Balada o posljednjoj kraljici

 

Piše: Ivan Lovrenović

Uz snažni povijesno-legendarni topos o propasti Bosan­skoga Kraljevstva, u pučkoj memoriji bosanskoga katolič­kog puka stoljećima je na intiman način vezana i uspome­na o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini. Zapravo, kraljici­ majci, jer je stvarna posljednja kraljica bosanska bila Ma­ra-Jelena, kći smederevskoga despota, udana za Stjepana Tomaševića, posinka Katarininoga. Ta prekrasna povije­sna storija, čiji baladeskni ton svojom stišanom i nepatvo­renom tragikom jednako odzvanja i danas, posljednjih je godina banalizirana u dnevnopolitičke svrhe, s jednim os­novnim motivom - da je Katarina oporučno predala Bo­snu papi, te da ta oporuka nije izgubila svoju pravnu va­ljanost.

Kako je to, konačno, bilo s Katarinom, kraljicom bo­sanskom i trećoredicom franjevačkom, čije ime nosi svaka Kata u Bosni posljednjih pet stotina godina, i za kojom Sutiščanke i danas ruše? (U starom jeziku bosanskomu rušiti znači: nositi žalobno ruho.)

Kćer Stjepana Kosače i Jelene (iz kuće Balšića), Katari­nu su 1446. udali za bosanskoga kralja Stjepana Tomaša. Prethodno je kralj obećao papi Eugenu IV. da će biti dobar katolik, a ovaj ga je riješio obaveze prema nevjenčanoj ženi Vojači, s kojom je dotada uživao blagodati slobodne ljuba­vi, i kojoj se poslije ovoga blagoslovljenoga otpusta gubi svaki trag. Uz majku, dakle, Katarina je odgajana u pravo­slavlju, na očevu dvoru u Humu bilo je vjerojatno domi­nantno ozračje Crkve bosanske, a na kraljevskom dvoru u Jajcu, uz muža svježeg katolika, te uz revnu duhovnu brigu franjevaca, prianja uz svijet katolištva. Tipična bosanska sudbina. Ivo Andrić zabilježio je izreku, koju je navodno čuo od nekoga starog dede u Sarajevu, a sva izgleda kao da ju Je smislio sam: »Nikad čovjek ne zna U kojoj će vjeri umrijeti.«


Kralju je rodila dvoje djece, Sigismunda i Katarinu.  Jukić spominje i treće, Tomaševoga sina, koji je umro mlad i pokopan na Mljetu, ali ne zna se od koje majke? Po anonimnosti, kojoj je predan, prije bi se moglo misliti na Vojaču.

Ali ovaj okvir, uoči katastrofičkih zbivanja, nije potpun ako se ne prati još jedna linija, otomanska. Nedugo, nai­me, nakon turskoga uzeća Bosne 1463, jedna od najvećih i najmoćnijih figura cijeloga Carstva jest Ahmed-paša Her­sekzade, to jest Ahmed-paša Hercegović, to jest Stjepan, sin Stjepana Kosače i druge mu žene Barbare, (polu)brat Katarinin! Bila je to uopće jedna od najvećih karijera u povijesti Otomanskoga Carstva: pet puta veliki vezir, poz­nat i priznat zakonodavac, znalac jezika, epistolograf, pje­snik, državnik koji je udesio da pravac osmanlijskih osvaja­nja mimoiđe Dubrovačku republiku ...

Okolnosti, pod kojima su Katarinin sin i kći dospjeli na sultanov dvor u Carigrad, pune dvije godine prije pada Bosne, ostale su do danas nejasne, ali po svoj prilici taj odlazak treba situirati u okvir feudalnih vazalnih odnosa, jer je sultan tada već praktično bio suveren bosanskomu kralju. Poznato je da se sve dogodilo u kontekstu afere oko smrti (ubojstva?) kralja Stjepana Tomaša 1461. i maloga građanskog rata što je nakon toga u Bosni uslijedio, zbog čega je morao uredovati sultanov vojni izaslanik Ishak­paša. Starija hrvatska historiografua (Ivan Tomašić, Ivan Tomko Mrnavić, Mavro Orbini) uobličila je cijelu legendu o prijateljstvu i pobratimstvu sultana Mehmeda II. i kralja Stjepana Tomaša, muža Katarininog, a fra Bono Nedić ostavio je zanimljiv zapis iz kreševskoga kraja o toj legendi. On piše o jednoj humci u naselju Oštra Luka u vlasništvu obitelji Kristić:

»Nješto se je čudnovato dogodilo u vrieme Omer paše, kad je ovaj kupio oružje od kršćanah. U ovom istom selu, a koliko se sjećam kod iste familije Kristića nađen je je­dan mač sa ovim odprilike turskim nadpisom: Ja sultan Mehmed Fati ovaj mač poklanjam mojoj posestrimi Kata­rini kraljici bosanskoj etc. Kad je prvi put kupito oružje vlasnik ovog mača sakrio ga je bio u jednu slamu. Nu kad su drugi put zašli Omerpašini vojnici sa najvećom stro­gošću i lupanjem kovčega, te prietnjom u mrtvu glavu kuće pretraživati, njetko iz susjedstva prokaza da ima sa­kriven mač, i vlastnika dotle su nizami bili, dok nije do­nio mača, za kog je znao da je starina, koju je od svojih pređa baštinio. Izgleda da su se dovodili u vezu sa bosan­skom kraljevskom porodicom Kristića. Moj pokojni stric o. Martin Nedić na svaku ruku molio je Omer pašu, ma­kar i uz skup odkup, da bi spomenuti mač dao za pohra­nu muzea, al ovaj mu odgovori da je to dragocjenost i za carski muzej u Carigradu. I tako ga odnese.«

A Jukićeve riječi o prijateljstvu, koje on navodi kada piše da se Katarina povodom smrti kralja Tomaša pismom »po­tuži kod svoga prijatelja cara Mehmeda«, ako se i ne mogu uzeti bukvalno, one ipak traže da se cijela stvar tumači mnogo nijansiranije nego što se to obično čini.

Pod kakvim je, pak, okolnostima tekao njezin spori i zastajkujući put u egzil, na Zapad, nakon pada Bosne, preko fojničkoga Kozograda, Stona i Dubrovnika, do Ri­ma, o tomu više govore pučke legende nego dokumenti.

Godine prolaze, ona ih provodi u krugu nekolicine vjernih dvorjana, a pri svečanostima služi znatiželjnomu rimskom jet-setu kao ikona patnje. Odavno je svakomu ja­sno daje tamo, preko mora, u njezinoj zemlji novi realitet, i da njegovu trajanju nema kraja. Kakve su kraljičine veze sa Stambolom, s bratom Ahmed-pašom, s prijateljem carom i njegovim nasljednicima, kojima je Ahmed redom veliki vezir? Neki podaci govore kako je ustrajno radila na tomu da djecu dobije natrag. Najviše preko milanskoga kneza Galeazza Sforze, koji je puno obećavao, bez ikakvih rezul­tata. Novi podatak: dok se sve to zbiva, njezin sin Sigi­smund, sada Ishak-beg, vlada kao sandžak-beg pokrajine Karasi u Anadoliji. Cijenjen je i respektiran, a prezime i neka vrst nezvanične titule mu je: Kral-oglu (Kraljević)! Mletačke kronike govore da je oko godine 1473, dok još vjerojatno nije bio ni islamiziran, išao u sultanovoj sviti uza nj kao miljenik, igrao s njime table, te da su Mehmeda jako zabavljale njegove bosanske kletve, dok se žestio gubeći u igri. Kasnije se, već kao Ishak-beg, istaknuo u nekoliko važnih bitaka, zatim zajedno s ujakom Ahmed-pašom pao u ropstvo misirskoga mamelučkog sultana Kait-beja, oda­kle su se izvukli diplomatskom vještinom Ahmed-pašinom. Postoje neke indicije da je sudjelovao i u Krbavskom boju 1493. godine, gdje je izginuo »cvijet hrvatskoga plemstva«. U ovaj nedovoljno jasni a silno zanimljivi mozaik odnosa i biografua svakako spada i rodoslovlje obitelji Ishakovića, skopskih »krajišnika« i osnivača Sarajeva, o kojemuje Ćiro Truhelka iznio niz nalaza i pretpostavki, po kojima bi Ishak-beg bio prvi islamizirani Kosača, dakle Katarinin rođak.


Ženska sudbina kćeri Katarine ostaje potpuno nepozna­ta. Pretpostavlja se da je, ugledna u svojemu kraljevskom porijeklu, živjela u Skopju. Pokraj puta Hadžileri-jol, na brežuljku Urjan-baba, bilo je izgrađeno masivno turbe ko­je je nosilo naziv - turbe Kral-kzi (kraljeve kćeri). Po tomu i po indicijama o porijeklu Ishakovića stariji su pisci pretpostavljali da to može biti samo mauzolej bosanske kraljevne Katarine, kćeri Katarinine.

Svi apologetski pisci završavaju Katarinin životopis po­datkom o svetom životu ove franjevačke trećoredice i o njezinom crkvenom blaženištvu, te o famoznoj oporuci, kojom učini »papu rimskoga kraljevstva bosanskoga nas­ljednikom ako se njezina djeca ne bi od turske vjere odvra­tili i na pravu vjeru obratili« Jukić).

Nije li baš ta oporuka - završna slika klonuća i poraza, nije li se cijelo vrijeme i radilo samo o kraljičinom nasljed­stvu: o blagu, o zemlji, i o pravu na nju! Njezina djeca, njezina osobna muka i tragedija, njezina pobožnost - ko­mu je još bilo do toga! Možda samo službenim piscima, koji će pisati povijest i učiti narod. Lažući patetično, kao i uvijek, jer se to, izgleda, drukčije i ne može raditi.

.......................................................

 

„Bosanski Hrvati“ - str.139-143

 


Ožujak 2010.