Mjestoopis - 3 nahie od 34

15. Tešanjska, graniči se sa Zeničkom, Travanjskom, Ma­glajskom i Derventskom nahiom; planine: Trogir, Cerniverh i Kernjin; rieke : Bosna, Usora i Spreča. Nahia ova obilata je žitom i voćem svakoverstnim, zatim govedima a osobito svinjama. Stanovnici su kerstjani, koji imaju 4 župe i ristjani sa 7 popovah, a Turakah osim varošah, ima dosta i po selima; i miesta znatnia jesu: Tešanj, varoš pod Cernimverhom ¹/2 sata od rieke Usore u plodnoj okolici²²). Stanovnici su Turci, imaju 250 kućah, džamiah 5; ristjani 150 kućah, popa i učionicu; imade ovdie grad (tverdja) omalušan, al dosta jak; ovdie je stolica muftie, kadie i muselima. Tešanj je sriedište žitne tergovine u Posavini, udaljen od Travnika 15 satih. Novišer, mala varošica s druge strane planine Cernogverha, ima kućah turskih 150, džamie 2; udaljena je od Tešnja 2 sata. Doboj, varoš na Bosni, s jedne strane utiče ovdie u nju Spreča, a s druge Usora, na ugodnomu miestu; turskih kućah 150, džamie 3; ima tverdju; odstoji od Tešnja 3 sata. Žepče, varoš u liepoj ravnici kraj Bosne, imade turskih kućah 200; džamie 3; kerstjanskih i ristjanskih do 80; niešto tverdje zapuštene sa 3 topa. Odstoji od Tešnja 5 satih. Matina, Vrućica, Bi­strica, Orahovica, Liskovica, Cerniverh i Siva stiena, sela i miesta znatna rad kiseljakah. Komušina, Osova, Sivša i Popović, sela kerstjanska, gdie župnici stoje. Liplje, golemo ristjansko selo, gdie je niekad ristjanski samostan bio.

 

²²) Usora bila je Banovina u  stara vremena, služila je kraljevima za naslov; bio je ovdie samostan franciskanski.

Utvrda Dobor
Utvrda Dobor

16. Derventska, medjaši s Tešanjskom, Gradačkom, Ba­njalučkom nahiom i sa Slavoniom; planina, ol bolje rekavši gora Vučjak, širi se po ovoj nahii, koja je ravna i žitom pre­bogata; ostala nahia ravna je i svakim žitom, a osobito svi­njama obilata; rieke: Sava, Bosna, Ukrina, Veličanka, Živanj­ska , Lješnica i Markovac. Stanovnici su kerstjani, imaju 4 župe; ristjani 7 popovah i mnogi Turci. Znatnia miesta jesu: Derventa, varoš u ravnici liepoj kod rieke Ukrine, u koju se ovdie blizu salivaju Živanjska i Markovac. Stanovnici su Turci, koji imaju do 200 kućah i 3 džamie; ristjani, koji ovdie popa imaju, i kerstjani do 80 kućah, i ima niešto grada slaba i 5 topovah; udaljena je od Save l, a od Travnika 28 satih. Ko­torsko , mala varošica kod Bosne, turskih kućah 50, i l džamia. Velika, varošica kod rieke Veličanske od 30 kućah turskih i l džamie. Odžak, varošica od 40 turskih kučah i l džamie; znatna bunom popa Jovice godine 1834. Dubočac, varoš kod Save, ima 100 turskih kućah i 2 džamie, stanuje ovdie takodjer niekoliko kerstjanah i ristjanah. Odstoji od Dervente l sat. Brod bosanski, varošica na Savi prama Brodu slavonskom; ima kućah turskih 40, džamiu 1; kerstjanskih i ristjanskih do 20 kućah; ovdie je znatna skela na Savi. Foča, Zelenike, Koratj i Dubica, sela kerstjanska, gdie stoje žup­nici. Plehan, selo kerstjansko, kod planine Vučjaka, gdie se dobri žervnjevi kopaju i na daleko raznose. Dobor, razvaline starog niegda grada, bitkama godine 1408. i 1413. znamenit; pripoviedaju, da je i ovi grad Mehmet II. nalet učinio, da se nemože popraviti; buduć da ga paše s jedne strane Bosna, a s druge stermenita stiena, to ga nepriatelj ncbi mogao uzeti.


17.           Gradačka,   graniči s Derventskom, Maglajskom, Tuz­lanskom i sa Slavoniom; planine:   Trebava, Soko i Srebrenik;rieke:  Sava,  Bosna,   Tolisa,  Spreča,   Lukavac itd.; i ova je nahia većom stranom ravna, svakoverstnim žitom i voćem obi­lata, osobito kermcima.    Stanovnici   su kerstjani,   koji imaju 4 župe.    Ristjani sa 3   popa, i Turci;   miesta:  Gradačac, varoš u liepoj ravnici, ima grad dosta  znamenit; turskih kućah 100, jedna  sat-kula,  džamiah  5.    Ristjani i  kerstjani  imaju   ovdie 20 kućah.    Odstoji   Od  Bosne  3 sata;   ovdie je stolica muse-lim-paše, muftie i kadie. Gračanica,  varoš  ¹/² sata od Spreče na rieci Gračanici,   imade   turskih   kućali   400,   džamiah  6; ristjani 60 kućah,   ima  takodjer  dobre toplice.    Soko, tverdja na briegu tog  imena  kod   rieke Gračanice, pod njim ima tur­skih kućah 40 i  l džamia;   odstoji   od Gračanice 1 sat.    Srebrenik,   tverdja na  briegu tog imena,   ¹/4  sata od rieke Tinje; pod   njim   imade   60  turskih   kućah   i 1  džamia;   miesto   ovo znatno  je   bitkom   od   godine 1359. i  1519.    Modriča, varoš kraj Bosne, u plodnoj   ravnici,  ima turskih kućah 160, džamie 3; ristjanskih   kućah    150 i pop;   ovdie je bio samostan f'rancisknnski.    Miloševac, selo   ristjansko  kraj   Bosne,  ima kućah 100; ovdie je ban   Stiepan sagradio pervi samostan franciskanima. Berdjani,   Osiečani,    Trebava,  Koprivna, Škipovac, To­lisa    risljanska,   Skugriči,   Čoboć-polje,   Obudovac,  Bervnik i Žabar, sela golema ristjanska, gdie popovi stoje. Tramošnica Garevac i Tišina,   sela  kerstjanska,  gdie   župnici stoje. Domatjevac, Turić i Donja mahala, znatna sela kerstjanska.

...............................

Iz knjige Ivana Franje Jukića, " Poviestnica Bosne" str.39-41

Prosinac 2010.