Svjedoci vremena 3


BOŽO MATIĆ, sin Pave iz Potočana

 

Rođen sam 26.01.1918. U Potočanima. Prvi put sam narukovao 1941. godi­ne. Poslije rata sam odslužio redovnu vojsku. U Proljeće 1941. sam otišao u Pri­premnu bojnu kod Zdenka Odića. Sa mnom je bio Ivan Čalušić, Mirko Markića i Mato Rašić. Našu Pripremnu bojnu netko je tražio i mi smo otišli u Liku. Prije toga smo bili u Zagrebu i Zagorju na osiguranju pruge. Do zime smo bili u Tuzli, a poslije smo otišli u Zagreb na osiguranje dizalica. Iz Zagreba smo otišli u Liku, gdje smo bili dva mjeseca. Od Karlovca pa do Gospića na svakoj sam stanici noćio. Naša se bojna zvala Željeznička bojna. Prošao sam cijeli Gorski Kotar sve do Sušaka smo bili na osiguranju željeznice, radnika i stro­jeva. U zimu 1942. sam došao u Zagreb i rasporedili su nas u Karlovac i Gor­nje Dubrave. Ja sam otišao u Gornje Dubrave u Lici, a satnija nanije bila u Karlovcu. Tu sam bio do proljeća kada nam je iz Odžaka poslana smjena. Mi smo platili neke momke Luše iz Garevca koji su nas smijenili. Svi su kasnije poginuli od neke mine koju su htjeli podići. Došao sam neko vrijeme kući. Po­slije sam otišao u Zemun na Batajnicu gdje sam proboravio sedam mjeseci na osiguranju željeznice. Znalo se dogoditi da dođu Švabe i povješaju sve sumnji­ve na bandere, uglavnom su to bili partizani. U Batajnici smo bili do proljeća 1944. godine. Budući da sam bio zapovjednik, pustili su me kući na odsustvo, vjerujući da ću se vratiti. Sa mnom je došao Petar Ninković, koji se kasnije vra­tio, a ja sam ostao kod kuće.

U proljeće 1944. godine pred Uskrs sam došao kući i ostao sam u Potočanima kod Ivana Čalušića. Bio sam zapovjednik Prvo­ga voda. Satniju je sačinjavalo 200 momaka. Bili smo bolji od satnije. Kasnije je prozvana Trideset deveta ustaška bojna. Jedno sam vrijeme zamjenjivao Iva­na. Ćato je bio Marijan Gudelj. Poslije je došao i Mirko Matić. Mi smo bili ras­poređeni kod škole u Po-točanima. Partizani su nas napadali iz Kojića i iz šume, a mi ih potjeramo i tako stalno. Jednom smo ja i Ivan Čalušić prid zoru otišli među četnike. Uz Kovačevića potok i pored kuće Ilića (Mrkonjića) smo došli do kuće Jankovića u Kojiće. Ivo Rajkovača je bio u Srnavi i odatle je pripucavao. Bili smo u Jankovića baščama, kad su četnici naišli na nas i tu smo ih dobro sredili. Naši su položaji bili od Jazavaca, Parokova brda, preko kuća Čauševih i Zečevih. U Jošavi od kuća Kljajića, pa dalje. Drenovac nije bio u našoj zoni odgovornosti. Kadar od Koste i Vinsku su držale Švabe. Po potre­bi mi smo se zalijećali sve do Ninoša. Ivo Rajkovačić sa svojim vodom je držao Kadar i Gornji Svilaj do Save. Skroz su bili iskopani bunkeri i držale su se stra­že, uglavnom noću. Više puta smo išli u Garevac u pomoć. Jednom su Garevljani bili dugo opkoljeni kod magacina na Filomeni. Bila je zima, za srpski Božić. U Modriči su bili u jednim zgradama četnici, a u drugima naši. Mi smo tada istjerali četnike i oslobodili Modriču. Iz Modriče smo se povukli i ostali u Garevcu. Dva puta smo išli u Garevac u ispomoć. Pećnik je stalno držao Ivan Ča­lušić. Rajkovačićevi ljudi su bili žešći sa čvršćom disciplinom. Kad je bilo teš­ko da oni nisu pomogli, tko zna kako bi sve bilo. Kada je uoči Marine bio čet­nički napad, poginuo je Jozo Kerac. Uoči Jurjeva 1945. došlo je naređenje da se povlačimo i svatko će pogriješiti ako ostane. Došli smo na Kadar i čuli smo da je u Brodu presječen put. Nakon sastanaka mi smo se odlučili vratiti. Budući da su partizani ušli u Svilaj, Novačka satnija je od Filipovića brda presjekla partizanima odstupnicu, a mi smo pritisli s druge strane, pa smo natjerali par­tizane na Savu gdje su skoro svi stradali. Nakon toga mi smo se povukli u Vlaš­ku Malu i tu smo bili šest nedjelja. U Odžaku je Garevačka satnija od Bosne držala položaje, a mi smo od njih zauzeli svoje položaje. Kasnije sam ja sa jed­nom satnijom otišao u Vlašku Malu, gdje je bilo veoma teško. Tukle su haubi­ce i protivavionci. Uvečer smo opet potisnuli partizane preko kanala. Kod Tipurina bunara naših je dosta izginulo, oko 18 ljudi. Partizani su nas tri puta iz­gonili iz rovova i mi smo se ponovo vraćali. Kad smo odstupili iz Odžaka, svi smo došli u Vlašku Malu. Linija obrane Vlaške Male je bila kod kuća Tupura, iza Agatića i Mate, poviš sela.

Noć uoči pada su se pokidale sve veze među borcima. Riješili smo da se u Zoricama predamo. Iz Šamca su dolazili čamci. Mi vidimo kad god netko prijeđe biva razoružan i skinut. Odlučim da se neću predati, kao i mnogi drugi. Vratimo se i bježimo prema Vrbovcu, kraj Mihalja, prema Kostinom Gaju. Gdje god smo naišli na partizane probili smo njihov la­nac, jer su oni stalno krstarili. Noćili smo u jednom potoku. Ujutro čujemo partizansku ajku. Bili smo na nepristupačnom mjestu, pa su nas obišli. U našoj grupici nas je bilo oko tridesetak. Prebacimo se u Drenovac i dođemo do kuće Nikole Barbare, gdje zateknemo još naših. Tu se zadržimo nekoliko dana. Stu­pim u kontakt sa Ilijom Martinovićem, koji je bio partizan i moj tetić. Predam se i pošalju me u vojsku. Bio sam u radnom vodu u udarnoj grupi i tako se spasio.

 

Božo Matić

 

Vrelo: Fra Grga Vilić, "Vrijeme stradanja", str. 444-445


Studeni 2011.