Putovanje po Bosni


Utisak   putovanja. Zemlja   i narod.

Različite su ćuti, koje probudi u čovjeku pu­tovanje po Bosni. Ravnodušan putnik inostranac, kad prodje kroz Bosnu, može se diviti veličanstvu prirode i liepoti njekih predjelah, ali o narodu će reći da je prost, glup i divji, a zemlja da je sa­svim barbarska i da neima velikih prednostih pred najneizobraženijimi zemljanu svieta. Domoljubni put­nik našega naroda mislit će pako tužnim sercem na žalostnu ovu zemlju ili ju je skroz prošo ili u nju samo zavirio. Na putu svome nije dakako ni on vidio drugo do golemih i gustih planinah, pustih dolinah, zapuštenih poljah, razsutih selah, oborenih gradovah, neradjenih već samo po marvi i konjih izgaženih dru-movah, neuredjenih potokah, zanemarene marve i konjah, razderanih ljudih. Ali kad pogleda dublje u zemlju i narod, budi koje vjere,* vidi da u zemlji leži mnogo bogatstva, a u ljudih mnogo dobra sakri­vena. Bosna ima rudah zlata, srebra, gvoždja, če­lika, olova, bakra, mieda, sumpora, živoga srebra, hermze, sadre, stive, te istoga dragoga kamenja ;ima vodah liekovitih toplih i kiselih ; rodi raznim žitom i voćem, kakovo na jugu i sjeveru raste ; ima jezera i vode bogate ribami i prikladne za fabrike. Narod je kriepak i tverd na tielu, blag na ćudi, bistar umom, vješt od naravi svakomu mehaničkomu poslu. Što ima značajnih pogriešakah baštinio ih je po različitoj vjeri, koju mu donesoše ili narinuše iz Rima, Bizanta i Meke, te po običajih kojimi ga upozna iztok ili zapad.

*) Čitavo pučanstvo u Bosni broji po službenom izvjestju što sam ga tamo dobio, ukupno 1,077,865 stanovnikah. Naime: Turakah 384,000. Starovjercah ili Rištjanah 561,000, Katolikah ili Kerstjanah 122,865. Ciganah 8000. Židovah 2000. U Hercegovini ima svega skupa stanovnikah 289,000. Naime: Turakah 68,000, Rištjanah 180,000. Katolikah 41,000. Dakle u čitavoj Bosni i Herce­govini svega skupa stanovnikah 1,366,86). Harača plaćaju svega 3,630,000 grošah.

 


Nehajnost za svoje, lukavost naprema nepo­znatomu i poglavarstvu,*) meržnja prema napredku i svemu što je tudje, a i povjerenje u udes, to su glavne mahne stanovnikah bosanskih. Nit je kerstjan niti ristjan ono što su bili stari Bošnjaci i njegovi pradjedovi, ali nije ni turski Bošnjak turčin, jer nauk Muhameda nije satro u njemu narav i ćud slavensku, ni ljubav k običajim i jeziku pradjedovah svojih. Ja bi reko da turski Bošnjak još uvjek najčistije govori bosanski, samo kad hoće da ne mieša turske rieči. Njemu je Osmanlija još uvjek tako tudj, kao svakomu od našega naroda. On ima u svome ponašanju još uvjek nješta ugladjenoga i prijaznoga što je nasljedio od svojih plemenitih predjah, ili štogod skrovnoga što inu je ostalo od stare vjere Bogomilah. Mnogi Begovi i Age bosanski jesu surovi, žestoki, nemiloserdni, dadu se nadvladati od strasti, rado gospoduju i prave silu; ali to su mahne svakoga mogućega plemstva što nije učilo knjigu nit je bilo u zgodi da izgladi čovječju narav i ljudski duh i serdce. Ljudi rimske vjere nehaju toliko za svoj narod, za svoj jezik i za stare običaje, koliko ljudi vjere gerčke. Fratrovi bosanski niesu nikad pomislili da uvedu u cerkvu jezik slavenski, jer su priljubili zapadnu skrovnost i tajnost. Često zovu starovjerci katolike magjarima i latinima jer su primili vjeru i običaje ili od strane magjarske ili talijanske, dočim nje katolici opet zovu ili gercima ili vlasima, a sve je prekrilio duh proroka od Meke i Medine i zastro im put da nemogu ni duševno ni materialno napred, niti mogu mislima poletiti u visinu. Duh prosvjete i napredka može se usaditi u Bosni samo putem probudjene narodnosti i samosvjesti, dok ova spava, ostat će i Bosna u barbarskom mertvilu s kojim se nemože nijedan narod spasiti.

*) Evo jednoga primjera o lukavosti bosanskoj. Prije nego odosmo na put u Travnik dodje u jedno jutro pred austrijskoga konzula. Lazo Sobata iz Trešelja sa svojom domaćicom t. j. ženom Stojom, i stavi sljedeću tužbu. Evo mene i moje žene, koja mi je doniela u kuću kao udovica svoje pet djetce, a imao sam s pervom i ja svoje pet djetce. Dvoje nam je poumerlo i ostade njih osam. Jučer (5-svibnja) slavilismo kod kuće rištjanski Gjurgjev danak, pa pošto blagovasmo, odu djetca na polje i š njima pastorka Trivuna 15 godinah stara. Kad eto ti dodje iz nenada Gjuragj Balaban, bećar i lopov, s Gjurgjem Šobatom i Damjanom Dukićem, te oteše na silu djevojku pastorku, odvedoše ju u šumu i povedoše ju sve do Maglaja. Do onle joj se znade trag a dale nikako. Sad, nastavi Lazo, pomagaj ti gospodine, pomagaj ti od neba do zemlje, u te ja gledam kako me ti naučiš tako da bude." Konzulu i svima nama bješe žao Laza, a još više njegovu ženu, koja je sve plakala za svojom ote­tom kćerju. Konzul posla odmah Lazu sa svojim momkom k Mudiru da mu pomogne, a Mudir zapovjedi jednome zaptiji da otide u po­tjeru za Balabanom i da dovede natrag otetu djevojku. Lazo otide akodjer u potjeru, ali po drugom putu, pa ostavi svoju ženu kod konzula da čeka dok se vrati djevojka. Mi odosmo na put, neznajući što će biti, nu kad se vratišmo, bijaše naše pervo pitanje u Banjojluci, kako je s otetom djevojkom? Sad smo tek saznali da je onaj Lazo i sam bio s otmičari u porazumljenju , te da je došo na tužbu samo s toga, što je htio ženu prevariti i od kuće ju za njeko vrieme odpraviti, jer ona nehtiede nikako privoliti udatbi svoje kćeri. Kad je svoju ženu ostavio samu n Banjojluci, ode potajno za otmi­čari , bješe na svatbi svoje pastorke, dade pri popu dozvoljenje k vienčanju, a kad bijaše sve sveršeno, dodje po svoju ženu i reče, da je sad prekasno plakati i zabadava tužiti se pred turci, jer se kći već udala, a on je morao dati svoj blagoslov.

         Ivan Kukuljević Sakcinski, „Putovanje po Bosni“ 1858. godine, str.    111-116


Listopad 2011.