Banovine - jajačka i srebrenička

Vjekoslav KLAIĆ


Bosna bješe pala, kukavno pala. „Predaja, izdaja - ove dvije užasne riječi pokazuju put, kojim je Muhamed II. došao u posjed ove prekrasne južnoslavenske zemlje. Bosna nemože u svojoj borbi proti Turstvu pokazati niti na Kosovo kao Srbija, niti na Cari­grad kao Grčka, niti na Kroju kao Arbanaska. Ona se nemože ponositi niti Lazarom i Milošem, ni Jurjem Kastriotom, pače niti Konstantinom i Teofilom Paleologom. Svi nam znakovi prstom kažu, da je Bosna veoma bolestna bila, čim nemogaše ni junački poginuti. Ova bolest ležaše ponajglavnije u vjerskoj i ćudorednoj razvraćenosti, koja se je u njezinu tielu od više stoljeća zalegla, te ga po malo raztrovala". 37)

Nu još nebješe odlučeno, da ponosnu nekoč Bosnu tursko ko­pito sasvim pogazi. Kralj ugarsko-hrvatski Matija Korvin, koji nije propadajućemu kraljevstvu u pomoć pritekao , budi što ga je Muhamed II. nadmudrio, budi što je htjeo, da kraljevstvo propane, pa da on tada Bosnu iz turskih ruku otme i kao pokrajinu svojoj državi pridruži, 38)poduze još u zimi iste godine 1463. vojnu u Bosnu, da ju ugrabi iz čeljusti turskih.39) Pomagan mnogom vla­stelom bosanskom i hercegovačkom, napose junačkim vojvodom Vladislavom , sinom hercega Stjepana, osvoji kralj Matija u zimi g. 1463. sve dolnje kraje i vojvodinu Usoru, i s njimi do 30 tvrdih gradova, poimence Jajce, Zvečaj, Vrbaški grad i Banjaluku u dol­njih krajih, a Tešanj i Srebrenik na Usori. U turskoj vlasti ostade samo gornja ili prava Bosna sa Podrinjem. Dne 6. prosinca 1463. sjedio je već kralj Matija u gradu Jajcu i izdade tuj povelju hra­bromu vojvodi Vladislavu Vukčiću, kojom mu pokloni grad Veselu Stražu sa cielom župom Uskopljem i grad Prozor sa župom Ra­mom, što je odlučno i revno vojevao proti turskomu caru, a na­pose što je ugarsko-hrvatsku vojsku izdašno pomagao u posljednjoj vojni za oslobodjenje Bosne.40) Od oslobodjenih oblasti bosanskih sastavi kraj Matija dvie banovine: od dolnjih krajeva jajačku, a od vojvodine Usore srebreničku banovinu. Prva je imala braniti Turkom ulaz u Hrvatsku, druga u Slavonju.

 

37 Rački, Bogomilii i patareni (Rad VIII. pag. 173). U listu kralja Matije Korvina čita se: „Palam factum est inuitatum (Mahumetem) a quibusdam proditoribus Boznam versus declinare. Eo dum festinus accessisset, suscepta proditione, quam ante parauerat, prius forte, quam eduxisset gladium vi­cit; proditoribus aeque, ut proditione potitus. Vinxit dein regem arte et dole, non armis superatum ... ". Katona XIV. 625-626.

38 Odmah iza pada kraljevstva bosanskoga piše kralj Matija papi Piju II.: „nintendi animum ad recuperationem Boznae, recenti easu amissae, ut cui opem ferre, ne periret, praeuentus dolis, non potui; ei vel perditae, ope Dei, qui fraudis dolique vindex est, opportune consulerem". Katona XIV. pag. 625.

39 O toj vojni piše uz ine i Grk Kritobulos V. 4 -6, p. 151-153.

40 Fejer (Pray). Commentarii historici de Bosniae ... cum regno Hungariae nexu, p. 67-70.

Dok se je ovako Bosna dielomice oslobodila turske vlasti, pro­pade domala hercegova zemlja ili Hercegovina. Stari herceg Stje­pan Vukčić umre g. 1466. dne 22. svibnja.41) Oko samrtna odra njegova stajahu mitropolita mileševski David i patarenski starješina "gospodin gost Radin", knez Pribisaja Vukotić i drugi. Stjepanovi sinovi Vladislav, Vlatko i Stjepan upravljahu donekle svojom dje­dovinom; nu domala moradoše se braća Vladislav i Vlatko izseliti u Dubrovnik, dočim se treći brat Stjepan poturči i prozove Ahmet­begom. God. 1483., dvadeset godina iza pada kraljevstva bosan­skoga bijaše već sva hercegova zemlja u turskoj vlasti.

Banovina jajačka i srebrenička ostadoše u rukama ugarsko­hrvatskih vladara kroz 64. godine. U to doba mnogo su puta turske vojske udarale na te oblasti, želeć ih na novo osvojiti. Nu bani jajački i srebrenički umjeli su pomagani mišicami hrvatskih junaka vazda turskoj sili odoljevati. Kolike li hrvatske krvi pro­lito bi u to vrieme pod samim gradom Jajcem.

Uspomena na jajačke bane Franja Berislavića i Petra Kegle­vića ostati će kroz sva vremena slavna i dična 42); a junačko i smiono djelo kneza Krsta Frankapana , koji je 11. lipnja 1525. oslobodio Jajce od poldrugogodišnje obsade turske, razglasi slavu njegovu po svem kršćanskom svietu. Vrativši se Krsto Frankapan iza sretne obrane Jajca u Hrvatsku, dočeka ga stari i siedi otac njegov pucnjavom mužara i kriesom, a kralj Ljudevit II podieli mu dični naslov: "branitelj kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Sla­vonije". 43)

Ali to bijaše posljednje slavlje kršćansko i hrvatsko. U kolovozu 1526. pogibe u bitci kod Muhača ugarsko-hrvatski kralj Ljudevit II., a na to se razdvoji hrvatski narod na dva tabora. Jedni pri­stajahu uz Habsburgovca Ferdinanda I, a drugi uz Ivana Zapolju.

41) Vidi njegovu oporuku u Pucića, Sporn. srb. II. p. 124-136.

42) Bani jajački u 16. stoljeću bijahu: Franjo Berislavić (1499-1501 i 1503.), Baltazar Baćan (1502.), Juraj Kanižaj i Ivan Bebek (1505.), Bartol prior vranski (1507.), Juraj Zthresemley (1508.), Petar Keglević (1520-1526.). Vidi Vienac od g. 1877. br. 28. p. 452- 457.

43) M. Mesić, Hrvati nakon bana Berislaviba do muhačke bitke. (Rad jug. akad. XXII. p. 128-131).


Ban jajački Petar Keglević predade Jajce i cielu banovinu u ruke Ferdinandu, a ovaj smjesti unj njemačke vojvode i vojnike Dok se je u Ugarskoj i Hrvatskoj vodila borba medju Zapoljevci i Ferdinandovci , eto opet Turaka početkom siečnja 1528. pod Jaj­cem. Hrvati zaboraviše sred domaćih smutnja, da im je poteći na obranu toga grada, a u to rigaše Usref-paša bosanski silnu vatru na zaboravljeni i ostavljeni grad. Deset dana stajaše tekar pod Jajecm, a kukavica Stjepan Grbonog već mu grad predade, samo da spasi rusu glavu svoju. Uz Jajce pade i banovina jajačka, dočim je srebreničke banovine već prije nestalo.44)

44) Sanudo ima k 28. siečnju 1528. ovu viest: "Da Vei di S. Marin Polani provedator fo leto letere con uno a viso auto di Fiume et par Turchi siano venuti in li borgi di Jayza... " Arkiv za pov. jugosl. XII. p. 335.

Vrelo: „Povijest Bosne“

 


Kolovoz 2011.