Likvidator


Miro SIMČIĆ


Zašto je Jugoslavija dobivala tako izdašnu pomoć Zapada, a da joj ovaj to u pravilu nije uvjetovao nekakvim posebnim protuuslugama? Nora Beloff dr­ži da je Tito bio veliki makijavelist, da je više puta uspješno obrlatio Zapad i tako osigurao njegovu gospodarsku i vojnu pomoć. Navodno je Tito prvo uspješno prevario britansko vodstvo tijekom Drugoga svjetskog rata zahva­ljujući pomoći ljevičara u britanskome stožeru u Kairu pa su okrenuli leđa Mihailoviću i počeli podupirati partizane. Istina je vjerojatno komplicirani­ja, jer bezrazložni altruizam nije u prirodi zapadnih zemalja. Tijekom svjet­skoga rata antifašistička koalicija posvuda je tražila saveznike protiv sila Osovine. Sami su govorili: Zanima nas tko na Balkanu ubija više Nijemaca i što treba učiniti da ih ubija još više. Titu su dali prednost pred Mihailovićem, jer se ozbiljno sukobljavao s Nijemcima i njihovim saveznicima.


Poslije rata Titu je išla na ruku Trumanova odlučnost, kojom je poslije jugoslavensko-sovjetskog spora, čak uz prijetnju nuklearnim sukobom, us­pio odvratiti Staljina od vojne intervencije u Jugoslaviji. Zahvaljujući pomo­ći Zapada., Jugoslaviji je uspjelo izdržati sovjetski pritisak, brzo se industri­jalizirala, obrambeno osposobila i postigla prilično velik napredak. Tito je bio uvjereni komunist i marksist, ali Jugoslaveni su jednostavno vjerovali da postoji više vrsta marksizma pa prema tome i više komunističkih sustava. Neposredno prije raspada SK Jugoslavije imao je dva milijuna članova i tada je kružila šala da je to najveća socijaldemokratska stranka u Europi.

Zapad je još deset godina poslije Titove smrti bio spreman sačuvati nje­govo nasljeđe, tj. jedinstvenu Jugoslaviju, između ostalog i velikom financij­skom pomoći vladi Ante Markovića, koji je krajem osamdesetih godina po­sljednji nastojao spasiti državu temeljitom gospodarskom reformom. Ali, federalnim jedinicama Jugoslavija je tada već bila preteško breme. Čini se daje Zapadu, ali i drugim velikim zemljama, na kraju bilo više stalo do spaša­vanja jugoslavenske federacije nego većini njezinih građana. Utjecajne eu­ropske zemlje nisu imale razloga podupirati autonomaška i secesionistička gibanja; dovoljno je sjetiti se Baska, Korzikanaca i Sjevernih Iraca.

Kada s vremenskim odmakom pogledamo iracionalne posljedice ras­pada Jugoslavije, takvo stajalište međunarodne zajednice manje iznenađu­je. Ako ga objašnjavamo zabrinutošću međunarodne zajednice, ne može­mo zaobići već dokazanu sebičnost velikih naroda na štetu malih. Slovenci bi teško zaboravili kako je američki državni tajnik James Baker 1991. godi­ne povišenim glasom prijetio slovenskom vodstvu zbog njihova osamostaljivačkoga "jezika" (za mnoge strance separatističkoga) i između ostalog vi­kao: "Zapad vas neće priznati 50 godina!" Kao što smo već rekli, možemo razumjeti zabrinutost zbog prijetećeg raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavi­je. Na kraju krajeva, Sovjetskom Savezu prijetila je opasnost od prvoga nu­klearnoga građanskog rata. Ali Jugoslavija je u srcima ljudi bila već odavno mrtva. Nije ju mogla sačuvati ni Titova politika mrkve i batine - tj. mješa­vina državne represije i samoupravljanja i nekonzistentnog federalizma - ni centralističko-vojna terapija njegovih nasljednika.

Zapad je u Titovo doba ulagao velika financijska sredstva u Jugoslaviju, ali je uvijek gledao prije svega vlastiti interes. Titov sukob sa Staljinom zna­čio je veliku pukotinu u sovjetskom bloku u doba najgorega hladnog rata i utrke u naoružanju. Uprkos autoritarnosti Titova režima, Zapad je bio spre­man štošta mu progledati kroz prste. Na kraju krajeva, Balkan se nikada ni­je shvaćao kao kolijevka demokracije.

Za istočne zemlje, sovjetske satelite, Jugoslavija je postala zarazan pri­mjer. Bila je dokaz da se i u socijalizmu može živjeti bolje, imati otvorene granice, da je moguće puštati osobna nastojanja i imati ugled u svijetu. Ti­tovu sliku u doba rata uvelike su oblikovali zapadni mediji. Odgovaralo im je da u balkanskim planinama na svojoj strani imaju energičnoga vojskovo­đu, koji vezuje desetine neprijateljskih divizija. Mit o Titu već tada su goto­vo sasvim oblikovali saveznički mediji.

Poslije prekida dobrih odnosa sa Staljinom, medijska privlačnost jugo­slavenskoga predsjednika nastavljena je u drugom obliku. Neobično, ali za­padni su mediji početkom sedamdesetih godina uglavnom pozdravili nje­govu čistku liberalnih političara. Vidjeli su samo ispade agresivnih nacio­nalista, ali ne i suštinu, da su tadašnje liberalne skupine mladih političara ujačim federalnim jedini­cama mogle dovesti državu do veće gospodar­ske učinkovitosti i ve­će demokracije. Zemlja bi se kasnije možda ipak raspala, ali to se sigurno ne bi dogodilo na tako krvav način. Jugoslavija je Zapad skupo koštala. Ali koliko međunarod­nu zajednicu danas ko­šta očuvanje protektora­ta u Bosni i Hercegovini i na Kosovu? Koliko je koštaju humanitarna po­moć i vojni nadzor nad ostatkom nekadašnje ju­goslavenske federacije? U Titovo doba, velik dio međunarodne pomoći i zajmova odlazio je na razvoj i podizanje životno­ga standarda građana. Jugoslavija je tada doživjela gotovo pola stoljeća sta­bilnosti, bila je i sama čimbenik stabilnosti u tadašnjoj jugoistočnoj Europi. Što je uopće ostalo od Titova nasljeđa? U svakom slučaju avnojevske granice, koje su sada vanjske granice suverenih država, nastalih na ruševi­nama Jugoslavije. NATO je čuvar tih ostataka. Avnojevske granice, doduše, nisu idealne, ali su očito i dalje najbolje. NATO je na neki način čuvar još jednog Titova nasljeđa: upravo NATO na svoj, ali neprirodan način jamči sigurnost novim narodima, koje je kao takve na tlu Jugoslavije stvorio, od­nosno priznao Tito: muslimane Bošnjake, Crnogorce, Makedonce i Alban­ce. Dakle, to nije bio samo Titov način zauzdavanja Srba i u primjeru musli­mana Bošnjaka i Hrvata već ima trajniju vrijednost.


Listopad 2012.