Zabranjeno sjećanje


Počasni bleiburški vod

 

Totalitarni komunistički režimi Srednje i Istočne Europe u proš­lom stoljeću uključivali su pojedinačna i kolektivna ubojstva i sma­knuća, smrti u koncentracijskim logorima, izgladnjivanja, deporta­cije, mučenja, prisilni rad i druge oblike masovnog fizičkog terora. Počinitelji tih zločina nisu izvedeni pred sud međunarodne zajedni­ce, kao stoje bio slučaj sa stravičnim zločinima koje je počinio naci­zam. Kao posljedica toga vrlo je niska svjesnost javnosti o zločinima koje su počinili totalitarni komunistički režimi. Komunističke par­tije su legalne i aktivne u nekim zemljama iako se u nekim slučaje­vima nisu distancirale od zločina koje su počinili totalitarni komu­nistički režimi u prošlosti.

 

Žrtve zločina totalitarnih komunističkih režima koje su još žive, ili njihove obitelji, zaslužuju sućut, razumijevanje i priznanje za svoje patnje.

 

Parlamentarna skupština Vijeća Europe poziva sve komunistič­ke ili postkomunističke partije da u svojim zemljama, ako to dosad nisu učinile, ponovno procijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, jasno se distanciraju od zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi i da ih osude bez ikakvih nejasnoća.

 

Iz rezolucija 1096 i 1481 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

 

Nekoliko stotina tisuća Hr­vata, vojnika i civila ra­zličite dobi i staleža, po­kušavajući se spasiti od nadolazećih jedinica jugoslavenskih komunističkih snaga, potkraj 1944. i početkom 1945. bježalo je iz istočnih krajeva Nezavisne Države Hrvatske (NDH) prema njezinu središnjem dijelu, a posljednjih tjedana Drugo­ga svjetskog rata uglavnom se slije­valo prema njezinu glavnom gradu Zagrebu. Početkom svibnja 1945. taj se egzodus nastavio prema slovensko-austrijskoj granici. Prema britanskim vojnim izvorima, hrvatske izbjegličke kolone kroz Slo­veniju prema Austriji činilo je oko 700.000 osoba. Većina njih, vjerojat­no tri četvrtine, zarobljena je već na slovenskoj strani granice, najvećim dijelom u trokutu Celje – Slovenj Gradec - Dravograd. Ostali su se uspjeli probiti kroz obruč jugosla­venskih vojnih snaga na austrijski teritorij, gdje su očekivali utočište kod savezničkih, britanskih snaga koje su zauzele jugoistočnu austrij­sku pokrajinu Korušku. Međutim, ta su se očekivanja po­kazala pogrešnima. Britanci ih nisu zaštitili, već su pripadnike Oružanih snaga NDH prisilili na predaju oruž­ja te su ih zajedno s civilima izručili Titovim partizanima. Drugim rije­čima, prepustili su ih osvetničkoj strasti njihovih ratnih neprijatelja, poslali u smrt, koja ih je zatekla ne­posredno nakon izručenja na ne­kom od masovnih stratišta, ili su bili podvrgnuti mučenjima na dugotraj­nim marševima smrti od austrijsko -slovenske pa sve do srpsko-bugarske granice.

 

Bleiburg, svibnja 1945.
Bleiburg, svibnja 1945.
Prvi potajni dolazak na Bleiburg, na blagdan Svih svetih 1951. :Josip Đakić, Petar Hrstić, Mirko Karačić, Halil Delić, Ante Samovojska, Ante Marčinović
Prvi potajni dolazak na Bleiburg, na blagdan Svih svetih 1951. :Josip Đakić, Petar Hrstić, Mirko Karačić, Halil Delić, Ante Samovojska, Ante Marčinović
Bleiburg, svibnja 2015.
Bleiburg, svibnja 2015.

Tragedija koja je uslijedila bila je najveća u cjelokupnoj hrvatskoj vi­šestoljetnoj povijesti, a u hrvatsku povijest ušla je pod nazivom Bleiburška tragedija - prema austrijskom gradiću Bleiburgu u blizini kojega je započela tragedija hrvatskih izbjegli­ca, ili Hrvatski križni put - prema kolonama smrti u kojima su se kretali zarobljenici.

 

Prema knjizi dr. se. Josipa Jurčevića Prikrivena stratišta i grobišta jugo­slavenskih komunističkih zločina (DIS, Zagreb, 2012.), u kojoj je obja­vio podatke na temelju istraživa­nja koja je provodio tijekom 2007. i 2008. za potrebe Državnog odvjet­ništva Republike Hrvatske (DORH), do kraja 2008. bilo je evidentirano 1517 masovnih prikrivenih stratišta i grobišta na području četiriju drža­va - Slovenije (591), Hrvatske (843), Bosne i Hercegovine (91) i Srbije (82). U međuvremenu je otkriveno još nekoliko desetaka novih masov­nih grobišta u tim državama, samo u Srbiji oko 100, a mnoga će tek biti pronađena kad se provedu još temeljitija istraživanja, posebice u Bosni i Hercegovini. Na temelju an­tropoloških istraživanja i pouzdanih svjedočenja, znamo da se u samo tri masovna stratišta - u Maceljskoj gori kod Krapine, Teznom kod Maribora i Kočevskom rogu kod Kočevja - nala­ze posmrtni ostaci najmanje 50.000 žrtava, uglavnom Hrvata. Bivša hrvatska državna Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava evidentirala je u radnoj bazi podatke za 162.000 hrvatskih poslijeratnih žr­tava. Naknadnom provjerom podata­ka utvrđeno je daje među njima jedna trećina, oko 54.000, stvarnih žrtava, a ostalo su dvostruki ili nepotpuni podaći pa se trebaju provjeriti i eventu­alno nadopuniti. Osim toga, u radnoj bazi Komisija je prikupila podatke za oko 110.000 ratnih žrtava koje većim dijelom uopće nisu bile evidentirane, s napomenom da ti podaci uglavnom nisu dodatno posebno provjeravani te je vjerojatno, zbog istih razloga kao i u slučaju baze poslijeratnih žrtava, daje i njihov stvarni broj manji.

 

Međutim, Komisija je ukinuta prije nego što je završila popisivanje te nije moguće procijeniti u kojem je postot­ku obavila svoj posao i koji je konačni broj hrvatskih poslijeratnih žrtava, kao i još nepopisanih ratnih žrtava. Komisija Vlade Republike Slovenije za rešavanje vprašanj prikritih grobišč gotovo u cijelosti je dovršila po­sao popisavši oko 15.000 slovenskih žrtava. Srpska Državna komisija za tajne grobnice ubijenih od septem­bra 1944., dosad je poimence popisa­la oko 35.000 srpskih žrtava, a smatra se da će taj broj biti znatno veći od 50.000. Bošnjaci/Muslimani u Bosni i Hercegovini tek su započeli popisi­vanje svojih žrtava i već imaju goto­vo 10.000 imena, a procjene su da je poslijeratnih žrtava medu njima bilo između 30.000 i 40.000. Dr. se. Vla­dimir Geiger, koji se godinama bavi istraživanjem žrtava folksdojčera u bivšoj Jugoslaviji, u svojim znanstve­nim radovima iznosi podatak da ih je poslije rata stradalo više od 50.000; jedan je broj likvidiran, a najvećim dijelom stradali su od gladi i bolesti u zarobljeničkim logorima. Ni pri­bližno nije poznat broj poslijeratnih žrtava Drugoga svjetskog rata medu Crnogorcima, Makedoncima i Alban­cima, kao ni pripadnicima talijanske i mađarske manjine u Jugoslaviji. Također, dosadašnja istraživanja upućuju na zaključak da je nepo­sredno nakon Drugoga svjetskog rata ili poslije u zarobljeničkim logorima likvidirano nekoliko desetaka tisuća zarobljenih pripadnika njemačke vojske (Wehrmacht). Jugoslavenski režim pomno je pa­zio da tragovi komunističkih zločina budu temeljito izbrisani, grobišta razorena, žrtve prešućene. Svaki spo­men, obilježavanje ili posjet mjesti­ma stradanja strogo su zabranjivani i najstrože kažnjavani, a bilo kakvo istraživanje time potpuno onemo­gućeno. Iako su desetljeća zabrana i manipulacija povijesnim činjeni­cama trebala utjecati na trajnu promjenu kolektivne svijesti hrvatskoga naroda o vlastitoj tragediji i žrtvama, pokazat će se da je ona bila daleko podcijenjena. U okolnostima koje u Hrvatskoj nisu dopuštale javno spo­minjanje točnih povijesnih činjenica i žrtava Bleiburške tragedije i Križ­noga puta te žrtava drugih komuni­stičkih zločina, tada se u hrvatskom iseljeništvu započelo i provodilo prikupljanje grade o temi Bleiburga i poslijeratnih stradanja, kao i obilje­žavanje spomena na žrtve. Ti su za­pisi i sjećanja očuvali od zaborava ne samo povijesne činjenice već i drža­votvornu svijest, nužnu za uspostavu buduće samostalne hrvatske države.


Prosinac 2016.