Tri zapisa


Hrvoje MATKOVIĆ


Tri dokumenta

o napadu ustanika na Srb

27. srpnja 1941.

Potkraj srpnja 1941. srpski su ustanici napali hrvatsku posadu u Srbu. Taj je događaj komunistički režim biv­še Jugoslavije poslije proglasio akcijom organiziranih komunista i početkom narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Međutim, postojeći dokumenti to ne po­tvrđuju. Svjedočenja oružnika koji su bili napadnuti u tom okršaju govore da su napad na Srb izvršili četnici. Donosimo tri zapisnika prijavaka oružnika o događa­jima na području Srba dana 27. srpnja 1941. i nekoliko dana poslije.17


1. Dokument

Rađeno 16. rujna 1941. godine u pisarnici krilnog oružničkog zapoviedništva u Gospiću.

ZAPISNIK izjave na prijavku

Oružnika Franje Kolaka, ranije sa službom na oružničkoj postaji Srb, ovog krila, I. Hrvatske oružničke pukovnije, po­vodom komunističko-četničke akcije.

I.

Franjo Kolak, oružnik, krilnog oružničkog zapoviedničtva Gospić, star 33 godine, rodom iz Ličkog Lešća, kotar Otočac, Županije Gacke i Like, pristade mi danas na prijavak i izjavi sliedeće:

17/ Dokumenti su pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu u Zagre­bu. Objavljuju se doslovce, tj. sa svim jezičnim i pravopisnim po­greškama.


Dana 27. lipnja18 1941. godine ja sam se nalazio na oružničkoj postaji Srb, gdje sam bio stalno udijeljen. Samnom na postaji toga dana nalazili su se vodnik: Trepčić Ilija, oružnik Tomo Crnković, a pokusni oružnik Martin Miletić nalazio se je u Donjoj Suvaji na osiguranju mosta sa ustašom Josom Siki-ćem.

Oko 12 sati istoga dana obavijestio me je državni lugar Nikola Mažuran, da iz pravca Trubara dolazi grupa Bosanaca četnika, te da imaju namjeru da napadnu na mjesto Srb, da zauzmu postaju, ustaški stan i poštu. Ja sam se odmah pro­pisno naoružao, pošto sam prethodno obavijestio vodnika Trepčića Iliju i pokus, oružnika Tomu Crnković, koji su se ta­kođer naoružali i izašli smo pred vojarnu i primjetili smo da se iz daljine od oko 600 m. približuje grupa od oko 300 četni­ka od pravca Bosne. Pošto smo videli da nema dovoljno snage za odpor, povukli smo se prema potoku Srebrenica u pravcu sela Ajderovac, te kad smo prešli potok Srebrenicu, ja sam se odvojio od vodnika Trepčića i pokus, oružnika Crnkovića i sa brda odakle se dobro vidi mjesto Srb i oružnička postaja, posmatrao sam približavanje četnika. Odavde sam video da kad su četnici opkolili vojarnu postaje Srb, ispalili su više na­boja iz raznih pravaca na vojarnu i počeli lupati ulazna vrata, vrata su razbili, ušli u vojarnu, te pošto su se k njima pridru­žili i mještani sela Srba, počeli su iznositi iz vojarne, iz pošte i ustaškog stana pokretne stvari koje su se tamo nalazile, tj. iz vojarne iznosili su namještaj i životne namirnice, kao i poste­ljinu, a tako isto iz pošte, a iz ustaškog stana koji je bio smje­šten u bivšoj pravoslavnoj parohiji, iznosili su raznu trgovač­ku - manufakturnu robu, koja je tamo bila od strane ustaša spremljena kao zaplijenjena i razdavali mještanima. Ovaj rad četnika posmatrao sam sa brda oko l sat, poslije toga sam krenuo prema putu koji vodi u selo Ajderovac u blizini Srba, gdje sam se na putu sastao sa vodnikom Ilijom Trepčićem, njegovom suprugom i sestrom pomoćnicom iz Srba, koja je bila namještena u zdravstvenoj postaji u Srbu, te sam zajedno s njima krenuo u selo Ajderovac kod kuće predsednika opći­ne Srb, Mile Desnice, kod kojega sam se zadržao oko 10 dana, a koji nas je smjestio u jednu posebnu sobu u svojoj kući i to: mene, vodnika Trepčića, njegovu suprugu i dijete, kao i sestru pomoćnicu, koja je s nama bila svega l noć, a poslije je otišla u Srb, dok smo mi ostali u kući Mile Desnice.

18 /Datum je očito pogrešno napisan. Odnosi se na 27. srpnja 1941., što potvrđuju i podaci u dokumentu 2.


Nakon što sam se ja sklonio kod Mile Desnice, došao je poslije 5 dana k meni i oružnik Mato Bićanić, gdje smo zajed­no bili ukupno oko 10 dana.

Oko 10. srpnja19 1941. godine jednoga dana došlo je kod kuće Mile Desnice, u selo Ajderovac oko 6 četnika, koji su sa­znali da se ja i oružnik Mate Bićanić, kao i vodnik Ilija Trepčić nalazimo sakriveni u kući Mile Desnice, u selu Ajderovcu, kotara D. Lapac. Ovi četnici kad su došli pred kuću Mile De­snice zahtijevali su da nas on izruči, ali je isti tj. Mile Desnica i njegova dva strica Simo i Stevan su kazali, da se u njihovoj kući ne nalazi nitko od hrvatskih oružnika, te su četnici njima povjerovali i nisu vršili pretres stana.

Pošto su četnici koji su nas tražili otišli, Mile Desnica je saopćio meni, vodniku Trepčiću i oružniku Mati Bićaniću, da nas on ne može i nesmije držati u svojoj kući, te pošto je oruž­nik Mate Bićanić poznao jednog dobrog čovjeka Srbina u selu Neteki, općine Srb, kotara Donji Lapac, poručio je ovome da dođe do nas u selo Ajderovac, te je jedne večeri došao iz sela Neteke Pajo Vojvodić, koji je mene i oružnika Bićanića Matu odveo u selo Neteka, kod svoje kuće i skrio nas je u svome sjeniku, a vodnik Ilija Trepčić kako sam kasnije doznao otišao je u selo Srb, gdje je navodno i sada prikriven, ali kod koga je nisam mogao doznati.

U selu Neteki, općine Srb, kotara Donji Lapac, kod selja­ka Paje Vojvodića, ja i oružnik Mato Bićanić, bili smo skriveni u sjeniktt zatrpani sve od po prilici 10. srpnja20 do 14. rujna 1941. godine, koji nas je držao sakrivene i hranio nas je, te obavještavao o prilikama i akciji četnika na području općine Srb i okolici. Isti ovaj seljak Pajo Vojvodić u tri maha je išao praviti teren za naše prebacivanje iz sela Neteke za Gračac, tj. da se možemo vratiti u Gospić, ali se to nije moglo, jer su čet­nici držali sve prolaze kuda bi mogli da pobjegnemo.

19/Pogrešan datum. Odnosi se na 10. kolovoza 1941. 20 /10. kolovoza.


Za vrijeme dok sam bio sakriven u selu Neteki doznao sam u pogledu organizacije četnika sljedeće:

Četnika kako sam mogao doznati na području kotara Do­nji Lapac i okolici ima oko 6.000 koji su dobro naoružani što se tiče pješačkog naoružanja, tj. Pajo Vojvodić koji je dolazio sa njima u stalni dodir, a kod kojega smo mi bili sakriveni ja i oružnik Mate Bićanić rekao je, da četnici imaju po prilici oko 100 teških strojnica i 30 strojnih pušaka, a streljiva da imaju dovoljno koje im je ostalo od rasula bivše jugoslavenske voj­ske u Grahovu, Kninu i ostalim mjestima, a osim toga imaju veći broj ručnih borbi koje koriste u borbi. Sem toga četnici prave sami jednu vrst bombi, koje prave od vodovodnih cije­vi na taj način što cijev prepilaju na kratke komadiće, napune eksplozivom i krajeve zatvore cementom i željezom te sa sporogorećim finijem zapale i tako upotrebljavaju. Njihova orga­nizacija je potpuno na vojničkom temelju.

Svoje štabove imaju u Srbu, vjerovatno u Donjem Lapcu i u Drvaru, gdje je i zarobljenički logor. Kao vođe četnika su bivši jugoslavenski oficiri, među kojima je neki major Rašeta21 rodom iz D. Lapca, a tako isto ima mnogo oficira, podoficira, oružnika, finanaca i drugih odpuštenih bivših jugoslavenskih službenika.

Koliko sam mogao čuti četnici vjeruju u pobjedu Rusije i nadaju se povratku Kralja Petra i uspostavi Jugoslavije, ali da pod hrvatskom državom nikako ne mogu da žive niti da će oružje odložiti, već da će se boriti za slobodu i [s] Talijanima, te da se nikako neće pokoriti.

Dana 14. rujna 1941. godine pošto je Pajo Vojvodić iz Ne­teke, kod koga smo bili ja i oružnik Mato Bićanić sklonjeni, prethodno provjerio u mjestu Zrmanji da li možemo pobjeći za Gospić, spremili smo se ja i oružnik Mato Bićanić, te nas je pomenuti Vojvodić proveo kroz šume do Zrmanja Vrela, gdje smo kod talijanske vojne komande dobili propustnice za Gos­pić, te smo 15. rujna t. g. ja i oružnik Bićanić Mato krenuli za Gračac, gdje smo stigli oko 15 sati poslije podne. U Gračacu smo sjeli na vlak i krenuli za Gospić, ali pošto smo bili pospa­ni prevezli smo se za Perušić, odakle smo se vratili za Gospić, gdje smo stigli 16. o. mj. u 8 sati.

Drugo nemam šta da izjavim, a na izjavljeno mogu prise­gu da položim.

Zapisnik mi je pročitan i sve su moje riječi u njemu točno zapisane.

 

21 /Boško Rašeta, generalštabni major.


Nazočni:

Oružnik: Franjo Kolak22

1./Vodnik Stjepan23

2./ Oružnik Aleksandar Aladić24

Zapisnik sačinio i ovjerava: Zapoviednik bojnik:25

(Pečat)26

22    Vlastoručno.          

23    Vlastoručno. Nečitko prezime.

24    Vlastoručno.

25    Vlastoručno. Nečitak potpis.

26    Pečat: Nezavisna Država Hrvatska. Zapoviedništvo oružničkog kri­la Gospić.2 Dokument

 

Rađeno 16. rujna 1941. godine u kancelariji krilnog oružničkog zapoviedništva u Gospiću.

ZAPISNIK

izjave na prijavku

Oružnika Mate Bićanića, krilnog oružničkog zapovied­ničtva Gospić, I. Hrvatske oružničke pukovnije, povodom komunističko-četničke akcije.

I.

Mate Bićanić, oružnik, rodom iz sela Drage, obćine Dabar, kotara Otočac, star 27 godina, ranije sa službom na postaji Gospić, pristade mi danas na prijavak i izjavi sliedeće:

Ja sam se do 27. srpnja 1941. godine nalazio sa službom na oružničkoj postaji Gospić, gdje sam bio udijeljen za postaju Srb.

Istoga dana oko 14 sati poslije podne određen sam sa nadporucnikom Nikolom Bačićem, vodnim zapoviednikom iz Gospića i sa još 10 oružnika sa postaje Gospić, da se spre­mimo za odlazak u mjesto Doljane, tj. na postaju Doljane, na području koje postaje su četnici porušili most na reci Uni i prekinuli brzojavno-brzoglasnu liniju između Doljana i D. Lapca, kao i između Doljana i Srba. Ja sam se sa ostalim oružnicima odmah spremio i istoga dana oko 14 sati krenuli smo na put sa teretnim samovozom krilnog zapoviedničtva Gospić. Od oružnika samnom su išli i to: Oružnik Adem Čemalović, Ivan Blašković, Martin Gracalo, Mijo Mikulić, Pavao Barišić, Josip Orel, Ante Budimir, Ante Kezić, Anton Samson i šofer Milan Vidaković. Pomenutim samovozom smo krenuli prema Gračacu, gdje smo stigli oko 18 sati, gdje smo se zadržali oko 30 minuta, a zatim krenuli preko Otrića za Srb.

Idući od Otrića cestom preko Velike Popine kada smo stigli na prevoju, gdje se put spušta prema selu Kupirovu, na prvom zavoju dočekali su nas četnici u zasjedi u šumi i otvorili na nas plotun iz pušaka i strojnica. Čim smo čuli plotun ja sam odmah iskočio iz samovoza, kao i ostali oruž­nici, ali u onom momentu, pošto je napad bio žestok nisam mogao videti da li su svi oružnici iskočili iz samovoza, ali znam da je nekoliko od oružnika bilo ranjeno. Kamion samovoz je još produžio oko 20 metara i zatim stao, a ja kao i ostali oružnici smo se razbježali po šumi i posakrivali za ka­menje i otvorili vatru na četnike, ali u tom momentu nisam nikog od oružnika koji su bili samnom u samovozu primjetio.


Nakon po prilici 20 minuta naišao sam na nadporučnika g. Bačića, koji se je u šumi krio ispred četnika, jer nije mogao da bježi pošto je prilikom skakanja sa samovoza iščašio nogu, a pored toga bio je bez oružja, te sam mu ja dao svoj pištolj za odbranu. Za svo ovo vrijeme četnici su pucali za nama, a tako isto i mi smo otvarali vatru prema njima. Ovo se dešavalo oko 20 sati, tj. u prvi sumrak.

Četnici su dalje pucali, ali koristeći mrak, a donekle sam poznavao teren, ja sam sa nadporučnikom g. Bačićem krenuo u šumu tzv. »Jelovi Tavani« više sela Kupirova, te smo kroz šumu krenuli prema selu Kunovcu, općine Srb, kotara Donji Lapac. Ja i nadporučnik g. Bačić zadržali smo se 2 dana tj. 28. i 29. srpnja u šumi više sela Kunovac bez jela.

Dok smo se ja i nadporučnik g. Bačić krili po šumi »Jelovi Tavani« ja sam mu savjetovao da idemo preko šume za Knin, jer su meni donekle u onom pravcu bili poznati putevi, ali nadporučnik g. Bačić na to nije pristao, već je rekao da idemo na oružničku postaju Srb, misleći da postaja Srb nije još zau­zeta od strane četnika, te smo 30. srpnja ujutro krenuli za Srb, gdje smo stigli oko 7 sati istoga dana.

Kad smo ja i nadporučnik g. Bačić stigli u mesto Srb, pred općinskom zgradom, izašli su pred nas četnici i opkolili nas i pozvali cte se predamo, te da nam se ništa neće dogoditi. Po­što smo bili naoružani, g. nadporučnik Bačić mi je rekao da predam oružje, a i on je pištolj kojeg sam mu ja posudio. Za­tim su nas četnici odveli u kuću posjednika Paje Omčikusa u Srbu, gdje su nas saslušavali i zadržali nas istoga dana do na večer.


Za vrijeme dok smo se ja i nadporučnik g. Bačić nalazili u kući Paje Omčikusa, četnici su nas razdvojili svakoga u jed­nu sobu, a saslušavao nas je neki advokat Polovina27, koji je navodno rodom iz Dobrosela, kotara Donji Lapac. Istoga da­na tj. 30. srpnja 1941. godine rekli su četnici nadporučniku g. Bačiću da ga imaju (voditi) u svoj štab gdje će ga saslušavati i odveli su ga tako da ja nisam primjetio kada i tko ga je odveo, dok sam ja ostao u kući Paje Omčikusa do mraka istoga dana, kada je došao bivši načelnik općine Srb Mile Desnica i kazao meni da će biti slabo samnom i nadporučnikom, te me je iz kuće Paje Omčikusa poveo kroz sporedan hodnik na dvorište i ja sam pobjegao iz kuće Paje Omčikusa, te mi je isti Mile De­snica dao građansko odijelo i iste noći odveo u selo Ajderovac svojoj kući.

U selu Ajderovcu kod kuće Mile Desnice, našao sam biv­šeg zapoviednika postaje Srb vodnika Iliju Trepčića, njegovu suprugu i oružnika Franju Kolaka. U kući Mile Desnice u selu Ajderovcu zadržao sam se sa napred navedenim oružnicima do oko 10. kolovoza u jednoj posebnoj odaji, gdje smo bili sa­kriveni tako da nitko nije znao za nas sem Mile Desnice i nje­govih ukućana, te nas je on i hranio za to vrijeme.

Pošto su četnici na neki način saznali da se ja i napred navedeni oružnici nalazimo u kući Mile Desnice, jednoga dana je došlo 6 četnika Bosanaca sa namerom da vrše pre­tres kuće i da traže mene i ostale, ali je Mile Desnica ovim četnicima rekao da mi nismo u njegovoj kući, već da smo po­bjegli u Dalmaciju, a ujedno nam je saopćio da idemo kuda znamo, jer da njemu prijeti opasnost od četnika, te je vodnik Trepčić Ilija istoga dana neznano kuda otišao, a ja sam poru­čio po seljaku Paju Vojvodica u selo Neteku, općine Srb, koji je poručio da dođemo k njemu, te je mene i oružnika Franju Kolaka iz kuće Mile Desnice ispratio njegov stric Stevan i otišli smo u selo Neteku kod Paje Vojvodića. Vojvodić nas je spremio u svoj senjak u štalu sijenik, gdje smo se ja i oružnik Franjo Kolak zadržali sve do 14. rujna o. g. Ovaj seljak Pajo Vojvodić nas je cijelo vrijeme hranio, jer sam se ja ranije po­znavao s njime i bio je cijelo vreme prema nama susretljiv i interesirao se na koji način bi nas mogao prebaciti za Gračac ili Gospić.

27   Gojko Polovina.


Za vrijeme dok smo se ja i oružnik Kolak Franjo nalazi­li kod Paje Vojvodića, ovaj mi je pričao, da je nadporučnik g. Bačić poslije rastanka samnom odveden bio u štab Četnika na Kupirovski Klanac, gdje je navodno saslušavan, te da je tom prilikom skočio kroz prozor i pokušao pobjeći, ali su ga četni­ci primjetili na odstojanju od oko 100 m. i ubili, te ga navodno bacili u provaliju.

Za oružnike koji su išli samnom sam čuo da je oružnik Pavao Barišić poginuo još u samovozu, dok za ostale oružnike nisam mogao saznati. Čuo sam da su oružnici Josip Orel i An­te Budimir 31. srpnja došli u mjesto Srb sa namerom da idu na oružničku postaju gdje su uhapšeni i navodno da su ka­mionom odvedeni i da su pobijeni, ali se sigurno ne zna. Isto tako da je oružnik Adem Ćemalović ubijen kod reke Krke, na području postaje Trubar od strane četnika. Sve ovo mi je pri­čao Pajo Vojvodić povjerljivo.

Kako su četnici napali na postaju Srb meni nije poznato, jer sam se tada nalazio u šumi sa nadporučnikom g. Bačićem.

Čuo sam da četnici imaju svoje štabove na Otriću, Zrma­nja Vrelu, Srbu, a glavna komanda da im je u Drvaru, odakle je potekla pobuna i odakle dobivaju zapovijedi.

Oružja da četnici imaju dovoljno, te po pričanju da imaju preko 6.000 pušaka, mnogo strojnica i strojnih pušaka, jer da je mnogo oružja ostalo od bivše jugoslavenske vojske, a mno­go su oružja oduzeli i od hrvatske vojske, i ustaša i oružničkih postaja.

Među četnicima ima dvije struje i to jedni žele okupaci­ju od strane Talijana a drugi se protive tome, tj. komunisti su protiv okupacije i čvrsto vjeruju u pobjedu Rusije i povratak Jugoslavije, ali pod hrvatsku Državu neće ni jedni da budu ni­ti da će predati oružje, već ako Talijani budu ih napali, da će i njima dati otpor, tj. da će im manji dio oružja predati a ostalo zadržati za sebe.


Drugo nemam šta da izjavim, a na pokazato mogu prise­gu da položim.

Saslušanje mi je pročitano i sve su moje riječi u njemu toč­no zapisane.

Nazočni:

Oružnik: Mate Bićanić28

1./ Oružnik: Aleksandar Aladić29

2. Nikola30

Zapisnik sačinio i ovjerava: Zapoviednik bojnik:31

(M. P)32

 

28    Vlastoručno.

29     Vlastoručno.

30     Vlastoručno. Prezime nečitljivo.

31     Vlastoručno. Potpis nečitljiv.

32     Pečat: Nezavisna Država Hrvatska. Zapoviedništvo oružničkog krila Gospić.
3 Dokument

 

Rađeno 18. rujna 1941. godine u pisarnici krilnog oružnič-kog zapoviedničtva u Gospiću.

ZAPISNIK izjave

Gabre Šikića, bivši ustaški povjerenik u Otriću, kotar Gra­čac, rodom iz sela Konjsko, kotar Gospić, Županija Gacke i Li­ke.

I.

Gabre Sikić, bivši ustaški povjerenik u Otriću, rodom iz Konjskog, kotar Gospić, izjavi sliedeće:

Ja sam svojevremeno bio ustaški povjerenik u Otriću, ko­tara Gračac, sve do 26. srpnja 1941. godine kada sam otišao u Gospić da tražim pomoć, pošto je prijetila opasnost od napa­da četnika. Iz Gospića sam se vratio na Otrić dana 28. srpnja 1941. godine oko 10 sati ujutro.

Kada sam došao na Otrić našao sam tamo učiteljicu Anku Žiljar, prijeglednika financijskog razdjela Stojana Ivkovića i kuharicu oruznicke postaje, kojoj imena neznam. Oruznicka kuharica mi je saopćila da su četnici ubili narednika Stjepana Češkića i da ga idem videti u sobu. Ja i ustaša Dane Grivičić ušli smo u vojarnu oružničke postaje Otrić gdje smo u pisar­nici iste postaje našli narednika Stjepana Češkića mrtva sa vi­še rana na prsima. Tako isto cijela vojarna oružničke postaje Otrić bila je demolirana i sve razbacano po vojarni.

Napred navedene osobe koje sam tamo našao kazale su mi da su četnici ujutro oko svanuća napali sa sviju stra­na Otrić, tj. oružničku postaju i ustaški stan, kao i financijski razdjel i željezničku postaju Zrmanja, te su sva ova nadleštva demolirali.

Kad sam došao na Otrić ujutro nisam tamo našao nikoga, ali oko 11 sati počeli su se četnici opet okupljati prema Otri­ću. Ja sam sa sobom imao dvojicu ustaša i oko 4 željezničara i primili smo borbu sa njima i borili smo se do 18 sati poli­je podne, kada smo pošto smo vidjeli da ne možemo pružiti dalji otpor, jer nismo imali niti dovoljno streljiva, povukli se prema želj. postaji Zrmanja i sjeli na talijanski vlak u nameri da idemo za Knin.


U Kninu sam se zadržao sve do 16. kolovoza 1941. godine kada sam se povratio za Gospić.

Na Otriću pored ostalog sam video, da su četnici odnijeli iz vojarne sve stvari državne i privatne tako, da su formalno opustošili vojarnu.

Drugo nemam šta da izjavim, a na svoju izjavu mogu pri­segu da položim.

Zapisnik mi je pročitan i sve su moje riječi točno zapisane.

 

Prisutni:

Šikić Gabre33

1./ Vodnik, Stjepan Lepaša34

2./ Oruž. Vin. Paranić35

 

Zapisnik sačinio i ovjerava: Zapovjednik bojnik:36

(Okrugli pečat)37

 

33   Vlastoručno.

34    Vlastoručno.

35    Vlastoručno.

36     Vlastoručno. Nečitljiv potpis.

37    Pečat: Nezavisna Država Hrvatska. Zapoviedništvo oružničkog kri­la Gospić.


.....................................................................

 

 

Vrelo: "Između Mačeka i Pavelića" - Politički portret Davida Sinčića

str. 227-238


Srpanj 2015.