Obilježja Hrvata u Bosni i Hercegovini

Hrvatski nacionalni simboli danas se koriste i kao službena obilježja hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Ona su uz to i službena obilježja dviju županija u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo. Riječ je o Hercegbosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu te Zapadnohercegovačkoj županiji sa sjedištem u Širokom Brijegu. Spo­menuta obilježja istaknuta su na mnogima javnim zgradama, u uredima i u ško­lama i u ostalim županijama u kojima Hrvati čine većinu ili velik dio stanovništva te obnašaju dužnosti u njihovu sustavu vlasti (na općinskim, grad­skim i županijskim razinama). Predstavnici Hrvata na razini Federacije Bosne i Hercegovine i na državnoj razini, koje su uistinu i izabrali Hrvati pa kao takvi i zaslužuju biti nazvani hrvatskim predstavnicima, redovito u svojim uredima ističu obilježja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uz to je hrvatski šahirani grb od 25 polja s početnim crvenim poljem sastavni dio grba Federacije Bosne i Her­cegovine, pa su tako bar na razini simbola, ako ne i u stvarnosti, Hrvati u njoj ravnopravno zastupljeni.

Nastanak grba i zastave Hrvata u BiH seže u godinu 1990., odnosno u poče­tke višestranačja u toj zemlji. Prije toga, u cijelom razdoblju od godine 1945. do 1990., u njoj je bilo iznimno teško javno isticati i koristiti hrvatske nacionalne simbole. Širi su slojevi hrvatskoga stanovništva doduše privatno koristili zastavu NRH/SRH. Njoj ipak nije bilo mjesta na javnim zgradama, kao što su primjerice Srbi u NRH/SRH uz jugoslavenske, partijske i zastave NRH/SRH isticali i za­stave NR/SR Srbije.

Naznake pucanja stega komunističkog režima u tadašnjoj SR Bosni i Herce­govini u prvoj polovici 1990. iznijele su u javnost prve hrvatske grbove i zastave "bez socijalističkih obilježja", koji su po svojemu izgledu bili istovjetni onima ko­rištenima u tada još Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Nije mi poznato u kojoj su mjeri nakon usvajanja amandmana na Ustav SRH i početka izrade grbova s po­četnim crvenim poljem takve inačice grba i zastave prodrle medu Hrvate u Bosni i Hercegovini. Brojne fotografije hrvatskih skupova u toj zemlji pokazuju da su i početkom 1992. uglavnom korišteni grbovi s početnim bijelim poljem, odno­sno zastave s takvim grbom.

Daljnji korak u procesu uobličavanja grba i zastave Hrvata u Bosni i Herce­govini bio je početak srpske agresije na tu zemlju. Tada se hrvatsko stanovništvo organiziralo u sklopu Hrvatske zajednice Herceg-Bosna (osnovana kao zajednica općina s većinskim hrvatskim stanovništvom 18. studenoga 1991.) i Hrvatskoga vijeća obrane (HVO, osnovano 8. travnja 1992.). To je bila posljedica raspada sustava vlasti dotadašnje (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, a glavna je svrha uz organiziranje obrane od srpskog agresora ONA i srpskih paravojnih snaga iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske) bila i organizacija života na slo­bodnim hrvatskim područjima.

Vojne postrojbe HVO-a od svoje su pojave u proljeće 1992. stupale pod hr­vatskom zastavom i hrvatskim grbom, no to nisu bili grb i zastava Republike Hr­vatske. Na samom početku isticane su različite inačice zastava (razlikovale su se po izgledu hrvatskoga šahiranoga grba na njima). Oznake i činovi vojnika djelo­mično su imali uzor u istovrsnim oznakama i činovima Hrvatske vojske. Pl at­neni znak vojnika HVO-a za rukav razlikovao se od istovrsnog znaka HV-a upravo po različitom grbu i natpisu "HVO". Taj je grb bio isključivo hrvatski ša­hirani grb od 25 polja s početnim crvenim poljem. (slika 576)

Znatno zanimljiviji bio je kovinski emajlirani znak za kapu. To je takoder bio hrvatski šahirani grb od 25 polja s početnim crvenim poljem, a na vrhu štita bio je smješten staro hrvatski pleter. Po svojemu je izgledu taj znak bio istovjetan spo­menutom znaku kakav je u razdoblju od jeseni 1990. (prije usvajanja novih obi­lježja RH 21. prosinca 1990.) do prvih mjeseci 1991. na svojim kapama nosio dio pripadnika MUP-a RH. (slika 577)

Očito je da se netko u HVO-u prisjetio takvog znaka, koji je s obzirom da je već bio izradivan za hrvatsku policiju, bilo moguće brzo izraditi i njime opskrbiti po­strojbe HVO-a u nastajanju. Ne raspolažem izvorima koji bi potvrdili da se to ui­stinu i zbilo na takav način, pa je zasad ipak tek riječ o logičnoj pretpostavci.

Bilo kako bilo, no činjenica je da su od početka rata u BiH mnogi pripadnici HVO-a na svojim kapama nosili upravo takav znak. On je vrlo brzo upotrijeb­ljen na pečatima postrojbi i službi HVO-a, kako onih vojnih tako i onih koje su organizirale život u pozadini i sustav vlasti na područjima s hrvatskom većinom. Taj je znak postao i znakom (grbom) Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. (slika 578 i slika 579)

Klikni na foto...

Ubrzo je taj znak, sada već kao poseban grb Hrvata u Bosni i Hercegovini, na hrvatskoj trobojnici zamijenio dotad korištene inačice hrvatskih šahiranih grbova. Na taj je način nastala i zastava Hrvata u BiH. (slika 580) Otad do danas taj se grb i zastava neprekinuto koriste kao službena obilježja hrvatskoga naroda u toj zem­lji, a na to nisu utjecale ni promjene koje su se u meduvremenu dogodile.

Tako su spomenuti grb i zastava tijekom postojanja Hrvatske Republike Her­ceg-Bosne bili i njezinim službenim obilježjima, i to u cijelom razdoblju njezina postojanja od rujna 1993. do gašenja po svršetku rata u BiH. Obilježja Hrvata u BiH ostala su u uporabi i nakon uspostave Federacije Bosne i Hercegovine i žu­panija u njezinom sklopu.

 

Iz knjige „Hrvatski nacionalni simboli“ str. 370-372,

Dr. sc. Mario Jareb


Rujan 2010.