Posavska dijaspora u Švicarskoj


Marija ĆULAP IMHOF

 

U Švicarskoj danas živi i radi, po švicarskoj statistici, 34.000 Hrvata. Velik broj Hrvata ima švicarsko državljanstvo i po švicarskoj statistici ne spada pod Hrvate. Tijekom rat­nih godina hrvatski misionari su često spo­minjali brojku od 100.000 Hrvata, skupa sa hrvatskim izbjeglicama. Međutim, tu ogrom­nu brojku švicarska statistika nikada nije potvrdila. Sa sigurnošću mogu reći, po po­datcima koji su mi poznati, da od ukupnog broja Hrvata u Švicarskoj sigurno dvije trećine otpada na Hrvate iz Bosne i Herce­govine. Od te dvije trećine oko polovine otpada na Hrvate iz Bosanske Posavine.

Hrvati su dolazili u Švicarsku u različitim periodima. Šezdesetih godina su većinom dolazili Hrvati sa visokom stručnom spre­mom iz Hrvatske. Sedamdesetih su počeli u većem broju dolaziti i Hrvati iz BiH. Počet­kom osamdesetih u Švicarsku su masovno dolazili Hrvati iz Bosanske Posavine. Kod nas u Posavini nije bilo puno mogućnosti za mlade ljude da nađu posao u svome zvanju, a u Švicarskoj je u to vrijeme bio manjak radne snage u pojedinim granama privrede, naročito u području turizma.

Ranih devedesetih godina, početkom domo­vinskog rata, u Švicarsku je došlo mnogo Hrvata. Budući da su mnogi imali nekog poznatog, većina je došla kao izbjeglice. Tijekom ratnih godina imali su status izbjeg­lica. Poslije rata su se neki morali vratiti.


Drugi su se snašli, pronašli posao i ostali do danas u Švicarskoj.

Za Hrvate iz Bosanske Posavine prve godine boravka u Švicarskoj bile su težak period života. Kao prvo, mnogi nisu poznavali jezik govornog područja u Švicarskoj gdje su ži­vjeli. Naime, većina posavskih Hrvata nije učila u našim školama gotovo ni jedan od četiri jezika koji se govore u Švicarskoj (nje­mački, talijanski, francuski i retoromanski jezik). Kao drugo, ratne godine su namet­nule i jedan veoma težak psihički teret svim posavskim Hrvatima. Nije bilo lako nositi se sa osjećajem gubitka rodne grude, voljenih osoba, obitelji, prijatelja, a i svega materi­jalnog što su imali na rodnoj grudi.

Većina je radila u grani turizma, jer je Švicarska turistički razvijena zemlja. Mnogi nisu radili u svojoj struci za koju su bili os­posobljeni i školovani u Bosanskoj Posavini. Zbog nepoznavanja jezika, a bez radnog iskustva u Švicarskoj i, naravno, zbog ratne situacije u kojoj su se nalazili, nisu imali drugog izbora nego uzeti onaj posao koji im se nudio.

Danas većina Hrvata iz Bosanske Posavine dobro živi. Snašli su se u zadnjim godinama. Imaju bolji status nego mnogi drugi stranci u Švicarskoj. Budući da su naučili jezik, mno­gi su našli posao u svojoj struci. Neki su otvorili privatna poduzeća u različitim gra­nama privrede, a najviše u ugostiteljstvu.

Hrvatska djeca koja su ovdje rođena su dobro integrirana. Djeca nemaju probleme koje su imali njihovi roditelji, ali imaju svo­je probleme. Hrvatska djeca i mladež često su u rascjepu između dvije nacionalnosti. U Švicarskoj su rođeni i bolje im je poznat taj jezik nego hrvatski. Švicarska kultura i men­talitet su im bliži nego hrvatski. Mnogi mladi Hrvati imaju dva državljanstva.

Ako se roditelji ne potrude da na njih prenesu ljubav, jezik, kulturu i mentalitet rodnog kraja, mnogo toga će biti izgubljeno kod budućih generacija Hrvata koji ovdje žive.


U devedesetim godinama Hrvati iz Bosanske Posavine nisu osnivali posavske udruge jer su bili preokupirani mnogim problemima. Oni su se većinom okupljali oko hrvatskih katoličkih misija, oko misijskih kulturnih i vjerskih programa. Pojedinci su se priključili većim hrvatskim kulturnim i sportskim ud­rugama.

Krajem devedesetih, a i kasnijih godina, po­čeli su se Hrvati iz Bosanske Posavine bolje organizirati. Stvarali su i nove posavske ud­ruge. Koliko mi je poznato, danas posavski Hrvati imaju puno udruga u Švicarskoj.

To pokazuje da su Hrvati iz Bosanske Posa­vine brojčano zastupljeni u Švicarskoj i da su ojačali svijest o očuvanju svog identiteta kroz kulturne, sportske, vjerske i druge udruge i njihovo djelovanje.

Napravili su velik iskorak u budućnost, jer su uspjeli mnogo toga prenijeti na svoju djecu. To potvrđuje činjenica da su članovi udruga većinom mladež ili djeca.

Još i danas su mnogi Hrvati iz Bosanske Posavine članovi hrvatskih kulturnih udruga, a pogotovo sportskih klubova (Hrvatska kulturna zajednica HKZ, Udruga roditelja hrvatske dopunske škole, Hrvatski kulturni klub HKK i mnogi drugi).

Folklorne udruge iz Posavine po različitim kantonima Švicarske organiziraju zabave vi­še puta godišnje. Na njih pozivaju i druge posavske folklorne udruge. To je postao uobičajeni način okupljanja i druženja Hrva­ta iz Posavine.

Mnoga sela iz Posavine imaju svoje udruge. I one organiziraju zabave jedanput godišnje. Te udruge imaju sličnu svrhu djelovanja.

Ciljevi su im: njegovanje tradicije rodnog kraja, okupljanje i druženje osoba iz Posavi­ne i, naravno, humanitarni rad, jer uvijek dio novca bude poklonjen za različite potrebe Bosanske Posavine.

 

Brig, Wallis, Švicarska, 27. 02. 2013.

Vrelo: "Bilten Udruge fra Grga Vilić", br. 8, str.2-3

 


Srpanj 2014.