nici su likvidirani. Prema navodima jugoslavenske historiografije, borbe su završile 25. svibnja 1945., no tre­balo je još osvojiti Balegovac, Dubicu, Vlašku Malu i Mrku Adu."

Navedeni tijek događaja potvrđuje i jugoslavenska historiografija:

 „Dije­lovi 20. romanijske brigade forsirali (su) Bosnu i sa jedinicama Posavsko-trebavskog odreda očistili ustaške položaje na lijevoj obali... već u prvim jutarnjm časovima 25. maja ustaška grupacija bila je potpuno razbijena i najvećim dijelom uništena. Samo su male grupice uspjele da se probiju ka Vučjaku. Tog i naredna dva dana jedi­nice 27. divizije su nastavile pretres terena, uništenje i zarobljavanje pre­ostalih jedinica i grupica ustaša koje su se krile u šumarcima i na drugim mjestima. U tom posljednjem napa­du neprijatelj je od jedinica 27. divi­zije pretrpio gubitke od 881 mrtvog, 104 ranjena, 572 zarobljena."

Navodno su partizani imali 17 nastradalih, šest nestalih i 49 ranjenih boraca u posljednjoj akciji. Točne gu­bitke nemoguće je utvrditi, posebno što gore navedene partizanske divizi­je, brigade ili bataljuni nemaju točan utvrđen broj vojnika po postrojbama, a također nema konkretne broj­ke ljudi koji su krenuli u probijanju partizanske linije, već daje ranjenih i zarobljenih hrvatskih bojovnika bilo 1557 ukupno.


Kraj operacije i završne borbe se ne podudaraju. Neki autori pad Podvučjaka smještaju u vrijeme izme­đu 17. svibnja i 8. lipnja 1945. godi­ne. Jedan drugi dokument spominje da se šesti dan bombardiranja dogo­dio pad Podvučjaka, što bi značilo da je završilo 28. svibnja s obzirom daje bombardiranje počelo 22. svibnja. Prema Boži Vukoji, Posavina je zau­zeta 27. svibnja, dok se prema Marku Babiću pad Odžaka dogodio 23. svib­nja, a pad Posavine 28. svibnja. Naj­veći je broj onih koji smještaju pad Odžaka 23. svibnja, a potom su 25. svibnja partizanske snage pokrenule napad sa svim snagama, a iduća dva dana su nastavili čistiti teren. Zato se svi izvori slažu da se dio branitelja izvukao u proboju zajedno s Petrom Rajkovačićem i njegovom nevjenča­nom suprugom, a njihova sudbina je nepoznata, dok se preostali dio voj­ske povukao u šume Vučjaka.

Čišćenje terena nakon bitke

Đonlagićeva brojka da je bilo ranje­nih i zarobljenih hrvatskih vojni­ka - 1557, koji su krenuli u probija­nje partizanske linije, a da su samo male grupice uspjele da se probi­ju ka Vučjaku, a u obruču je bilo oko 2000 do 3000 ustaša. Nejasno je što se dogodilo s polovicom ostalih voj­nika koji su se našli u obruču, okvir­no čak 1500 njih. Daje se naslutiti da su kasnije pogubljeni ili da su uspjeli izbjeći masovne likvidacije te pobje­ći u šumu Vučjak. Marko Babić navo­di da je bio u grupi od 628 vojnika te da su se oni odlučili predati partiza­nima, a 24. svibnja su bili sprovede­ni u Garevac, Burić štalu odakle su kamionima, njih 60 - 70, svakodnev­no odvoženi na pogubljenja. U noći s 24. /25. svibnja partizani su pobili sve hrvatske ranjenike koji su se nalazili u Prudu, njih oko 80 ubrajajući i če­tiri bolničara.

Najpoznatiji logor bio je Burića štala u Garevcu gdje je bilo smješteno oko 500 branitelja od 24. svibnja, koji su se dobrovoljno predali, a svi su idućih dana bili likvidirani. Kuća nekadaš­njeg kovača u Bosanskom Šamcu je bila drugi poznati logor, gdje su goto­vo svi zarobljenici likvidirani, a manji dio je poslan u glavni logor na ovom području - Brčko te daljnje okolnosti nisu poznate.

Burića štala
Burića štala

Neki autori tvrde da su pobjednici nakon zauzimanja Podvučjaka imali odriješene ruke da sedam dana rade što hoće, a upravo u tom razdoblju je ubijen najveći broj ljudi. Stratišta i grobišta su posebna tema koju je najozbiljnije dosad obradio fra Grga Vilić u svome radu, koji je objavljen poslije njegove smrti. Do­kumenti nisu dostupni ili ih nema te je težište stavljeno na (usmena) svje­dočanstva. Od 2035 ubijenih stradal­nika za grob se zna za 937 ubijenih stradalnika, a ne zna se za 1162 stra­dalnika. Iz ovoga je vidljivo da je ma­nje onih za kojima se grob zna. Nave­deni je popis grobišta te uz njega broj stradalnika.

Zaključak

 

Padom Podvučjaka, a s njim i Odžaka krajem svibnja 1945., završava se po­sljednja bitka Drugoga svjetskog rata na europskom tlu.

Komunistička vlast je (svjesno) za dan „oslobođenja" Odžaka i odžačkog kraja izabrala datum 14. travnja u svojim službenim spisima, a ne 25. svibnja, odnosno 27.svibnja kada ui­stinu i pada Odžak i odžački kraj u partizanske ruke. Kod odstupanja od čak 40 dana od uistinu pravog datu­ma pada treba jasno kritički ispitati izvornost i točnost jugoslavenske hi­storiografije.

Unatoč pomanjkanju dokumenata te lažiranju i prekrivanju faktograf­skih činjenica, može se slobodno za­ključiti da je završna bitka za Odžak započela 3. svibnja 1945., s povre­menim mirovanjima, a najvjerojat­nije završena 25. svibnja, odnosno 27. ili 28. svibnja. Inače, u bitku su bili uključeni zrakoplovstvo i tenkovi te veliki broj raspoloživih postrojbi. Može se gledati na to da je partizan­ska taktika bila iscrpljivanje branite­lja sa što manje ljudskih gubitaka te na taj način prisiljavanje kapitulacije obrane. Isto tako, može se slobodno interpretirati na način da je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije bila na odmaku svojih snaga te nije bila sposobna završiti bitku na efika­san način.

Znakovito je da je obrana Podvučja­ka u 1944. godinu ušla znatno bolje organizirana nego je to bila kroz veći dio 1943., što je najveća zasluga zapovjednika odžačke obrane. Točna pro­cjena zapovjednika Petra Rajkovačića koji je naredio da predaje nema, jer predaja je značila sigurnu smrt, pokazala se izrazito točnom. Iz sve­ga ovoga daje se utvrditi da se zbilja radilo o borbi na život i smrt. Dio se branitelja uspjelo izvući od sigurne likvidacije, no mnogi nisu bili te sre­će. Kažnjavanje branitelja, njihovih obitelji i cjelokupnog stanovništva odžačkog kraja je slika i samo nasta­vak rada komunističkog aparata, koji će se održati idućih 45 godina, za sve one koji nisu bili tzv. „podobni".

 

Vrelo: Danijel Jurković "Magazin za vojnu povijest", str.8-13

 


Srpanj 2015.