Bilten Franjevačke teologije


Petar JELEČ

 

Ove se godine (2011. / oppv) navršava četrdese­ta obljetnica pokretanja Biltena franjevačke teologije Sarajevo, koji je imao početnu nakanu da bude inter­no izvješće o radu Franjevačke teo­logije u proteklom razdoblju. Ova franjevačka periodična publikacija, iza koje stoje tolike godine uspješnog rada i truda, zadržala je s vremenom svoju manje, više ustaljenu nutarnju strukturu. Najvrjedniji dio Biltena odnosi se svakako na Kronologiju događaja koju od 1993. marljivo i akribično vodi fra Marko Karamatić. Ona je dosad izašla u 36 nastavaka i predstavlja vrlo vrijedan povijesni materijal za sve one koji budu htjeli izučavati ono što se na ovim područ­jima događalo zadnjih desetljeća. Kronologija prati zbivanja na Teolo­giji, u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, u lokalnoj i općoj Crkvi i u društvu. Kroničar u svom pisanju pokazuje vrlo širok raspon interesa za teme s kulturnog, religioznog i političkog područja. Svojim lucid­nim primjedbama i komentarima na mnoge manipulacije i podmetanja, koja su se o bosanskim franjevcima ili o samoj Bosni od devedesetih godina naovamo širile iz raznih klerikalno-nacionalističkih krugova iz Hrvatske, BiH, Srbije..., Karamatić je uspio ra­zobličiti mnoge neistine i autorima takvih "pothvata" pokazao svu uza­ludnost njihovih nastojanja. Kroni­čar je svojim istančanim polemičkim nervom, osjećajem za detalj, bez vri­jeđanja onih s kojima se nije slagao, nastavio tradiciju onih bosanskih franjevaca, koji su se suprotstavljali širenju neistina o vlastitoj zajednici i o njezinoj ulozi u bosansko-hercegovačkoj povijesti. Karamatić dio svoje Kronologije posvećuje i temama iz sa­kralne umjetnosti, što redovito bude popraćeno reprodukcijama vrlo vri­jednih umjetničkih djela. U zadnje su vrijeme pojedini brojevi Biltena posvećeni nekom od eminentnih domaćih umjetnika (slikara, kipara, arhitekata), koji su svojim djelima ostavili neizbrisivi trag u kultur­noj baštini Bosne Srebrene. Bilten je tako s vremenom postao i likov­no sve zanimljiviji i raznovrsniji, te omogućava čitatelju da, barem kroz reprodukciju, doživi dašak suvreme­nosti pojedinih umjetničkih djela i time obogati svoj život osjećajem za lijepo. Karamatićeva Kronologija će vjerojatno jednoga dana dobiti i svoj knjižni oblik i kao takva će biti najbo­lji svjedok vremena kroz koje je proš­la ova zemlja i Franjevačka provincija Bosna Srebrena.

Nakon Kronologije, Bilten dono­si uobičajene podatke o studentima, profesorima i predmetima koji se redaju u tekućim semestrima. Tu je i tematski blok Iz života studentske zajednice, u kojemu sami studenti obrađuju najzanimljivije događaje iz svog osobnog i studentskog života. U zadnje su vrijeme u ovoj rubrici pri­sutni zapisi studenata s njihovih pu­tovanja po svjetskim i europskim me­tropolama, gdje su učili strane jezike i upoznavali se s kulturom i običajima pojedinih naroda. Slijedi zatim vrlo zapažen dio Biltena naslovljen Član­ci i refleksije (Prilozi), gdje se donose prijevodi različitih autora, koji obra­đuju pojedine zanimljive i aktualne teme iz povijesti, filozofije, umjetno­sti, politike... Tekstove nerijetko veže zajednička nit i tematski su poredani jedni iza drugih, te kao takvi čine jed­nu skladnu cjelinu. U ovoj se rubri­ci mogu naći i tekstovi afirmiranih hrvatskih i inozemnih pjesnika, kao : književni prilozi i pjesnički izrazi samih studenata teologije. Tu su za­tim i rubrike Pogledi, Ljudi i događaji, Prikazi-ocjene, u kojima se pred­stavljaju neke zanimljive publikacije : knjige koje su obilježile to vrijeme. U uređivačkom timu Biltena nalaze se redovito aktualni dekan Teologi­je, njegov tajnik i kroničar fra Marko Karamatić.


Bilten koji je prvotno bio nami­jenjen kao svjedok događaja unutar same studentske zajednice, brzo je nadišao tu svoju nakanu, tako da je danas postao vrlo cijenjenom i či­tanom periodičnom publikacijom, koja obrađuje širok dijapazon tema iz vjerskog, kulturnog, umjetničkog, filozofskog i društveno-političkog područja. Izlazak svakog pojedinog broja redovito bude popraćen ko­mentarima u dnevnom tisku i nekim drugim publikacijama. Tako Slavko Harni o Biltenu piše kako je on "po­stao publikacijom mozaičnog tipa koja je, može se reći, izgubila interna obilježja i neprekidno raste kakvo­ćom i opsegom".


Grozdana Cvitan, pak, govoreći o Franjevačkoj teologiji u zagrebač­kom Zarezu bilježi ovo: "Bilten je na neki način ne samo zrcalo njihovih aktivnosti unutar franjevačke zajed­nice u Bosni, nego i zrcalo te zajedni­ce u društvu u kojem žive i djeluju. A žive u društvu u kojem se s drugima susreću, razgovaraju, polemiziraju, u kojem izuzetno aktivno njeguju i potiču kulturna zbivanja (s mnogim umjetnicima)  pomažući stvaralaš­tvo izvan vlastite zajednice i potičućiga unutar nje." Slobodna Dalmacija naziva Bilten "svjedokom franjevač­ke nazočnosti u BiH" govoreći kako to "nije nikakav Bilten u klasičnom smislu, već je on na svoj način fra­ njevačka kronologija, digest i ozbi­ljan teološki časopis".  Spominjući važnost Biltena za ukupnu povijest Bosne i Hercegovine, Dnevni avaz, napominje kako "bosanski franjevci ovim časopisom nastoje otkrivati baštinjeni smisao svojih predaka da ova zemlja nije prokleta nego blago­slovljena" (I. Šarčević), i zaključuje kako "bosanski franjevci (i) ovim biltenom dokazuju da ih se zasluže­no kvalificira 'dobrim bilježnicima Bosne'". Ovih nekoliko osvrta po­kazuje kako je Bilten postao čitanim štivom i izvan Franjevačke provin­cije Bosne Srebrene i kako mediji re­dovno prate njegovo izlaženje. Bil­ten je inače jedna od tri periodične publikacije koje izdaje Franjevačka teologija u Sarajevu - uz njega su tu Bosna franciscana i Jukić - sva tri ova izdanja nastavljaju bogatu povijest periodičnih publikacija fra­njevaca Bosne Srebrene koja započi­nje sredinom XIX. stoljeća izlaskom časopisa Bosanski prijatelj, koji je 1850. pokrenuo fra Ivan Franjo Jukić (1818-1857). Stoga danas, kada obilježavamo četrdesetu obljetnicu od izlaska prvoga broj a Biltena, osta­je nada da ćemo još dugi niz godina imati prigodu uživati u mnoštvu li­jepih i poučnih tekstova iz naše bliže i daljnje prošlosti, kulture, filozofije i umjetnosti.

 

 

Vrelo: "Kalendar sv. Ante za 2011. godinu", str. 265-268


 


Srpanj 2014.