Bosna i Hercgovina je moja sudbina


Prof. dr. sc. Zdravko TOMAC

 

Moja sudbina kao političara u znatnoj mjeri je vezana za sudbinu Bos­ne i Hercegovine, iako nisam Hrvat ni iz Bosne ni iz Hercegovine niti je bilo tko iz moje porodice ikada tamo živio. Od pojave Miloševića na tadašnjoj jugoslavenskoj političkoj sceni i širenjem velikosrpskog naci­onalizma bio sam siguran da se spremaju teški oblaci zla koji će uzro­kovati užasne zločine. Bilo je jasno da je glavni cilj velikosrpske politi­ke stvaranje Velike Srbije, prije svega uništavanje Bosne i Hercegovine i pripajanje ogromnog dijela Bosne i Hercegovine Velikoj Srbiji. Pozna­vajući krvavu povijest i prošlost Bosne i Hercegovine, u kojoj su živje­li različiti narodi i četiri različite vjere, bio sam uvjeren da izazivanje rata u Bosni i Hercegovini dovodi do pravog pakla, da će velikosrpska politika probuditi i velikohrvatsku politiku i velikohrvatske aspiracije prema Bosni i Hercegovini. Zato sam se već pojavom Slobodana Milo­ševića odlučio vratiti u politički život iz kojeg sam bio isključen više od 12 godina, od 1974. do 1987. godine pod optužbom da sam hrvatski nacionalist.

Danas, kada je rat u Bosni i Hercegovini završen, nakon svega što se događalo u Bosni i Hercegovini ne samo u velikosrpskoj agresiji, nego i u hrvatsko-bošnjačkom ratu, uvjeren sam da bih teško mogao živjeti bez osjećaja krivnje i grižnje savjesti da nisam zbog neslaganja s poli­tikom tadašnje vlasti u Hrvatskoj prema Bosni i Hercegovini, nakon sporazuma Boban - Karadžić u proljeće 1992., podnio ostavku na mje­sto potpredsjednika Vlade. Zato je vjerojatno najvažniji dan u mom životu upravo 26. lipnja 1992., kada sam dao ostavku na mjesto potpre­dsjednika Vlade demokratskog jedinstva, kada sam po drugi puta u ži­votu otišao iz profesionalne politike.

Kao potpredsjednik ratne vlade, Vlade demokratskog jedinstva i kao član Vrhovnog državnog vijeća, kada sam ostao u manjini, kada nije usvojena moja kritika Sporazuma Boban - Karadžić, koji je uvod u ka­tastrofalne pogreške hrvatske politike, jer se prihvaćalo partnerstvo s velikosrpskim agresorima i jer se pokušalo hrvatsko-srpskim sporazu­mom riješiti bosansko pitanje na štetu Bošnjaka, dao sam ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade, jer nisam bio spreman biti moralno su­odgovoran za posljedice pogrešne politike. Tada sam govorio i pisao da će doći do bošnjačko-hrvatskog rata s nesagledivim štetnim poslje­dicama za hrvatski narod, a u korist Velike Srbije, što se u znatnoj mje­ri i dogodilo, jer je zahvaljujući i bošnjačko-hrvatskom ratu na kraju stvorena i legalizirana etnički čista srpska država - Republika Srpska, na 49% teritorija Bosne i Hercegovine.

Međutim, kada je počeo bošnjačko-hrvatski rat, ponovno se vraćam u profesionalnu politiku, kako bih pomogao da se zaustavi taj rat i da se promijeni pogrešna hrvatska politika. Tada i pišem knjigu Tko je ubio Bosnu? kao pledoaje protiv podjele Bosne i Hercegovine, kao pledoa­je za savez Bošnjaka i Hrvata, a ne samo zaustavljanje rata između Bošnjaka i Hrvata, ukazujući na smrtnu opasnost za hrvatski narod ako bi Bosna i Hercegovina bila podijeljena, ako bi srpska država pre­šla Drinu i preko Republike Srpske došla do Siska. Knjigu objavljujem na engleskom i njemačkom, kako bih pokušao u svijetu mijenjati ste­reotipe prema Bosni i Hercegovim, kako bih ukazao na to da sva četi­ri međunarodna plana podjele Bosne i Hercegovine nisu dobra, odno­sno da je jedino rješenje očuvanje opstojnosti Bosne i Hercegovine kao cjelovite države tri ravnopravna i suverena naroda. Ukazujem na pot­rebu hitne vojne intervencije međunarodnih snaga kako bi se spriječi­li masovni zločini i ubojstva, koncentracioni logori, masovna silovanja i sva moguća zlodjela kojima je bila preplavljena Bosna i Hercegovina.

 

Od dolaska Slobodana Miloševića na političku scenu zauzimam stajalište koje stalno ponavljam, da se Slobodan Milošević, kao pesnica veli­kosrpskog nacionalizma ne može promijeniti, nego da se mora pobijediti.

1992. u Barceloni, na međunarodnoj konferenciji za tisak objašnjavam da će velikosrpska agresija prestati, da će mir na ovim prostorima zav­ladati tek kada NATO bombardira Beograd. Moralno opravdavam ta­kav potez spašavanjem stotine tisuća budućih žrtava, koje su se, na ža­lost, dogodile jer se nije pravovremeno zaustavilo Slobodana Miloše­vića i velikosrpski nacionalizam.

Insistiram na vojnom savezu Bošnjaka i Hrvata u obrani Bosanske Po­savine kao uvjetu da se ne stvori mala Velika Srbija, kako se agresor na kraju ne bi nagradio dobivanjem pola Bosne etnički očišćene, što se, na žalost, Daytonskim sporazumom i dogodilo.

Ipak, glavna moja borba bila je protiv pogrešne hrvatske politike. Po­kušao sam ukazati na pogrešnost koncepcije da se kontra Republici Sr­pskoj formira Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Suprotstavljao sam se na sve načine sporazumijevanju Tuđman - Milošević i Boban - Karadžić u vrijeme najžešćeg rata, a osobito švercu hrvatske nafte kojom su pokretani srpski tenkovi koji su ubijali i hrvatske vojnike i razarali hr­vatske gradove.

U svojim knjigama, tekstovima, kolumnama, intervjuima, ukazujem na pogubnost hrvatske politike paktiranja s velikosrbima. Tražim voj­ni savez Bošnjaka i Hrvata a protiv sam rata Bošnjaka i Hrvata koji se, na žalost, dogodio.

Oštro kritiziram partnerske odnose i tajne pregovore Tuđman - Milo­šević. Nakon moje dvije kolumne u Nedjeljnoj Dalmaciji pod naslo­vom "Milošević i Tuđman - smrtni prijatelji", uredništvo mi otkazuje suradnju.

Nakon moje kritike Daytonskog sporazuma u kojem je, zbog pogreš­ne politike hrvatsko vodstvo prepustilo Bosansku Posavinu Srbima, ta­kođer mi se bez riječi objašnjenja zabranjuje moja tjedna kolumna na III. programu Radio Zagreba, iako sam imao čvrsti ugovor da ću na­rednih godinu svake nedjelje imati svoju kolumnu.

Pokušavam zajedno s bosanskim franjevcima, Hrvatskim narodnim vijećem u Sarajevu i drugima pomoći najvećim žrtvama ovog rata, Hr­vatima iz Bosanske Posavine. Insistiram na novoj politici prema Bosni i Hercegovini koja će osigura­ti povratak svih svojim kućama, koja će osigurati ravnopravnost sva tri naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Pokušavam uspostaviti kontakte sa svim bitnim čimbenicima koji mo­gu utjecati na mijenjanje politike u Bosni i Hercegovini. Uspostavljam potkraj 80-ih godina kontakte s vodstvom HDZ-a u Bos­ni i Hercegovini, jer mi je jasno da bez promjene njihove politike nije moguće bitno mijenjati položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovi­ni. Od početka sam u vezi s fra Petrom Anđelovićem i bosanskim franjev­cima, te osobito s prognanicima iz Bosanske Posavine i njihovim udru­gama.

U srpnju 1998. godine prihvaćam poziv Hrvatske zajednice Herceg Bosne da sudjelujem na skupu u Neumu o budućnosti Hrvata u Bos­ni i Hercegovini. Tu se upoznajem i s Antom Jelavićem i drugima iz vodstva HDZ-a i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I godinu da­na kasnije odlazim na skup u Mostaru, na dvodnevnu raspravu na vr­lo zanimljivu temu: Bez trećeg entiteta nema hrvatskog identiteta? U svom referatu pod naslovom "Treći entitet ne osigurava hrvatski identitet" oštro se suprotstavljam dosadašnjoj hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini koja vidi izlaz u separaciji Hrvata i stvaranju etnički čistog hrvatskog teritorija u Bosni i Hercegovini. Obrazlažem koncepciju i potrebu da sva tri naroda Bosne i Hercegovine budu suverena na cijelom teritori ju Bosne i Hercegovine, a ne samo u jednom entitetu, te da Hrvati mogu ostvariti svoju ravnopravnost u zajedništvu a ne u separaciji od Bošnjaka i Srba.


Tu dogovaram i službene stranačke kontakte s vod­stvom HDZ-a, te dolazi do posjete Ante Jelavića Ivici Račanu i Draže­nu Budiši, što je izazvalo različite komentare. Nakon rata na Kosovu i početka zračnih napada na Jugoslaviju, u razgovoru s gospodinom Gelbardom i drugim svjetskim političarima i u nizu članaka i intervjua insistiram na povratku Hrvata u Bosansku Posavinu kao uvjet opstan­ka Bosne i Hercegovine. S prognanima iz Bosne i Hercegovine i njiho­vim udrugama radim na realizaciji toga programa.

Uvjeren sam da se slomom velikosrpskog ratnog stroja i nakon kraja rata na Kosovu i Jugoslaviji konačno otvaraju realne mogućnosti za os­tvarivanje politike za koju sam se cijelo vrijeme zalagao, odnosno da će Bosna i Hercegovina opstati kao cjelovita država tri ravnopravna naroda, jer je sada jasno i Srbima i Hrvatima da nema nikakve male Velike Srbije i male Velike Hrvatske, odnosno jasno je i Bošnjacima da bez zajedništva sa Srbima i Hrvatima također nema demokratske i sta­bilne Bosne i Hercegovine.

O tragediji i strahotama u Bosni i Hercegovini mnogo je napisano. I sam sam napisao debelu knjigu Tko je ubio Bosnu? a i u svim ostalim mojim knjigama, kolumnama i napisima Bosna i Hercegovina je u ce­ntru pažnje. Najveće priznanje mi je bilo kada sam 1998. u Sarajevu promovirao svoju knjigu "Tko je ubio Bosnu?", četiri godine nakon što je napisana i kada su promotori dr. Zlatko Lagumdžija i dr. Ivo Komšić konstatirali da izgleda kao da je knjiga pisana jučer, a ne na početku burnih i neizvjesnih procesa.

Posebno je zanimljivo kako su u kasnijim sporovima oko položaja Hr­vata u Bosni i Hercegovini, kada sam se suprotstavio procesima pret­varanja Hrvata od konstitutivnog naroda u nacionalnu manjinu i dr. Lagumdžija i dr. Komšić zaboravili što su govorili na promociji moje knjige.

 

Vrelo: "Prijepori o nacionalnom", str.397-401


Siječanj 2016.