Aporije Daytona

Ivan LOVRENOVIĆ


Dva su bitna momenta zbog kojih dejtonsko političko ustroj­stvo Bosne i Hercegovine samo po sebi funkcionira kao kočnica bilo kakvomu ozbiljnijem reformskom procesu. Jedan se mo­ment tiče političko-teritorijalno-administrativne podjele zemlje, drugi se tiče funkcionalnoga odnosa između međunarodnih i do­maćih političkih struktura.

Formula: jedna država, dva entiteta (plus jedan distrikt - Brčko), tri konstitutivna naroda - proizvod je koji na sebi nosi izrazit pečat jednokratne pragmatične svrhe i konkretnoga trenutka. To je smjesa disparatnih elemenata i kompromisa, čiji je glavni cilj bio da se zaustavi rat, ali tako da se sve "strane" natjeraju na ustupke, a da se ni jedna ne osjeti poraženom. U isti mah zemlja je stavljena pod međunarodnu pasku uvođenjem strane vlasti u svim bitnim komponentama - civilnoj, policijskoj i voj­noj. Između dvaju entiteta uspostavljena je nepomirljiva i za­pravo diskriminatorna političko-konstitucionalna razlika. Fe­deracija Bosne i Hercegovine podijeljena je na deset kantona, a nikad do kraja nije razjašnjeno je li ona federacija kantona kao administrativnih jedinica, u kojima se etnička prava trebaju ostvarivati ustavnopravnim mehanizmima, ili je "bošnjačko­-hrvatska federacija", dakle s naglaskom na etničku legitimaciju vlasti. Republici Srpskoj taj posao je samim dejtonskim ustroj­stvom bio od početka znatno olakšan - ona je, naime, konstitu­irana kao centralizirana etnička srpska država, i to načelo je, u sintezi etničkoga i konfesionalnoga, sistematski provedeno i naglašeno afirmirano kroz sve aspekte javnoga i društvenog ži­vota, uz otvorenu diskriminaciju nesrpskih inepravoslavnih kolektiviteta.

Načinom na koji su Amerika i međunarodna zajednica 1995. godine odlučile stati na kraj Miloševićevim i Karadžićevim geo­političkim težnjama, razriješiti situaciju u Hrvatskoj te preki­nuti rat i nametnuti političko rješenje u Bosni i Hercegovini (kasnije i na Kosovu), Srbima je oduzeta svaka iluzija o okrup­njavanju Srbije, ali je onima u Bosni i Hercegovini zauzvrat dano da na miru mogu izgrađivati vlastitu nacionalnu autono­miju u okviru Bosne i Hercegovine na 49 posto teritorija etnič­ki homogeniziranog progonom i genocidom. U prvi mah vlasti u Republici Srpskoj ni same nisu bile shvatile što im je dano, činilo im se malo i nedostojno; valja se samo prisjetiti s koliko ogorčenosti su prvih godina osporavali Dayton kao "namet­nuto rješenje". Nije bilo lako ohladiti se od velikoga nacional­nog pjanstva, sna o ukidanju granice na Drini, itd ... No, kad su se otrijeznili i uočili sve prednosti i pogodnosti koje im Dayton daje, brzo su ih počeli koristiti te je Republika Srpska u među­vremenu postala mali centralistički organiziran srpski "Reich" s ove strane Drine: jedan narod, jedna država (makar i bez me­đunarodnoga kapaciteta), jedan vođa, jedna vjera i kultura, a sve po formalno demokratskim uzusima ... Organizacijsko­-administrativne prednosti koje je Dayton dao Republici Srp­skoj pokazale su određene efekte i u ekonomsko-socijalnoj sferi, pa se pokazala potpuno pogrešnom teza nekih međuna­rodnih i sarajevskih političkih krugova - da će baš djelovanje socijalno-ekonomskih mehanizama "ukinuti" Republiku Srp­sku tako što će je učiniti nemoćnom i neodrživom. Dogodilo se suprotno: ako je danas u Bosni i Hercegovini neki njezin dio krajnje ne funkcionalan i teško održiv, to je Federacija BiH.

Postojanje i međunarodna legaliziranost etnički ekskluzivnog modela na polovici državnoga teritorija ne može a da se ne re­flektira na politički život u Federaciji, u vidu aspiracija na analo­gan etničko-politički status. U hrvatskoj verziji, uvjetovanoj ma­njinskim osjećajem ugroženosti, to se reflektira kao zahtjev za vlastitim entitetom, u bošnjačkomuslimanskoj, utemeljenoj na većinskom osjećaju "prirodnoga prava", kao refleks ka dominaci­ji i marginaliziranju hrvatskoga elementa. Sve zajedno, to u cije­loj Bosni i Hercegovini proizvodi trajnu nestabilnost, produblji­vanje međuetničkoga nepovjerenja, kompromitiranje ionako krhkih osnova za nastanak i razvitak trans etnički orijentiranih političkih programa, stranaka, pojedinaca ...


Drugi moment, zbog kojega dejtonsko uređenje predstavlja pre­preku za izlazak Bosne i Hercegovine iz začaranoga kruga sta­gnacije, jest odnos između međunarodne i domaće vlasti. Riječ je o posebnom, do sad vjerojatno nepoznatom slučaju dualizma vlasti, koji nas suočava s pitanjem: u čijim je rukama Bosna i Hercegovina? Cijeli model je tako postavljen, da domaćoj politič­koj strukturi onemogućuje puni razvoj i osamostaljenje, dozrije­vanje do pune svijesti o odgovornosti za vlastitu zemlju, ostav­ljajući je u nekoj vrsti trajne nepunoljetnosti, dok međunarod­nomu faktoru, i pokraj sve njegove goleme realne moći, ograni­čava otvoreni i puni protektoratski kapacitet. Time ga ostavlja bez prave i transparentne odgovornosti, ali i bez jasnoga zadat­ka, a, paradoksalno, olakšava mu punu samovolju voluntaristič­koga i ad hoc djelovanja, onda kada je ono potrebno njemu. Cije­li taj međuodnos kao da je smišljen da bude odlična formula za njegovanje i održavanje - statusa qua! U nedostatku drugih, ja­sno i vjerodostojno artikuliranih obećanja, u javnosti se zato če­sto susreće osjećaj da je baš to - stanje neizvjesnosti i stagnacije - jedini "smišljeni" plan koji međunarodna zajednica ima u vezi s Bosnom i Hercegovinom.

Jedan od razloga što je Bosna i Hercegovina danas postala poli­tički gordijski čvor i interno, za domaće političke faktore, i eks­terno, za tzv. međunarodnu zajednicu, očituje se u sljedećem paradoksu: nikakav pozitivan iskorak iz takvoga stanja nije mouć izvan dogovora triju naroda, što je već na svim stranama i na svim razinama prihvaćeno kao etnopolitička formula bez alter­native, a, istovremeno, interesi i ciljevi tih naroda, onako kako bivaju predstavljeni preko njihovih političkih predstavnika, do potpune su divergentnosti neuskladivi i nepomirljivi. O bilo kojoj drugoj paradigmi razmrsivanja bosanskohercegovačkog čvora osim etnopolitičke, nitko ni od domaćih ni od stranih faktora ni ne razmišlja. U ovome se krije opaka demokratska zamka partitokracije i liderokracije u etnonacionalističkoj verziji. No, kako rekosmo, ta formula je općeprihvaćena, i baš svi akteri koji su umiješani u rješavanje bosanskohercegovačkoga čvora kao mantru svakodnevno ponavljaju solomunsku mudrost: prihvaćamo svako rješenje za Bosnu i Hercegovinu za koje se dogovore tri naroda. Poručuje to Amerika, poručuju Evropa i Rusija, Beo­grad i Zagreb također, to ponavlja i Turska, odnedavno silno an­gažirana u rješavanju problema tzv. Zapadnoga Balkana i Bosne i Hercegovine.

Svaki od triju bosanskohercegovačkih "konstitutivnih naroda za najveću svetinju i tekovinu u svojoj modernoj povjesnici drži političku borbu za vlastiti nacionalni identitet, za priznavanje nacijom. Svaki od tih naroda ima dugu povijest borbe za nacio­nalnu emancipaciju koju doživljava kao najvažniji element izbo­renoga nacionalnog identiteta; nijedan od njih ne bi danas doseg­nuti politički stupanj toga identiteta dao ni za što na svijetu; za svaki od njih Bosna i Hercegovina kao politička zajednica ima smisla samo ako će u njoj tako samodoživljavani nacionalni iden­titet moći konzumirati u apsolutnoj mjeri (što je, praktično, rav­no ideji mononacionalne države). Jedino u tomu su danas Boš­njaci, Srbi, Hrvati u Bosni i Hercegovini potpuno složni. Složni su i jednaki još u nečemu: neostvarljivost i neodrživost tako za­mišljene države njih ne motivira na razumno i koncilijantno tra­ženje barem minimalne suglasnosti oko onoga što jest moguće da bi se zajednička država sačuvala, učvrstila i razvijala na opću korist, nego ih, obratno, nekom neodoljivom silom goni da tu neostvarljivost čine sve jasnijom i opipljivijom, sve izvjesnijom. (Kada se ovdje koriste nacionalna imena: Bošnjaci, Srbi, Hrvati, umjesto pojmova nacionalnih političkih elita, koje svoju legiti­maciju izvode iz prilično suspektnog stava da zastupaju ne samo svoje birače nego i narode, nije zgorega precizirati da se to radi samo iz razloga izražajne ekonomičnosti.)

 

         Vrelo: „Bosna i Hercegovina - Budućnost nezavršenog rata“, str. 151-154

Svibanj 2011.